Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Logo MRiPS               

Gmina Bytom otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021”, który realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość: 48.960,00 zł

Realizatorem zadania w imieniu Miasta Bytom jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

 1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np.: ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Bytom jako gmina będzie realizować Program w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w limicie 240 godzin - realizowanej przez gminę.

Wprowadzenie usługi spowoduje czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Z usług mogą skorzystać opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnością, spełniający następujące kryteria:

 1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Bytom;
 2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością.
 • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności.

Druki niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności,
 • karta zgłoszeniowa.

Zainteresowanych mieszkańców Bytomia zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu  przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w pokoju 102 lub pod nr tel.: 32 388 67 22.

Logo projektu Aktywny Społecznie

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022

Budżet z podziałem na źródła finansowania:

Całkowita wartość projektu: 3 596 978,60 PLN

 • wartość dofinansowania projektu z UE: 3 057 431,81 PLN (85%)
 • wkład własny: 539 546,79 PLN (15%)

Szczegóły, podstawowe założenia, cel i podjęte działania projektu:

Projekt jest skierowany do 167 mieszkańców/-nek Bytomia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych pomocą MOPR. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu integracji społecznej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych. Kluczowym zadaniem jest aktywna integracja (w formie usług o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym i zawodowym) uczestników/-czek przy wsparciu w postaci pracy socjalnej i działań środowiskowych angażujących również otoczenie osób uczestniczących.

Wskaźniki zakładane:

 1. Wskaźniki produktu:
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 167 osób;
 • Liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie: 11 osób z niepełnosprawnością.
 1. Wskaźniki rezultatu:
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 18;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 3;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 19.
 1. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa:
 • w wymiarze społecznym: min. to 34% liczby osób, które zakończą udział w projekcie (w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%);
 • w wymiarze zatrudnieniowym: min. to 25% liczby osób, które zakończą udział w projekcie (w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 12%).

Logo projektu Aktywny Społecznie

Plakat Projektu "Zero ryzyka dla pracownika"W grudniu 2020 r. rozpoczęto dystrybucję sprzętu zakupionego w ramach projektu wśród pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Pracownicy spełniający wymogi zawarte we wniosku o dofinansowanie mieli możliwość otrzymania: krzeseł o wysokim standardzie, ergonomicznych podnóżków, ergonomicznych podkładek pod mysz i klawiaturę oraz lampek biurowych. Dystrybucja sprzętu była kontynuowana również podczas pierwszych miesięcy 2021 roku. Obecnie dystrybucja została już zakończona a cały zakupiony w ramach projektu sprzęt trafił do pracowników.

Od marca 2021 r. rozpoczęły się szkolenia dla pracowników MOPR z zakresu przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu. Do końca czerwca 2021 r. w szkoleniu wzięły udział łącznie 144 osoby. Szkolenie było prowadzone przez trenerkę z dużym doświadczeniem w prowadzeniu tego typu treningów. Uczestnicy/czki szkolenia mieli/ały możliwość zapoznania się między innymi z następującymi zagadnieniami:

 • identyfikacja źródeł stresu,
 • techniki kontroli stresu i negatywnych emocji,
 • sposoby radzenia sobie ze stresem,
 • odpowiednie techniki relaksacyjne i redukujące stres,
 • umiejętność zarządzania własną pracą.

Z ankiet wypełniany przez uczestników/czki szkolenia oraz z osobistych rozmów z nimi wynika, że szkolenie spełniło ich oczekiwania a zdobyta wiedza przyczyni się do zredukowania negatywnego czynnika zdrowotnego w postaci stresu wpływającego zarówno na życie prywatne jak i zawodowe.

W czerwcu 2021 r. rozpoczęło się szkolenie z technik samoobrony przeznaczone dla pracowników terenowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pracownicy podzieleni na pięć grup (po około 8 osób każda) rozpoczęli zgłębianie tajników sztuki skutecznej obrony, która może okazać się bardzo przydatna w kontaktach z trudnym i agresywnym klientem. Każda z grup weźmie udział w czterech spotkaniach treningowych, trwających łącznie 12 godzin.


W dniu 6 października 2020 r.  została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „ZERO RYZYKA DLA PRACOWNIKA - wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pomiędzy Województwem Śląskim a Bytomiem – Miastem na prawach powiatu.

Projekt „ZERO RYZYKA DLA PRACOWNIKA - wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu w okresie 01.10.2020 - 31.12.2021 r.  Głównym celem projektu jest  utrzymanie w zatrudnieniu 340 osób pracujących w bytomskich: Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym 306 kobiet narażonych na negatywne czynniki występujące w ich środowisku pracy.

Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie ponadstandardowych rozwiązań obejmujących zarówno działania szkoleniowe, jak i zakup odpowiedniego wyposażenia, ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz poprawę ergonomii stanowisk pracy.

Realizowane wsparcie będzie ściśle powiązane ze zdiagnozowanymi potrzebami ujętymi w „Analizach występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy”, sporządzonymi odrębnie dla każdej z instytucji objętych niniejszym projektem.

Uczestnikami projektu będą osoby zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy rodzinie w Bytomiu oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu na co najmniej ½ etatu. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby po 50 roku życia oraz osoby w najgorszej sytuacji zdrowotnej.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 1. Zakup doposażenia stanowiska pracy, w tym między innymi:
 • zakup krzeseł biurowych o wysokim standardzie,
 • zakup ergonomicznych podnóżków,
 • zakup lampek biurowych.
 1. Działania edukacyjne dla pracowników, w tym między innymi:
 • szkolenie z zakresu samoobrony,
 • szkolenie przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu,
 • szkolenie „Zdrowy kręgosłup”.

Obecnie trwa rekrutacja uczestników/czek do projektu oraz uruchamiane są procedury zakupu sprzętu.

Całkowita wartość projektu to 995 607,50 PLN, w tym:

 • środki unijne – 846 266,37 zł
 • budżet państwa - 29 868,23 zł
 • wkład własny - 119 472,90 zł

Logo projektu Aktywny Społecznie

Plakat RKIS2 - otwierany w nowym oknieOkres realizacji: 01.01.2020 - 31.12.2022

Budżet z podziałem na źródła finansowania:

Całkowita wartość projektu: 2 077 965,19 PLN

Wartość dofinansowania projektu: 1 974 066,93 PLN (95%), w tym:

 • środki unijne – 1 766 270,41 PLN (85%)
 • budżet państwa – 207 796,52 PLN (10%)

Wkład własny: 103 898,26 PLN (5%)

Szczegóły, podstawowe założenia, cel i podjęte działania projektu:

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI).

Projekt jest skierowany do 60 mieszkańców Bytomia (w tym co najmniej 39 kobiet), korzystających z pomocy MOPR i zamieszkujących obszar zdegradowany wyznaczony do rewitalizacji w ramach OSI (Obszaru Strategicznej Interwencji). Rekrutacja jest prowadzona za pośrednictwem pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Celem projektu jest wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie zajęciami w Klubie Integracji Społecznej. Planowane działania skupiają się na aktywizacji społecznej i zawodowej, nabywaniu lub podnoszeniu kwalifikacji, podnoszeniu poziomu motywacji do pracy i umiejętności społecznych umożliwiających podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. W ramach projektu przewiduje się również szeroki wachlarz zindywidualizowanych form wsparcia, ukierunkowany na rozwiązanie problemów życiowych i rodzinnych uczestników/-czek, co pozwoli im ustabilizować swoją sytuację życiową i podjąć aktywność zawodową.

Uczestnicy i uczestniczki projektu mogą skorzystać m.in. z:

 • zajęć z zakresu reintegracji społecznej,
 • wyjazdowego treningu integracyjnego,
 • indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
 • poradnictwa prawnego,
 • zajęć komputerowych,
 • kursów i szkoleń,
 • doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
 • zajęć uspołeczniających,
 • zajęć ze społecznościami lokalnymi.

Kontakt:

Klub Integracji Społecznej, Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 14 (I piętro, lewe skrzydło), tel. 507-726-335, 507-726-345,
Biuro projektu, Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 16 (I piętro, pok. 123), tel. 32 388-67-43.

Czynne:
poniedziałek: od 7.30 do 17.00
wtorek-czwartek: od 7.30 do 15.30
piątek: od 7.30 do 14.00

Wskaźniki zakładane:

 1. Wskaźniki produktu:
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 60 osób;
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 4 osoby.
 1. Wskaźniki rezultatu (mierzone do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie):
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 21;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 2;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 11.
 1. Efektywność społeczna i zatrudnieniowa (mierzona do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie):
 • efektywność społeczna: w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34% liczby osób, które zakończą udział w projekcie, natomiast w odniesieniu do pozostałych osób minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%;
 • efektywność zatrudnieniowa: : w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 12% liczby osób, które zakończą udział w projekcie, natomiast w odniesieniu do pozostałych osób minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 25%;

Logo projektu Aktywny Społecznie

W dniu 29 marca 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Asystent z Rodziną – kontynuacja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Województwem Śląskim a Bytomiem – Miastem na prawach powiatu. 
 
Projekt „Asystent z Rodziną – kontynuacja” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu w okresie 01.03.2019 - 28.02.2021 r. Głównym celem projektu jest poprawa zdolności 100 bytomskich rodzin do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez objęcie ich kompleksowymi usługami wsparcia rodziny. W projekcie wezmą udział rodziny w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, zagrożone odebraniem dzieci oraz starające się o odzyskanie dzieci z pieczy zastępczej. W ramach projektu, MOPR zatrudnia 5 asystentów rodziny. Każdy z 5 asystentów pracuje z niewielką liczbą rodzin (max 6 w tym samym czasie), co przyczynia się do efektywniejszej i bardziej zindywidualizowanej pomocy.
Dodatkowo uczestnikom projektu udzielane są inne rodzaje wsparcia mające na celu zintegrowanie rodzin i poprawę ich sytuacji życiowej, takie jak:
 • treningi wychowawcze dla rodziców w formie stacjonarnej,  
 • zajęcia integracyjne dla rodzin z dziećmi,
 • treningi opiekuńczo-wychowawcze w formie wyjazdowej dla rodziców z dziećmi.
Wskaźniki produktu projektu:
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 100 osób
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 100 osób
 
Wskaźniki rezultatu projektu:
 
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 5
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 5
Wskaźniki rezultatu będą mierzone do czterech tygodni od zakończenia realizacji wskazanych powyżej usług.
 
Projekt „Asystent z Rodziną – kontynuacja” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego.
 
Wartość projektu wynosi 999 996,50. Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie kwocie 929 996,74 zł a wkład własny do projektu wynosi 69 999,76 zł.

Logo projektu Aktywny Społecznie

Plakat RKISI - otwierany w nowym oknie

Okres realizacji: 01.04.2018 - 31.12.2019

Budżet z podziałem na źródła finansowania:

Całkowita wartość projektu: 1 123 472,56 PLN

 • Wartość dofinansowania projektu: 1 067 298,93 PLN (95%), w tym:
  •  środki unijne – 954 951,67 PLN (85%)
  •  budżet państwa – 112 347,26 PLN (10%)
 • Wkład własny: 56 173,63 PLN (5%)

Szczegóły, podstawowe założenia, cel i podjęte działania projektu:

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI).

Projekt jest skierowany do 60 mieszkańców Bytomia (w tym co najmniej 39 kobiet), korzystających
z pomocy MOPR i zamieszkujących obszar zdegradowany wyznaczony do rewitalizacji
w ramach OSI (Obszaru Strategicznej Interwencji). Rekrutacja jest prowadzona za pośrednictwem pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Celem projektu jest wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie zajęciami w Klubie Integracji Społecznej. Planowane działania skupiają się na aktywizacji społecznej i zawodowej, nabywaniu lub podnoszeniu kwalifikacji, podnoszeniu poziomu motywacji do pracy i umiejętności społecznych umożliwiających podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. W ramach projektu przewiduje się również szeroki wachlarz zindywidualizowanych form wsparcia, ukierunkowany na rozwiązanie problemów życiowych
i rodzinnych uczestników/-czek, co pozwoli im ustabilizować swoją sytuację życiową i podjąć aktywność zawodową.

Uczestnicy i uczestniczki projektu mogą skorzystać m.in. z:

 • zajęć grupowych z zakresu reintegracji społecznej,
 • wyjazdowego treningu integracyjnego,
 • indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
 • poradnictwa prawnego,
 • zajęć uspołeczniających,
 • zajęć komputerowych,
 • kursów i szkoleń,
 • doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Kontakt:

Klub Integracji Społecznej, Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 14 (I piętro, lewe skrzydło),

Biuro projektu, Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 16 (I piętro, pok. 123), tel. 32 388-67-43.

Czynne:
poniedziałek: od 7.30 do 17.00
wtorek-czwartek: od 7.30 do 15.30
piątek: od 7.30 do 14.00

Dyżur biura projektu w poniedziałek i czwartek do godz. 18.00:

- poniedziałek: ul. Strzelców Bytomskich 16 (I piętro, pok. 123 i 124), tel. 32 388-67-42 i 32 388-67-20,
- czwartek: ul. Strzelców Bytomskich 16 (I piętro, pok. 124), tel. 32 388-67-20 i  ul. Strzelców Bytomskich 21 (III piętro, pok. 33), tel. 32 33-61-58.

Wskaźniki zakładane:

 1. Wskaźniki produktu:
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 60 osób;
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 4 osoby.
 1. Wskaźniki rezultatu(mierzone do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie):
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 21;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 2;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 11.
 1. Efektywność społeczna i zatrudnieniowa(mierzona do 3 miesięcy od zakończenia udziału
  w projekcie):
 • efektywność społeczna: min. to 34% liczby osób, które zakończą udział w projekcie (w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%);
 • efektywność zatrudnieniowa: min. to 22% liczby osób, które zakończą udział w projekcie (w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 12%).

 

Logo Bytom od nowa

 

Logo projektu Aktywny Społecznie

Plakat CWR - otwierany w nowym oknieOkres realizacji: 01.06.2018 - 31.05.2021 z możliwością wydłużenia

Budżet z podziałem na źródła finansowania:

Całkowita wartość projektu: 6 807 342,26 PLN

 • Wartość dofinansowania projektu z UE: 5 786 240,92 PLN (85%)
 • budżet państwa: 1 021 101,34 PLN (8%)
 • Wkład własny: 476 513,96 PLN (7%)

Szczegóły, podstawowe założenia, cel i podjęte działania projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych ukierunkowanych na poprawę sytuacji społecznej 256 osób (K i M) zamieszkujących obszar strategicznej interwencji w Bytomiu lub powiązanych z obszarem strategicznej interwencji, korzystających ze wsparcia Centrum Wsparcia Rodziny w okresie od czerwca 2018 r. do maja 2021 r.

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Działania Centrum wpisują się w Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, wspierających rewitalizację społeczną w mieście Bytom.
W ramach projektu świadczone są kompleksowe usługi adresowane do rodzin biologicznych, rodzin zastępczych, wychowanków.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest za pośrednictwem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej.

Zakres oferowanych usług w CWR obejmuje przede wszystkim:

 • wsparcie asystenta rodziny lub koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • treningi/warsztaty/zajęcia/grupy wsparcia doskonalące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców/opiekunów,
 • konsultacje specjalistyczne np.: pedagogiczne, psychologiczne,
 • działania terapeutyczne.


Kontakt:
Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Rycerska 4
czynne:

poniedziałek od 7.30 do 17.00
wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

Biuro projektu, ul. Strzelców Bytomskich 21, pok. 33, III piętro, tel. (32) 388-61-58 i 32 388-67-42
czynne:

poniedziałek od 7.30 do 17.00
wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

Dyżur biura projektu w poniedziałek i czwartek do godz. 18.00
poniedziałek, ul. Strzelców Bytomskich 16, pok. 124,122, tel. 32 388-67-42 i 32 388-67-20
czwartek, ul. Strzelców Bytomskich 21, pok. 33, III piętro, tel. 32 33-61-58 i 32 388-67-20

Wskaźniki zakładane i osiągnięte:

 1. Wskaźniki produktu:
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 200 (K/M),
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – osiągnięcie wskaźnika będzie weryfikowane podczas bieżącego monitoringu,
 • liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – osiągnięcie wskaźnika będzie weryfikowane podczas bieżącego monitoringu,
 • liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – osiągnięcie wskaźnika będzie weryfikowane podczas bieżącego monitoringu,
 • liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne – osiągnięcie wskaźnika będzie weryfikowane podczas bieżącego monitoringu,
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 200 osób (199 K i 1 M),
 1. Wskaźniki rezultatu:
 • liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 76 szt.,
 • liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – osiągnięcie wskaźnika będzie weryfikowane podczas bieżącego monitoringu.

Logo Bytom od nowa

Logo projektu Aktywny Społecznie

UWAGA: Okres realizacji projektu został wydłużony o 3 miesiące

Okres realizacji po zmianie: 01.01.2018 - 31.03.2021

Pierwotny okres realizacji: 01.01.2018 - 31.12.2020

Budżet z podziałem na źródła finansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 9 444 299,66 PLN

 • Wartość dofinansowania projektu z UE: 8 027 654,71 PLN (85%)
 • Wkład własny: 1 416 644,95 PLN (15%)

Szczegóły, podstawowe założenia, cel i podjęte działania projektu:

Projekt jest skierowany do 600 (w tym min. 65% kobiet i min. 10% osób z niepełnosprawnościami) mieszkańców/-nek Bytomia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych pomocą MOPR.
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu integracji społecznej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych. Kluczowym zadaniem jest aktywna integracja uczestników/-czek wspierana pracą socjalną i działaniami środowiskowymi angażującymi również otoczenie osób uczestniczących.

Wskaźniki zakładane:

 1. Wskaźniki produktu:
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 600 osób;
 • Liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie: 60 osób z niepełnosprawnością.
 1. Wskaźniki rezultatu (mierzony do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie):
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 210;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 15;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 102.
 1. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa (mierzona do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie):
 • w wymiarze społecznym: min. to 34% liczby osób, które zakończą udział w projekcie (w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%);
 • w wymiarze zatrudnieniowym: min. to 22% liczby osób, które zakończą udział w projekcie (w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 12%).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Logotyp

Okres realizacji: 01.11.2015 – 31.12.2017

Budżet - z podziałem na źródła finansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 8 195 845,00 PLN  w tym:
 • Dofinansowanie/środki unijne: 6 966 468,25 PLN (85%)
 • Wkład własny/budżet jednostki samorządu terytorialnego: 1 229 376,75 PLN (15%)

Szczegóły, podstawowe założenia, cel i podjęte działania projektu:

Projekt jest skierowany do 582 (w tym min. 65% kobiet i min. 10% osób niepełnosprawnych) mieszkańców/-nek Bytomia dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
Celem głównym projektu „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia grupy docelowej. Uczestnictwo w projekcie umożliwia skorzystanie z działań o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym, które zostaną dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników i uczestniczek.

Wskaźniki zakładane i osiągnięte:

 1. Wskaźniki produktu:
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 605 na 582 zakładanych osób - stan na koniec realizacji projektu;
 • Liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie: 74 na 59 zakładanych osób z niepełnosprawnością – stan na koniec realizacji projektu.
 1. Wskaźniki rezultatu (mierzony do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie):
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 73 z 59 (stan na koniec realizacji projektu);
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 15 z 59 (stan na koniec realizacji projektu);
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 128 na założone 59 (stan na koniec realizacji projektu).
 1. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa (mierzona do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie):
 • w wymiarze społecznym: 378 (wymagane min. to 45% liczby osób, które zakończą udział w projekcie: (stan na koniec realizacji projektu),
 • w wymiarze zatrudnieniowym: 84 (wymagane min. to 10% liczby osób, które zakończą udział w projekcie (stan na koniec realizacji projektu).

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Logo projektu

Okres realizacji: od 01. 04.2014 do 31.05.2015 r. – 14 miesięcy

Budżet z  podziałem na źródła finansowania:

 1. wnioskowane dofinansowanie: 559 817,50 zł, wniosek o dofinansowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 2. wkład własny : 17 313, 94 zł
 3. ogółem: 577 131, 44 zł

Szczegółowy opis projektu:

Celem głównym projektu było zwiększenie integracji społeczno- zawodowej kobiet i mężczyzn, w tym osób bezdomnych korzystających z pomocy MOPR w Bytomiu, zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych. Zajęcia prowadzone były w oparciu o program wypracowany podczas wieloletniej realizacji KIS w MOPR. Działania zapewniały kompleksową formę pomocy Urzędu Pracy. Uczestnicy zostali przygotowani do pełnienia ról społecznych i zawodowych poprzez wsparcie doradcze, terapeutyczne ale przede wszystkim edukacyjno- pomocowe takie jak : zajęcia z psychologiem, terapeutą, pracownikiem socjalnym, konsultantem prawnym, pielęgniarką, doradcą zawodowym oraz informatykiem. W ramach KIS realizowano zajęcia przygotowujące uczestników do podjęcia pracy poprzez uczestnictwo w pracach społecznie- użytecznych co umożliwiło wyuczenie postaw pracowniczych przy jednoczesnym wsparciu trenera pracy. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej zapewniające bezpieczeństwo socjalne. Powyższe działania poprzedzone były wnikliwą analizą potrzeb UP oraz lokalnego rynku pracy co umożliwiło właściwą rekrutację uczestników projektu.

Wskaźniki zakładane i osiągnięte:

 • liczba klientów instytucji pomocy społecznej ( K i M ), którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji: K- 9, M- 15, ogółem 24
 • liczba klientów instytucji pomocy społecznej ( K i M ), objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów : K- 16, M- 25, ogółem 40
 • liczba osób bezdomnych ( K i M ) objętych indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności : K-1, M- 23, ogółem 24
 • liczba osób ( K i M ), które zmniejszyły bariery psychologiczno- społeczne, w tym nabyły umiejętności interpersonalne, podniosły samoocenę, poszerzyły kwalifikacje zawodowe, zdobyły wiedzę na temat poszukiwania i aplikowania o pracę, zdobyły i uzupełniły doświadczenia zawodowe poprzez realizację prac społecznie- użytecznych: K- 9, M- 15, ogółem 24
 • liczba osób ( K i M ) objętych świadczeniem z pomocy społecznej : K- 16, M- 24, ogółem 40

 • 030
 • 037
 • 061
 • 087
 • 108
 • 112
 • 117
 • Kis-039
 • logo

Logo projektu

Projekt zrealizowany był w okresie od 1 września 2016r. do 22 grudnia 2016r.

Budżet projektu:

Koszt całkowity wynosił 90 tysięcy złotych z tego 70 tysięcy złotych pozyskał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu z  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, a 20 tysięcy złotych przeznaczono ze środków własnych gminy Bytom.

Opis szczegółowy projektu:

Skierowany był do osób chorych psychicznie i ich rodzin oraz społeczności lokalnej.
Celem głównym projektu była odbudowa więzi rodzinnych oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 23 09 2016r. piknik integracyjny z okazji Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię, 8 10 2016r. wyjazd integracyjny do Krakowa, uwzględniający wizytę studyjną w Zakładzie Aktywności Zawodowej – Pensjonatu i Restauracji „U Pana Cogito”, 25.10.2016r. wyjście na spektakl BesKitu „1725 m n.p.m.” do Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK , 20.11. 2016r. na spektakl „ Zaręczyny” do Teatru Nowego w Zabrzu, warsztaty w ramach grup wsparcia dla rodzin osób chorych psychicznie.(w tym wizyty studyjne w mieszkaniach chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonych przez ZPŚ), otwarcie i doposażenie trzeciego mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kampania promocyjno-informacyjna m. in. plakaty, ulotki, informatory, wizytówki, roll upy, billboardy, artykuły w Dzienniku Zachodnim, szkolenia podnoszące kwalifikacje kadry pracującej z osobami chorymi psychicznie, 21.12.2016r. spotkanie świąteczno - wigilijne w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Bytomiu kończące działania projektowe i stanowiące podsumowanie projektu.

Założenia projektu, które osiągnięto w całości:

 • wypracowanie przez uczestników projektu prawidłowych relacji w rodzinie.
 • nabycie przez członków rodzin osób chorych wiedzy i kompetencji umożliwiających radzenie sobie w życiu codziennym z osobą chorą.
 • zmniejszenie liczby osób chorych psychicznie kierowanych do całodobowych placówek,
 • z uwagi na nabycie odpowiednich umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy, zarówno przez osoby chore jak i ich rodziny, pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku zamieszkania. Osoby chore nie będą wówczas wymagały pomocy instytucjonalnej tj. umieszczenia np. w Domach Pomocy Społecznej
 • uwrażliwienie społeczeństwa na problemy z jakimi borykają się osoby chore i ich rodziny przyczyni się do upodmiotowienia osób chorych
 • nabycie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym
 • poprawa komunikacji interpersonalnej w rodzinach osób cierpiących na zaburzenia psychiczne
 • wewnętrzna integracja członków rodzin osób chorych psychicznie oraz integracja ze społecznością lokalną
 • podniesienie samooceny, pewności siebie uczestników projektu, przywrócenie wiary we własne siły i możliwości
 • podniesienie kwalifikacji kadry pracującej z osobami chorymi psychicznie oraz zwiększenie różnorodności i poprawa jakości świadczonych usług.
 • zwiększenie komfortu pobytu w nowoutworzonym mieszkaniu chronionym

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • logo

Logo projektu

Okres realizacji: kwiecień 2008r. - czerwiec 2015r.

Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu to: 21.035.576,66 zł w tym kwota dofinansowania to 18.573.852,79 zł, wkładu własnego to 2.461.723,87 zł. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis szczegółowy projektu:

Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu był adresowany do niepracujących kobiet i mężczyzn (w wieku aktywności zawodowej) korzystających z pomocy społecznej.
Projekt wykorzystywał instrumenty aktywnej integracji, które stymulowały do działania, umożliwiały wydobycie potencjału tkwiącego w człowieku, pobudzały do aktywności na rynku pracy i zwiększały integrację społeczną osób.
Celem głównym było zwiększenie integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych (oraz ich otoczenia). Założony cel był osiągany poprzez zmniejszenie barier psychologicznych, społecznych i zdrowotnych (przyczyniających się do izolacji społeczno-zawodowej), zdobycie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji.
Uczestnicy mieli do swojej dyspozycji oprócz bieżącego wsparcia pracownika socjalnego, zajęcia w Klubie Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej, spotkania ze specjalistami, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe. Dla rodziców z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi oferowano wsparcie asystentów rodzin. Osoby niepełnosprawne korzystały m.in. z zajęć rehabilitacyjnych i grup samopomocy.
W celu pokonywania występujących problemów społecznych, w Bobrku, Karbiu, Rozbarku i Śródmieściu realizowano programy aktywności lokalnej. Dzięki nim zwiększała się aktywność i integracja lokalnych społeczności, a najbliższe otoczenie, np. podwórka i klatki schodowe zmieniało swoje oblicze.

Wskaźniki:

 • Liczba klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projekcie dotyczącym aktywnej integracji docelowo 2 343 osiągnięte 2437
 • Liczba klientów pomocy  społecznej, objętych kontraktami socjalnymi i/lub jego odmianami w ramach projektu docelowo 2792 osiągnięte 2859
 • Liczba klientów pomocy  społecznej, objętych PAL docelowo 332 osiągnięte 332
 • Liczba osób niepełnosprawnych objętych kontraktami docelowo 237 osiągnięte 252
 • Liczba osób uczestniczących w projekcie ze względu na bezradność opiekuńczo-wychowawczą i w prowadzeniu gospodarstwa domowego docelowo 235 osiągnięte 249
 • Liczba osób, które zwiększyły poziom umiejętności opiekuńczo-wychowawczych docelowo 126 osiągnięte 150
 • Liczba osób, które zmniejszyły bariery psychologiczno-społeczne, w tym nabyły umiejętności interpersonalne i/lub podniosły samoocenę poprzez uczestnictwo w KIS docelowo 438 osiągnięte 463
 • Liczba osób, które zdobyły lub pogłębiły wiedzę na temat  konstruowania dokumentów aplikacyjnych poprzez uczestnictwo w KIS docelowo 633 osiągnięte 672
 • Liczba zawartych kontraktów socjalnych i/lub jego odmian docelowo 2506 osiągnięte 2544
 • Liczba zawartych porozumień w ramach PAL docelowo 332 osiągnięte 332
 • Liczba osób objętych zindywidualizowanym wsparciem  w ramach  projektu, będących w wieku 15-30 lat (w 2014-2015 r.) docelowo 63  osiągnięte 186
 • Liczba osób, wobec których założono realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej w postaci uzupełnienia wykształcenia w 2012-2013 r. docelowo 5 osiągnięte 5
 • Liczba pracowników socjalnych zajmujących się etatowo upowszechnianiem aktywnej integracji finansowanych z UE  docelowo 13 osiągnięte 13 etatówSystemowy Projekt Aktywizacji – SPA w Bytomiu

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • logo
 • spa

Logo projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu pozyskał środki na realizację projektu Drogowskaz dla rodzin w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2016. w wysokości 32 400 zł. Projekt otrzymał maksymalną liczbę punktów i jako jeden z pięciu pierwszych podmiotów z listy zostanie dodatkowo uhonorowanych nagrodami pieniężnymi.

W ramach projektu Drogowskaz dla rodzin zrealizowane zostały następujące działania:

 • badania ankietowe środowisk zagrożonych przemocą oraz przygotowanie i przeprowadzenie „Spotkań z ekspertem” w odpowiedzi na zapotrzebowanie wynikające z ankiet,
 • przeprowadzenie kampanii społecznej skierowanej do rodziców i opiekunów „Chcę być dobrym rodzicem” oraz świadków przemocy w zakresie reagowania na przemoc,
 • przeprowadzenie spotkań grupowych dla rodziców zastępczych spokrewnionych i niezawodowych oraz rodziców biologicznych.

W ramach pierwszego działania przekazano 250 szt. anonimowej ankiety dla rodziców dzieci bytomskich 17 szkół podstawowych i 25 gimnazjów oraz rodziców korzystających z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Interwencji Kryzysowych i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ankieta dotyczyła postaw rodzicielskich, metod i stylów wychowania, sposobów porozumiewania się, komunikowania z dziećmi oraz potrzeb rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych. Realizatorzy otrzymali 228 wypełnionych ankiet. Na podstawie przeprowadzonej przez realizatorów analizy ankiet wskazano 6 tematów, które następnie zostały omówione podczas 6 „Spotkań z ekspertem” adresowanych dla rodziców oraz opiekunów.  Podczas spotkań zaprezentowano następujące tematy:

 1. Jak być dobrym rodzicem i nie zwariować?
 2. Jak być całkiem dobrym, a nie idealnym rodzicem?
 3. Nić porozumienia - czyli jak efektywnie komunikować się z dzieckiem.
 4. Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami za pomocą Treningu Zastępowania Agresji?
 5. Samouszkodzenia. Zrozumienie. Przeciwdziałanie.
 6. Dopalacze – śmiertelna pułapka. Co warto wiedzieć, aby uchronić dziecko przed sidłami uzależnienia?

W ramach drugiego działania przeprowadzono kampanię społeczną skierowaną do rodziców i opiekunów, mająca na celu podnoszenie kompetencji wychowawczych i zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej skutków przemocy, pn. Chcę być dobrym rodzicem oraz do świadków przemocy w zakresie reagowania na przemoc. W ramach kampanii  

 1. Publikowano materiały informacyjne na 21 wielkopowierzchniowych reklamach (6 citylightach oraz 15 infokiosków) przez okres 2 tygodni.
 2. Przygotowano i rozprowadzono 1 000 plakatów w Urzędzie Miejskim, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom; Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Sądzie Rejonowym, jednostkach Policji, podmiotach leczniczych w tym poradniach pediatrycznych, jednostkach oświaty, organizacjach pozarządowych oraz lokalnych sieciach handlowych.
 3. Rozprowadzono 10 000 ulotek w Urzędzie Miejskim, Miejski Ośrodku Pomocy Rodzinie, Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Sądzie Rejonowym, jednostkach Policji, jednostkach oświaty, organizacjach pozarządowych oraz lokalnych sieciach handlowych.
 4. Opublikowano 6 ogłoszeń prasowych zawierających materiały informacyjne skierowane do rodziców, opiekunów oraz świadków. Informacje o realizacji projektu zostały zamieszczone na stronach tj. www.bytom.pl, www.mopr.bytom.pl, www.ppp.bytom.pl, www.radio.katowice.pl; www.interwencja.bytom.pl; www.portalsamorzadowy.pl. Ponadto udzielono wywiadów dla Radia Zet Gold, Polskiego Radia Katowice, Radia Piekary oraz Telewizji SFERATV.
 5. Ponadto rozpowszechniono 1 000 bloczków informacyjnych oraz 700 toreb lnianych oraz 200 kalendarzy. Wszystkie materiały zawierały treści o charterze edukacyjnym.

W ramach trzeciego działania przeprowadzono spotkania grupowe dla dwóch grup tj. grup rodziców zastępczych spokrewnionych i niezawodowych oraz grupy rodziców biologicznych. Spotkania warsztatowe dotyczyły następujących tematów tj.:

 1. Potrzeby dziecka i możliwości ich zaspokajania z uwzględnieniem etapów rozwojowych.
 2. Wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez „dyscyplinę z sercem”. Przyczyny „złych zachowań” dzieci.
 3. Co zwiększa ryzyko uzależnień dzieci? Zwiększenie świadomości rodziców i umiejętności rozpoznawania niepokojących symptomów.
 4. Sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami: złością, gniewem, rozczarowaniem, by nie wchodzić w rolę osoby stosującej przemoc wobec dziecka.
 5. Sytuacje konfliktowe w rodzinie – konstruktywne rozwiązania. Bytomski system wsparcia i pomocy.

Łącznie w dwóch grupach warsztatowych wzięło udział 50 uczestników w tym 26 rodziców biologicznych oraz 24 rodziców zastępczych spokrewnionych. Ponadto 32 osoby otrzymały dyplom za szczególne zaangażowanie w pracę grupową.

Okres realizacji – od listopada do marca (okres największych chłodów)

Budżet projektu:

W ramach środków własnych, w formie umowy-zlecenia z pracownikiem socjalnym.

Cel i opis szczegółowy projektu:

Cel główny: monitorowanie i wsparcie osób bezdomnych przebywających w miejscach narażających na negatywne oddziaływanie warunków atmosferycznych w okresie jesienno – zimowym.

W listopadzie 2015 wspólnie ze Strażą Miejską w Bytomiu rozpoczęto realizację projektu socjalnego, skierowanego do osób bezdomnych przebywających poza placówkami zapewniającymi bezpieczne schronienie. W związku z panującymi w okresie jesienno-zimowym niskimi temperaturami raz w tygodniu w godzinach popołudniowo – wieczornych pracownik socjalny wraz z funkcjonariuszem Straży Miejskiej kontrolują koczowiska, pustostany, klatki schodowe, piwnice, strychy, ogródki działkowe, kanały ciepłownicze oraz inne miejsca niemieszkalne na terenie Bytomia. Pracownicy socjalni wraz ze strażnikami miejskimi wszystkich spotkanych bezdomnych namawiają do skorzystania z Noclegowni, informują o zakresie możliwej do uzyskania pomocy socjalnej, a także zwracają  uwagę na to, jak groźne w skutkach są niskie temperatury dla życia ludzkiego. Ważne jest, aby zlokalizować jak najwięcej miejsc, w których koczują bezdomni. Poprzez zgłoszenia pracowników socjalnych z TPPŚ oraz innych służb możliwe jest utworzenie tzw. mapy problemu, co pozwala na szybką reakcję i dotarcie do większości bezdomnych w okresie nagłego spadku temperatur. Od listopada 2017 r. ruszy kolejna edycja projektu (2017/2018).

(siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu)

Logo EFRR

Cel i opis szczegółowy projektu:

Podstawowym założeniem projektu jest zmniejszenie kosztów energii cieplnej i spadek emisji gazów cieplarnianych, a główny cel projektu to zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku użyteczności publicznej.
Projekt ma osiągnąć efekt:

 • ekologiczny,
 • energetyczny,
 • finansowy.

Projekt wpływa na poprawę świadomości ekologicznej jego użytkowników.
Projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej, a także uregulowaniami krajowymi i regionalnymi w tym zakresie, a w szczególności:

 • z Programem ochrony powietrza dla województwa śląskiego, niniejszy projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane zanieczyszczenia powietrza w 5 strefach woj. śląskiego (zgodnie z Programem ochrony powietrza dla terenu woj. śląskiego) a głównie w Strefie Aglomeracji Górnośląskiej, do której należy Bytom. W strefie tej zanotowano ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10. Obszar przekroczeń stężeń normatywnych pyłu PM10 określonych w wyniku modelowania matematycznego obejmuje całą część Aglomeracji. W obrębie miast Bytom, Chorzów, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie i Piekary Śląskie obszar przekroczeń objął 100% powierzchni miasta. Realizacja projektu wpisuje się w określone w dokumencie działania niezbędne do przywrócenia stężeń w powietrzu do poziomów nieprzekraczających poziomy dopuszczalne i docelowe.
 • z Aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bytomia na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do osiągnięcia zaplanowanego celu ekologicznego.
 • z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bytom. Założeniem planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki.

Wykonanie niniejszego projektu wynika z działań przewidzianych do realizacji w ramach wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. Sukcesywna i zgodna z warunkami technicznymi termomodernizacja istniejących budynków użytkowych, stopniowe przejście do niskoenergetycznego budownictwa w przypadku nowych inwestycji budowlanych oraz zaostrzanie standardów energetycznych użytkowanego sprzętu elektrycznego pozwoli na obniżenie zużycia energii w budynkach na skalę kilkudziesięciu procent. Zmniejszą się przy tym koszty ogrzewania, które stanowią kluczową pozycję w budżecie. W kierunek ten wpisują się działania związane z ograniczeniem i docelową likwidacją „niskiej emisji”, będące obecnie jednym z głównych działań służących poprawie warunków środowiskowych. Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do osiągnięcia zaplanowanych w PGN celów ekologicznych.

Budżet projektu:

 • Wysokość dofinansowania: 942 569,25 zł,
 • Wysokość wkładu własnego: 166 335,75 zł.

W dniu 19 września 2017 r. została podpisana umowa z firmą wykonującą prace związane z dociepleniem dachu budynku, stropu nad ostatnią kondygnacją, stropu piwnicy oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, a także inne prace towarzyszące.
W dniu 20 września 2017 r. została podpisana umowa z firmą wykonującą prace związane z wymianą instalacji c.o. w budynku MOPR.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Logo projektu

Okres realizacji - 10 miesięcy (marzec – grudzień 2018)

Budżet projektu:

Razem: 129 484 zł, w tym:

 • 100 000 zł – dotacja MRPiPS,
 • 29 484 zł – wkład własny.

Opis projektu (założenia i cel):

Realizacja projektu zakłada reintegrację społeczno-zawodową 18 osób, poprzez objęcie ich wsparciem w formie udziału w zajęciach aktywizacyjnych i realizacji prac społecznie użytecznych celem poszerzenia lub zdobycia przez uczestników kompetencji społecznych oraz doświadczenia zawodowego. Udział uczestników projektu w pracach społecznie użytecznych był poprzedzony organizacją zajęć w Klubie Integracji Społecznej.
Zrekrutowano 27 uczestników, którzy w ramach prac społecznie użytecznych wykonywali prace remontowe w  pomieszczeniach  użyteczności publicznej: Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w pomieszczeniach Klubu Integracji Społecznej, w których na bieżąco są realizowane są usługi o charakterze społecznym.

Wskaźniki zakładane i osiągnięte:

 1. objęto 18 uczestników projektu wsparciem w postaci pracy socjalnej;
 2. zdiagnozowano potrzeby i predyspozycje społeczno-zawodowych uczestników KIS;
 3. objęto uczestników działaniami z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej, usługami instytucji zatrudnienia, działaniami informacyjno-aktywizacyjnymi;
 4. uczestnicy projektu nabyli wiedzę dotyczącą zagadnień bhp;
 5. podniesione zostały umiejętności zawodowe uczestników;
 6. udzielano świadczenia finansowe, wynikające z wykonywania prac społecznie użytecznych;
 7. podniesiono kwalifikacje zawodowe klientów poprzez uczestnictwo w kursie zawodowym;
 8. udzielano wsparcia w usamodzielnieniu ekonomicznym poprzez zatrudnienie na otwartym rynku pracy;
 9. wzmocniono działania partnerskie podmiotów działających na rzecz  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych;
 10. zintensyfikowano współpracę podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych;
 11. poszerzono ofertę oraz efektywnie wykorzystywano zasoby lokalowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu - instytucji działającej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Okres realizacji - 9 miesięcy (kwiecień – grudzień 2017)

Budżet projektu:

Razem: 103 328 zł, w tym:

 • 80 000 zł – dotacja MRPiPS,
 • 23 328 zł – wkład własny.

Opis projektu (założenia i cel):

Realizacja projektu zakłada reintegrację społeczno-zawodową 18 osób, poprzez objęcie ich wsparciem w formie udziału w zajęciach aktywizacyjnych i realizacji prac społecznie użytecznych celem poszerzenia lub zdobycia przez uczestników kompetencji społecznych oraz doświadczenia zawodowego. Udział uczestników projektu w pracach społecznie użytecznych był poprzedzony organizacją zajęć w Klubie Integracji Społecznej.
Zrekrutowano 18 uczestników, którzy w ramach prac społecznie użytecznych będą wykonywali prace remontowe w budynku noclegowni oraz w  pomieszczeniach  użyteczności publicznej, w których na bieżąco są realizowane lub w niedalekiej przyszłości będą realizowane  usługi o charakterze społecznym.

Wskaźniki zakładane i osiągnięte:

 1. objęcie 18 uczestników projektu wsparciem w postaci pracy socjalnej;
 2. zdiagnozowanie potrzeb i predyspozycji społeczno-zawodowych uczestników KIS;
 3. objęcie uczestników działaniami z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej, usługami instytucji zatrudnienia, działaniami informacyjno-aktywizacyjnymi;
 4. nabycie wiedzy przez uczestników projektu dotyczącej zagadnień bhp (wskaźnik: liczba osób przeszkolonych w zakresie bhp – 18 osób);
 5. podniesienie umiejętności zawodowych;
 6. udzielenie świadczeń finansowych, wynikających z wykonywania prac społecznie użytecznych;
 7. podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursie zawodowym;
 8. udzielenie wsparcia w usamodzielnieniu ekonomicznym poprzez zatrudnienie na otwartym rynku pracy;
 9. wzmocnienie działań partnerskich podmiotów działających na rzecz  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych;
 10. zintensyfikowanie współpracy podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych;
 11. poszerzenie oferty/efektywne wykorzystanie zasobów lokalowych instytucji działającej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • logo

Okres realizacji - 7 miesięcy (czerwiec – grudzień 2016)

Budżet projektu:

Razem: 125 920 zł, w tym:

 • 100 000 zł – dotacja MRPiPS,
 • 25 920 zł – wkład własny.

Opis projektu (założenia i cel):

Realizacja projektu zakładała reintegrację społeczno-zawodową 17 osób, poprzez objęcie ich wsparciem w formie udziału w zajęciach aktywizacyjnych i realizacji prac społecznie użytecznych celem poszerzenia lub zdobycia przez uczestników kompetencji społecznych oraz doświadczenia zawodowego. Udział uczestników projektu w pracach społecznie użytecznych był poprzedzony organizacją zajęć w Klubie Integracji Społecznej.
Zrekrutowano 17 uczestników, którzy w ramach prac społecznie użytecznych w budynku noclegowni wykonywali prace remontowe oraz prace związane z konserwacją terenów zielonych.
Projekt skierowany był w pierwszej kolejności do osób bezdomnych, korzystających ze wsparcia noclegowni MOPR, które jednocześnie są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w PUP w Bytomiu. Ponadto rekrutacja została rozszerzona na inne osoby bezrobotne.  
Z uczestnikami projektu zostały zawarte kontrakty socjalne zobowiązujące do aktywnego udziału w zajęciach KIS, pracach społecznie użytecznych. Dodatkowo, dla 10 uczestników projektu zostały przeprowadzone szkolenia zawodowe z zakresu: konserwator terenów zielonych oraz technolog robót wykończeniowych, przygotowujące do wykonywania zadań w ramach prac społecznie użytecznych. Istotnym elementem zadania publicznego było  również przeprowadzenie spotkań metodyczno-edukacyjnych dla partnerów projektu - MOPR, PUP, Centrum Integracji Społecznej – dotyczące wspólnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Rekrutację do projektu przeprowadzili pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu spośród osób bezrobotnych oraz bezdomnych, będących między innymi klientami noclegowni MOPR.

Wskaźniki zakładane i osiągnięte:

Podwyższono poziom integracji społeczno-zawodowej uczestników zajęć w Klubie Integracji Społecznej:

 1. nastąpił wzrost kompetencji i umiejętności społecznych.
 2. uczestnicy nabyli umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
 3. wyposażono uczestników w indywidualne dokumenty (list motywacyjny, cv), ułatwiające udział w rekrutacji do pracy.
 4. zmniejszono poziom wykluczenia cyfrowego osób biorących udział w zajęciach w pracowni komputerowej.
 5. poszerzono wiedzę uczestników na temat praktycznego funkcjonowania wybranego podmiotu ekonomii społecznej.
 6. ośmiu uczestników projektu uzyskało certyfikat ukończenia jednego ze szkoleń zawodowych (4 osoby ukończyły kurs konserwator terenów zielonych i 4 osoby ukończyły kurs technolog robót wykończeniowych).
 7. w trakcie realizacji prac społecznie użytecznych uczestnicy nabyli nowe umiejętności  zawodowe. Poprzez udział w pracach społecznie poprawiła się sytuacja finansowa uczestników i ich rodzin.
 8. zawarto 2 umowy partnerskie (pomiędzy MOPR i CIS oraz pomiędzy MOPR i PUP) na realizację zadania publicznego.
 9. wypracowano model współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami, mający na celu bardziej skuteczne  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Okres realizacji - 12 miesięcy (styczeń – grudzień 2018)

Budżet projektu:

69 344 zł – fundusz przeciwalkoholowy

Opis projektu (założenia i cel):

Celem głównym realizacji projektu było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób będących uczestnikami interwencji policji w miejscu zamieszkania, w szczególności zwiększenie poczucia bezpieczeństwa małoletnich dzieci poprzez system przyjaznych patroli reagujących w sytuacjach zagrożenia dobra małoletnich dzieci ujawnionych podczas interwencji policji w rodzinach, w których nadużywa się alkoholu, rodzinach patologicznych, niezaradnych życiowo, zminimalizowanie traumatycznych przeżyć dzieci związanych z interwencją policji w ich środowisku rodzinnym. Powołano i wdrożono system dwuosobowych przyjaznych patroli w składzie: pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu (MOPR) i funkcjonariusz Policji, pracujących w piątek i sobotę. Wyznaczano również dodatkowo jeden tzw. ,,ruchomy dzień”, w którym dyżur przyjaznego patrolu odbywał się w godzinach popołudniowo-wieczornych (17.00-1.00). ,,Ruchomym dniem” mógł być każdy dzień tygodnia, poza piątkiem i sobotą, w którym przewidywano ewentualne nasilenie domowych interwencji policji. Ponadto w dni, kiedy nie odbywały się dyżury przyjaznych patroli realizowane były przez pracowników MOPR dyżury domowe. Dyżury prowadzone były w godzinach: 15.30-7.30 następnego dnia. Patrol poruszał się nieoznakowanym pojazdem, a funkcjonariusz Policji był nieumundurowany.

Wskaźniki zakładane i osiągnięte:

Zaplanowano i zrealizowano przeprowadzenie 144 dyżurów przyjaznych patroli w roku 2018.
Dyżury prowadzone były w dni stałe, to jest piątek i sobota oraz w jeden dzień ruchomy w godzinach od 17.00 – 1.00. W dni, kiedy nie odbywały się dyżury przyjaznych patroli  pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu realizowali telefoniczne dyżury domowe. Dyżury były prowadzone w godzinach: 15.30-7.30 następnego dnia.

 1. zwiększono poczucie bezpieczeństwa dzieci oraz osób będących uczestnikami interwencji policji w miejscu zamieszkania.
 2. zapewniono bezpieczeństwo i opiekę dzieciom w sytuacji kryzysowej.
 3. minimalizowano negatywne wpływy nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny  na psychikę dziecka.
 4. zwiększony został poziom wiedzy pracowników socjalnych na temat sytuacji dzieci i rodzin w godzinach wieczorno-nocnych.
 5. zakresu zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy Policji poszerzono o działania socjalno-opiekuńcze.
 6. zwiększono poziom współpracy pomiędzy MOPR a policją w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Zauważalnym jest wzrost poziomu zaufania społecznego do Policji i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Okres realizacji - 12 miesięcy (styczeń – grudzień 2017)

Budżet projektu:

68 994 zł – fundusz przeciwalkoholowy

Opis projektu (założenia i cel):

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób będących uczestnikami interwencji policji w miejscu zamieszkania, w szczególności zwiększenie poczucia bezpieczeństwa małoletnich dzieci poprzez system przyjaznych patroli reagujących w sytuacjach zagrożenia dobra małoletnich dzieci ujawnionych podczas interwencji policji w rodzinach, w których nadużywa się alkoholu, rodzinach patologicznych, niezaradnych życiowo, zminimalizowanie traumatycznych przeżyć dzieci związanych z interwencją policji w ich środowisku rodzinnym.
Powołano i wdrożono system dwuosobowych przyjaznych patroli w składzie: pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu (MOPR) i funkcjonariusz Policji, pracujących w piątek i sobotę. Wyznaczano również dodatkowo jeden tzw. ,,ruchomy dzień”, w którym dyżur przyjaznego patrolu odbywał się w godzinach popołudniowo-wieczornych (17.00-1.00). ,,Ruchomym dniem” mógł być każdy dzień tygodnia, poza piątkiem i sobotą, w którym przewidywano ewentualne nasilenie domowych interwencji policji. Ponadto w dni, kiedy nie odbywały się dyżury przyjaznych patroli realizowane były przez pracowników MOPR dyżury domowe. Dyżury prowadzone były w godzinach: 15.30-7.30 następnego dnia. Patrol poruszał się nieoznakowanym pojazdem, a funkcjonariusz Policji był nieumundurowany.

Wskaźniki zakładane i osiągnięte:

Zaplanowano przeprowadzenie 144 dyżurów przyjaznych patroli w roku 2017.
Dyżury prowadzone są  w dni stałe, to jest piątek i sobota oraz w jeden dzień ruchomy w godzinach od 17.00 – 1.00.
W dni, kiedy nie będą odbywały się dyżury przyjaznych patroli realizowane są  przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu telefoniczne dyżury domowe. Dyżury są prowadzone w godzinach: 15.30-7.30 następnego dnia.

 1. Zwiększono poczucie bezpieczeństwa dzieci oraz osób będących uczestnikami interwencji policji w miejscu zamieszkania.
 2. Zapewniono bezpieczeństwo i opiekę dzieciom w sytuacji kryzysowej.
 3. Minimalizowano negatywne wpływy nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny  na psychikę dziecka.
 4. Zwiększony został poziom wiedzy pracowników socjalnych na temat sytuacji dzieci i rodzin w godzinach wieczorno-nocnych.
 5. Zakresu zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy Policji poszerzono o działania socjalno-opiekuńcze.
 6. Zwiększono poziom współpracy pomiędzy MOPR a policją w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Zauważalnym jest większy poziom zaufania społecznego do Policji i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Okres realizacji - 12 miesięcy (styczeń – grudzień 2016)

Budżet projektu:

69 584 zł – fundusz przeciwalkoholowy

Opis projektu (założenia i cel):

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób będących uczestnikami interwencji policji w miejscu zamieszkania, w szczególności zwiększenie poczucia bezpieczeństwa małoletnich dzieci poprzez system przyjaznych patroli reagujących w sytuacjach zagrożenia dobra małoletnich dzieci ujawnionych podczas interwencji policji w rodzinach, w których nadużywa się alkoholu, rodzinach patologicznych, niezaradnych życiowo, zminimalizowanie traumatycznych przeżyć dzieci związanych z interwencją policji w ich środowisku rodzinnym.
Powołano i wdrożono system dwuosobowych przyjaznych patroli w składzie: pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu (MOPR) i funkcjonariusz Policji, pracujących w piątek i sobotę. Wyznaczano również dodatkowo jeden tzw. ,,ruchomy dzień”, w którym dyżur przyjaznego patrolu odbywał się w godzinach popołudniowo-wieczornych (17.00-1.00). ,,Ruchomym dniem” mógł być każdy dzień tygodnia, poza piątkiem i sobotą, w którym przewidywano ewentualne nasilenie domowych interwencji policji. Ponadto w dni, kiedy nie odbywały się dyżury przyjaznych patroli realizowane były przez pracowników MOPR dyżury domowe. Dyżury prowadzone były w godzinach: 15.30-7.30 następnego dnia. Patrol poruszał się nieoznakowanym pojazdem, a funkcjonariusz Policji był nieumundurowany.

Wskaźniki zakładane i osiągnięte:

Zaplanowano i przeprowadzono 144 dyżury przyjaznych patroli w roku 2016.
Dyżury prowadzone były w dni stałe, to jest piątek i sobota oraz w jeden dzień ruchomy w godzinach od 17.00 – 1.00.
W dni, kiedy nie odbywały się dyżury przyjaznych patroli realizowane były przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu telefoniczne dyżury domowe. Dyżury były  prowadzone w godzinach: 15.30-7.30 następnego dnia.

 1. Zwiększono poczucie bezpieczeństwa dzieci oraz osób będących uczestnikami interwencji policji w miejscu zamieszkania.
 2. Zapewniono bezpieczeństwo i opiekę dzieciom w sytuacji kryzysowej.
 3. Minimalizowano negatywne wpływy nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny  na psychikę dziecka.
 4. Zwiększony został poziom wiedzy pracowników socjalnych na temat sytuacji dzieci i rodzin w godzinach wieczorno-nocnych.
 5. Zakresu zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy Policji poszerzono o działania socjalno-opiekuńcze.
 6. Zwiększono poziom współpracy pomiędzy MOPR a policją w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Zauważalnym jest większy poziom zaufania społecznego do Policji i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Okres realizacji - 12 miesięcy (styczeń – grudzień 2015)

Budżet projektu:

73 005 zł – fundusz przeciwalkoholowy

Opis projektu (założenia i cel):

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób będących uczestnikami interwencji policji w miejscu zamieszkania, w szczególności zwiększenie poczucia bezpieczeństwa małoletnich dzieci poprzez system przyjaznych patroli reagujących w sytuacjach zagrożenia dobra małoletnich dzieci ujawnionych podczas interwencji policji w rodzinach, w których nadużywa się alkoholu, rodzinach patologicznych, niezaradnych życiowo, zminimalizowanie traumatycznych przeżyć dzieci związanych z interwencją policji w ich środowisku rodzinnym.
Powołano i wdrożono system dwuosobowych przyjaznych patroli w składzie: pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu (MOPR) i funkcjonariusz Policji, pracujących w piątek i sobotę. Wyznaczano również dodatkowo jeden tzw. ,,ruchomy dzień”, w którym dyżur przyjaznego patrolu odbywał się w godzinach popołudniowo-wieczornych (17.00-1.00). ,,Ruchomym dniem” mógł być każdy dzień tygodnia, poza piątkiem i sobotą, w którym przewidywano ewentualne nasilenie domowych interwencji policji. Ponadto w dni, kiedy nie odbywały się dyżury przyjaznych patroli realizowane były przez pracowników MOPR dyżury domowe. Dyżury prowadzone były w godzinach: 15.30-7.30 następnego dnia. Patrol poruszał się nieoznakowanym pojazdem, a funkcjonariusz Policji był nieumundurowany.

Wskaźniki zakładane i osiągnięte:

Zaplanowano i przeprowadzono 144 dyżury przyjaznych patroli w roku 2015.
Dyżury prowadzone były w dni stałe, to jest piątek i sobota oraz w jeden dzień ruchomy w godzinach od 17.00 – 1.00.
W dni, kiedy nie odbywały się dyżury przyjaznych patroli realizowane były przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu telefoniczne dyżury domowe. Dyżury były  prowadzone w godzinach: 15.30-7.30 następnego dnia.

 1. Zwiększono poczucie bezpieczeństwa dzieci oraz osób będących uczestnikami interwencji policji w miejscu zamieszkania.
 2. Zapewniono bezpieczeństwo i opiekę dzieciom w sytuacji kryzysowej.
 3. Minimalizowano negatywne wpływy nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny  na psychikę dziecka.
 4. Zwiększony został poziom wiedzy pracowników socjalnych na temat sytuacji dzieci i rodzin w godzinach wieczorno-nocnych.
 5. Zakresu zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy Policji poszerzono o działania socjalno-opiekuńcze.
 6. Zwiększono poziom współpracy pomiędzy MOPR a policją w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Logo projektu

Okres realizacji - 17 miesięcy (sierpień 2015 – grudzień 2016)

Budżet projektu:

Razem: 148 880 zł, w tym:

 • 110 000 zł - dotacja MPiPS
 • 38 880 zł - wkład własny

Opis projektu (założenia i cel):

Realizacja zadania publicznego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” pod nazwą Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015 r. to:
I etap realizacji zadania publicznego (2015 r.):

 • działania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej uczestników zadania,   
 • przeprowadzenie na terenie naszej gminy w ramach prac społecznie użytecznych przez uczestników prac adaptacyjno-remontowych w ośmiu wybranych lokalach socjalnych, które znajdują się w zasobie mieszkaniowym gminy Bytom oraz przeprowadzenie prac remontowych w jednym mieszkaniu chronionym.

Rekrutację do projektu  przeprowadzili pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
Z osobami realizującymi projekt zostały zawarte kontrakty socjalne zobowiązujące do uczestnictwa w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej, mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz pozyskanie doświadczenia zawodowego poszczególnych uczestników projektu.
Projekt realizowany był w dwóch etapach. W pierwszym etapie realizowanym w 2015 roku uczestnicy/uczestniczki brali udział w zajęciach KIS, następnie wytypowane osoby zostały skierowane na kurs zawodowy. Wszyscy uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie bhp. W 2015 r. zostały również zakupione materiały potrzebne do prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Drugi etap – w 2016 roku, to realizacja prac społecznie użytecznych. Prace były wykonywane w mieszkaniach wyznaczonych przez gminę oraz w mieszkaniu chronionym.
Przy realizacji zadań projektowych kontynuowana była ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu, z Bytomskimi Mieszkaniami oraz z Wydziałem Realizacji Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
II etap realizacji zadania publicznego (2016 r.): wykonywanie prac społecznie użytecznych.
Uczestnicy zadania mieli możliwość  podwyższenia kwalifikacji zawodowych i zdobycia doświadczenia zawodowego, co ma wpływ na zwiększenie szans na otwartym rynku pracy.

Wskaźniki zakładane i osiągnięte:

 1. zrealizowano prace przygotowawcze i organizacyjne związane z wdrożeniem projektu;
 2. przeprowadzono spotkanie informacyjno-rekrutacyjnego dla grupy potencjalnych uczestników projektu, spośród których wybrano grupę osób, które realizowały  projekt;
 3. przeprowadzono cykl edukacyjno-szkoleniowy dla uczestników projektu (wyłoniono zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oferenta, który przeprowadził dla 8 uczestników projektu kurs Technolog  robót wykończeniowych – przygotowujący uczestników projektu do praktycznego wykonania zadań w II etapie projektu);
 4. opracowano harmonogramu zajęć w Klubie Integracji Społecznej i przeprowadzono zajęcia dla 30 uczestników projektu.
 5. przeprowadzono szkolenie bhp dla 30 uczestników projektu;
 6. wybrano i przygotowano lokale socjalne, w których będą wykonywane prace podczas II etapu realizacji projektu przez uczestników w ramach prac społecznie użytecznych;  
 7. opracowano wstępny plan organizacyjny na 2016 rok dotyczącego wykonywania przez uczestników prac adaptacyjno-remontowych w wybranych lokalach socjalnych, w mieszkaniu chronionym;
 8. dokonano zakupu materiałów budowlanych, narzędzi, sprzętu technicznego i innych, które były wykorzystywane w trakcie realizacji II etapu projektu;
 9. ramach prac społecznie użytecznych przeprowadzono prace adaptacyjno-remontowych w wybranych 8 lokalach socjalnych oraz w 1 mieszkaniu chronionym.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • logo

Okres realizacji - 17 miesięcy (sierpień 2014 – grudzień 2015)

Budżet projektu:

Razem: 148 400 zł, w tym:

 • 110 000 zł - dotacja MPiPS
 • 38 400 zł - wkład własny

Opis projektu (założenia i cel):

Realizacja zadania publicznego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” pod nazwą Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2014 r. to:

 • działania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej uczestników zadania,   
 • przeprowadzenie na terenie naszej gminy w ramach prac społecznie użytecznych przez uczestników prac adaptacyjno-remontowych w ośmiu wybranych lokalach socjalnych, które znajdują się w zasobie mieszkaniowym gminy Bytom oraz przeprowadzenie prac remontowych w jednym mieszkaniu chronionym.

Rekrutację do projektu  przeprowadzili pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
Z osobami realizującymi projekt zostały zawarte kontrakty socjalne zobowiązujące do uczestnictwa w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej, mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz pozyskanie doświadczenia zawodowego poszczególnych uczestników projektu.
Projekt realizowany był w dwóch etapach. W pierwszym etapie realizowanym w 2014 roku uczestnicy/uczestniczki brali udział w zajęciach KIS, następnie wytypowane osoby zostały skierowane na kurs zawodowy. Wszyscy uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie bhp. W 2014 r. zostały również zakupione materiały potrzebne do prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Drugi etap – w 2015 roku, to realizacja prac społecznie użytecznych. Prace były wykonywane w mieszkaniach wyznaczonych przez gminę oraz w mieszkaniach  chronionych.
Realizacja projektu była kontynuacją współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie a Powiatowym Urzędem Pracy, w zakresie organizacji lokalnego programu rynku pracy, służącego aktywizacji zawodowej osób będących klientami obydwu instytucji. Prowadzono działania partnerskie w celu wykorzystania instrumentów aktywnych form pomocy wobec osób zagrożonych wykluczeniem, dla ich usamodzielnienia i powrotu do pełnienia ról społecznych
i zawodowych.

Wskaźniki zakładane i osiągnięte:

I etap (2014 r.)

 • zrealizowano prace przygotowawcze i organizacyjne mające na celu wdrożenie projektu;
 • przeprowadzono spotkanie rekrutacyjne dla grupy potencjalnych uczestników projektu, spośród których wyłoniono 30 uczestników zadania publicznego;
 • przeprowadzono cykl edukacyjno-szkoleniowy dla 8 uczestników projektu: zrealizowano kurs zawodowy Technolog robót wykończeniowych (wydano 7 certyfikatów);
 • opracowano harmonogram zajęć w KIS i przeprowadzono zajęcia dla 30 uczestników;
 • 30 osób zostało przeszkolonych w zakresie bhp;
 • dokonano wyboru 8 lokali socjalnych przeznaczonych do wyremontowania i pozyskano informacje na temat koniecznego zakresu wymaganych prac;
 • opracowano wstępny plan organizacyjny na 2015 rok, dotyczący wykonywania prac adaptacyjno-remontowych w mieszkaniach chronionych i w wybranych lokalach socjalnych;
 • zakupiono materiały budowlane, narzędzia, sprzęt techniczny i in., wykorzystywane w trakcie realizacji II etapu projektu w 2015 r.
 • nawiązano współpracę z następującymi instytucjami: Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, Bytomskie Mieszkania, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Bytomiu,

II etap realizacji zadania publicznego (2015):
W ramach prac społecznie użytecznych przeprowadzono prace adaptacyjno-remontowo w 8 lokalach socjalnych i w 4 mieszkaniach chronionych.

Uczestnicy zadania mieli możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych i zdobycia doświadczenia zawodowego, co ma wpływ na zwiększenie szans na otwartym rynku pracy.

Logo projektu

Okres realizacji - 19 miesięcy (czerwiec 2015 – grudzień 2016)

Budżet projektu:

Projekt partnerski, budżet MOPR: 52 500 zł, w tym:

 • 40 000 zł - dotacja MPiPS
 • 12 500 zł - wkład własny

Opis projektu (założenia i cel):

Zadanie publiczne w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” pod nazwą „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.” realizowane było przez jednostki organizacyjne miasta Bytomia, tj.: Centrum Integracji Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (prowadzący Klub Integracji Społecznej) i Powiatowy Urząd Pracy. Ponadto, w części dotyczącej realizacji prac społecznie użytecznych (uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie) , robót publicznych (uczestników Klubu Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej) oraz zatrudnienia na otwartym rynku pracy (uczestników Klubu Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej) zawarto  stosowne porozumienia/umowy z innymi podmiotami.
Rekrutację do projektu  przeprowadzili pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
Z osobami realizującymi projekt zostały zawarte kontrakty socjalne zobowiązujące do uczestnictwa w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej, mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz pozyskanie doświadczenia zawodowego poszczególnych uczestników projektu.
Projekt realizowany był w dwóch etapach. W pierwszym etapie realizowanym w 2015 roku  uczestniczki/uczestnicy brali udział w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych przez Klub Integracji Społecznej  w ramach kontraktu socjalnego, następnie wytypowane osoby – najbardziej zmotywowane- zostały skierowane na kurs zawodowy. Wszyscy uczestnicy projektu zostali  przeszkoleni w zakresie bhp.
W 2016 r. Zrealizowano prace społecznie  użyteczne, skierowano przez Powiatowy Urząd Pracy uczestników do robót publicznych i do pracy na otwartym rynku pracy.
Uczestnicy zadania mieli możliwość  podwyższenia kwalifikacji zawodowych i zdobycia doświadczenia zawodowego, co ma wpływ na zwiększenie szans na otwartym rynku pracy

Wskaźniki zakładane i osiągnięte:

Zrealizowano wykonywanie prac społecznie użytecznych przez 12 osób.
Zaplanowano zatrudnienie w 2016 r. min. 6 osób w ramach zatrudnienia subsydiowanego w formie robót publicznych - działanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Powiatowy Urząd Pracy wydał 11skierowań do zatrudnienia w ramach robót publicznych, zatrudnionych w tej formie zatrudnienia subsydiowanego zostało 5 osób. Ponadto założono zatrudnienie 2 osób na otwartym rynku pracy – w wyniku działań podjętych przez Powiatowy Urząd Pracy na otwartym runku pracy zatrudnione zostały 3 osoby.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Logotyp

Okres realizacji: 01.03.2017 – 31.12.2018

Budżet - z podziałem na źródła finansowania:

- Całkowita wartość projektu: 938 500,00 PLN w tym:
- Dofinansowanie: 872 805,00 PLN (85%) w tym:

 • środki unijne - 797 725,00 PLN
 • budżet państwa - 75 080,00 PLN

- Wkład własny/budżet jednostki samorządu terytorialnego: 65 695,00 PLN

Szczegóły, podstawowe założenia, cel i podjęte działania projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa zdolności 60 rodzin z terenu Bytomia do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez objęcie ich członków (90 osób, w tym 60 osób dorosłych (48 K i 12 M) oraz 30 dzieci (15 K i 15 M) kompleksowymi usługami wsparcia rodziny.Projekt zakłada, że każdy asystent będzie miał pod swoją opieką jednocześnie nie więcej niż cztery rodziny, dzięki czemu będzie mógł poświęcić każdej z nich zdecydowanie więcej czasu niż ma to miejsce podczas standardowej usługi asystenckiej. Zapewni to indywidualizację wsparcia oraz podniesienie efektywności pomocy.

Dodatkowe działania podjęte w projekcie to:

 • objęcie uczestników treningami grupowymi z zakresu kompetencji wychowawczych,
 • przeprowadzenie wyjazdowych treningów kompetencji wychowawczych dla uczestniczek/ków projektu wraz z ich rodzinami,
 • zorganizowanie zajęć integracyjnych w postaci wieczorów karaoke dla rodzin z dziećmi oraz umożliwienie rodzinom wspólne wyjście na kręgle,
 • przeprowadzenie usługi profesjonalnego coachingu dla uczestników.

Wskaźniki zakładane i osiągnięte:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi w programie: 40 na 90 zakładanych osób - stan na 31.12.2017;
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 9 na 13 zakładanych– stan na 31.12.2017.

Do końca roku 2017 ze wsparcia w ramach projektu skorzystało łącznie 40 uczestników i uczestniczek, z czego zdecydowaną większość stanowiły kobiety. Każda ze wspomnianych wyżej osób była objęta wsparciem asystenta rodziny. Z pozostałego wsparcia projektowego skorzystało:

 • 19 uczestniczek projektu wraz z rodzinami wzięło udział w spotkaniach integracyjnych w formie wieczorków karaoke,
 • 23 osoby wzięły udział w treningach grupowych dla rodziców,
 • 15 rodzin pojechało na wyjazdowy trening kompetencji wychowawczych,
 • 6 uczestniczek skorzystało z usługi profesjonalnego coachingu.

Realizacja projektu zakończyła się 31.12.2018 r.

Główny cel projektu został w pełni zrealizowany. Przez cały okres trwania projektu 69 rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej zostało objętych usługami społecznymi w postaci asystentury rodzinnej, co przyczyniło się do poprawy ich zdolności do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych.  Dodatkowo 30 dzieci ze wspomnianych wyżej rodzin otrzymało wsparcie w postaci uczestnictwa w zajęciach podwórkowych.

Przez cały okres trwania projektu uczestnicy/czki projektu korzystali/ły również z innych form wsparcia przewidzianych dla nich w projekcie. W tym:

 • 38 uczestniczek/ków projektu wraz z rodzinami wzięło udział w spotkaniach integracyjnych w formie wieczorków karaoke,
 • 42 osoby wzięły udział w stacjonarnych treningach grupowych dla rodziców,
 • 45 rodzin pojechało na wyjazdowy trening kompetencji wychowawczych,
 • 23 uczestniczki skorzystały ze wsparcia w postaci profesjonalnego coachingu.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu oraz zapisami zawartymi we wniosku aplikacyjnym zapewniona zostanie trwałość miejsc  świadczenia usług społecznych.
W przypadku asystentów rodziny trwałość została zachowana poprzez zawarcie z asystentami rodziny umów o pracę po zakończeniu realizacji projektu, na okres od 01.12.2018 r. do 28.02.2019 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia gotowość do świadczenia usługi w postaci pracy środowiskowej w formie animacji podwórkowej przez dwa lata po zakończeniu realizacji projektu, tj. w roku 2019 i 2020, na 3 podwórkach na terenie Bytomia. Osoby chętne do skorzystania z tej formy wsparcia mogą zgłosić się do siedziby MOPR w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 16 do Działu Planowania, Koordynowania i Realizacji Projektów (pok. 123) codziennie w godzinach otwarcia Ośrodka.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7