Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Plakat Opieka Wytchnieniowa 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu ogłasza nabór wniosków do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 (pobyt dzienny) od dnia 22 lutego 2023 r. do 17 marca 2023 r. – w przypadku posiadania wolnych miejsc nabór zostanie przedłużony.

Zgłoszenia można składać m.in. w kancelarii tut. Ośrodka - pokój nr 1 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 16 lub w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej.

Złożenie Karty zgłoszenia do Programu wraz z wymaganymi dokumentami nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie. Nadmienia się, że o zakwalifikowaniu do Programu może decydować kolejność zgłoszeń.

Gmina Bytom otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 96 940,80 zł

Całkowita wartość: 120 700,80 zł

Realizatorem zadania w imieniu Miasta Bytom jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną:

 • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności.

Gmina Bytom przyznaje usługi opieki wytchnieniowej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, mieszkających na terenie gminy Bytom.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej gmina bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Bytom jako gmina będzie realizować Program w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w limicie nie więcej niż 240 godzin w danym roku kalendarzowym – realizowanej przez gminę.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

Limit, nie więcej niż 240 godzin, dotyczy również:

 1. więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną;
 2. opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych (dotyczy m.in. Programu MRiPS „Opieka wytchnieniowa dla rodzin lub opiekunów osób z niepełno sprawnościami”). 

Limit godzin  dotyczy godzin usług opieki wytchnieniowej świadczonych w ramach wszystkich programów Ministra w zakresie usług opieki wytchnieniowej.

Druki niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności,
 • karta zgłoszeniowa,

Dokumentem nieobowiązkowym jest Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. W przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Osoba niepełnosprawna lub członek rodziny/opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną ma możliwość samodzielnego wyboru:

 1. osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023;
 2. miejsca, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit c Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, z zastrzeżeniem, że wskazane miejsce otrzyma pozytywną opinię gminy.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez rodzinę. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Zainteresowanych mieszkańców Bytomia zapraszamy do kontaktu w sprawie uzyskania informacji o Programie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w pokoju nr 108 (I piętro) lub pod nr tel.: 32 388 67 28, (Pani Agnieszka Szklarz – koordynator Programu).

Dokumenty do pobrania:

Załączniki .zip

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Profile prowadzone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.facebook.com/mripsRP/?locale=pl_PL

https://twitter.com/MRiPS_GOV_PL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

https://www.instagram.com/mrips_gov_pl/

 

               Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.Plakat edycji 2023

Wartość dofinansowania Programu: 242 403 zł

Całkowita wartość Programu: 267 803 zł

CEL I ADRESACI PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM ?

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,

lub

 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,

lub

 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego spełniające przynajmniej jeden z ww. warunków.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Zadaniem asystenta jest udzielenie osobie niepełnosprawnej wyłącznie pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów. 

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.

Druki niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

Złożenie Karty zgłoszenia do Programu wraz z wymaganymi dokumentami nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie.

Zainteresowanych mieszkańców Bytomia prosimy o złożenie dokumentów w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w pokoju 102 w terminie do 28 lutego 2023 roku. Więcej informacji pod nr tel.: 32 388 67 22.

Logo MRiPS 

               Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Program asystent rodziny na rok 2022 dofinansowano ze środków Funduszu Pracy.

Plakat "Asystent rodziny na rok 2022"

Wartość dofinansowania Programu: 53 750,00 zł

Całkowita wartość Programu: 89 449,41 zł

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W ramach programu dofinansowano dodatki do wynagrodzenia 18 asystentów rodziny zatrudnionych w MOPR na dzień ogłoszenia Programu.

Logo MRiPS

               Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Logo MRiPS

Plakat zbiorczy Korpus Wsparcia Seniora - otwierany w nowym oknie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, iż w związku z przystąpieniem gminy Bytom do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 otrzymano dotację w łącznej wysokości 379 657,00 zł (MODUŁ I – 179 657,00 zł i MODUŁ II – 200 000,00 zł) finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Program adresowany jest do osób starszych w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

CEL PROGRAMU

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznania potrzeb na terenie Gminy Bytom oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

 1. Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem poprzez wsparcie: społeczne, psychologiczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wsparcia w czynnościach dnia codziennego.
   
 2. Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia określonego w programie można uzyskać zgłaszając się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu pod numerem telefonu 32 388 67 22

od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek od 7:30 do 17:00

wtorek – czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:00

Szczegóły udziału w programie można uzyskać pod adresem: https://wspierajseniora.pl/

Karta zgłoszenia .pdf (510 KB)

Regulamin - Moduł II .pdf (331 KB)

Logo programu Korpus Wsparcia Seniorów

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

W 2022 r. Gmina Bytom otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

W 2022 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 3 320 000 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” zagwarantowane w budżecie Miasta Bytomia wynoszą  830 000 zł.
Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu w 2022 r. wynosi 4 150 000 zł.

Realizatorem zadania w imieniu Miasta Bytom jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 164 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 900 zł w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom potrzebującym, w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W ramach Programu w MOPR w Bytomiu realizowane są 2 moduły:
1. moduł dla dzieci i młodzieży
2. moduł dla osób dorosłych

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych
i samotnych.

Logo MRiPS

               Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Plakat zbiorczy Fundusz Celowy - otwierany w nowym oknie

Gmina Bytom otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu pn. „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2022  – finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

INFORMACJE O PROGRAMIE

Wartość otrzymanego dofinansowania: 149 022 zł
Całkowita wartość inwestycji: 149 022 zł

CEL PROGRAMU

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

ADRESACI PROGRAMU

Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka.

Osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM ?

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu,
 • członkowie rodziny,
 • opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (jeżeli szkoła nie zapewnia tej usługi),
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.),
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Druki niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • karta zgłoszenia do programu .doc (22 KB)
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
 • klauzula RODO 1 .pdf (112 KB)
 • klauzula RODO 2 .pdf (74 KB)

Zainteresowanych mieszkańców Bytomia zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w pokoju 102 lub pod nr tel.: 32 388 67 22.

Logo MRiPS

 

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Plakat zbiorczy Fundusz Celowy - otwierany w nowym oknie

Gmina Bytom otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022”, który realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 146 880,00 zł

Całkowita wartość: 146 880,00 zł

Realizatorem zadania w imieniu Miasta Bytom jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

 1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np.: ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Bytom jako gmina będzie realizować Program w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w limicie 240 godzin – realizowanej przez gminę.

Wprowadzenie usługi spowoduje czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Z usług mogą skorzystać opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnością, spełniający następujące kryteria:

 1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Bytom;
 2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością.
 • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności.

Druki niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
 • karta zgłoszeniowa 

Zainteresowanych mieszkańców Bytomia zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu  przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w pokoju 102 lub pod nr tel.: 32 388 67 22.

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 .pdf (582 KB)

Logo MRiPS

Logo projektu Aktywny Społecznie

Plakat CWR edycja 2 - otwierany w nowym oknie

Okres realizacji: 01.10.2021 - 30.04.2023 

Budżet z podziałem na źródła finansowania:

Całkowita wartość projektu: 5 156 184,77 PLN

 • Wartość dofinansowania projektu z UE: 4 382 757,05 PLN (85%)
 • Budżet państwa: 412 494,79 (8%)
 • Wkład własny: 360 932,93 PLN (7%)

Szczegóły, podstawowe założenia, cel i podjęte działania projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych ukierunkowanych na poprawę sytuacji społecznej 256 osób (K i M) z preferowanego obszaru rewitalizacji lub jego otoczenia korzystających ze wsparcia Centrum Wsparcia Rodziny w okresie od października 2021 r. do kwietnia 2023 r.

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Działania Centrum wpisują się w Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, wspierających rewitalizację społeczną w mieście Bytom.

W ramach projektu świadczone są kompleksowe usługi adresowane do rodzin biologicznych, rodzin zastępczych, wychowanków.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest za pośrednictwem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Zakres oferowanych usług w CWR obejmuje przede wszystkim:

 • wsparcie asystenta rodziny lub koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • treningi/warsztaty/zajęcia/grupy wsparcia doskonalące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców/opiekunów,
 • konsultacje specjalistyczne np.: pedagogiczne, psychologiczne,
 • działania terapeutyczne.

Kontakt:
Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Rycerska 4, ul. Strzelców Bytomskich 1
czynne:

poniedziałek od 7.30 do 17.00
wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

Biuro projektu, ul. Strzelców Bytomskich 21, pok. 33, III piętro, tel. (32) 388-61-58 i 32 388-67-42
czynne:

poniedziałek od 7.30 do 17.00
wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

Wskaźniki zakładane i osiągnięte:

1. Wskaźniki produktu:

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 200 (K/M),
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – osiągnięcie wskaźnika będzie weryfikowane podczas bieżącego monitoringu,
 • liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – osiągnięcie wskaźnika będzie weryfikowane podczas bieżącego monitoringu,
 • liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – osiągnięcie wskaźnika będzie weryfikowane podczas bieżącego monitoringu,
 • liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne – osiągnięcie wskaźnika będzie weryfikowane podczas bieżącego monitoringu,
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 200 osób (199 K i 1 M),

2. Wskaźniki rezultatu:

 • liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 76 szt.,
 • liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – osiągnięcie wskaźnika będzie weryfikowane podczas bieżącego monitoringu.
 
Centrum Wsparcia Rodziny edycja II - flaga

Logo Bytom od nowa

 

Logo MRiPS               

Gmina Bytom otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021”, który realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość: 48.960,00 zł

Realizatorem zadania w imieniu Miasta Bytom jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

 1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np.: ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Bytom jako gmina będzie realizować Program w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w limicie 240 godzin - realizowanej przez gminę.

Wprowadzenie usługi spowoduje czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Z usług mogą skorzystać opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnością, spełniający następujące kryteria:

 1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Bytom;
 2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością.
 • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności.

Druki niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności,
 • karta zgłoszeniowa.

Zainteresowanych mieszkańców Bytomia zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu  przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w pokoju 102 lub pod nr tel.: 32 388 67 22.

Logo projektu Aktywny Społecznie

Uwaga. Projekt został wydłużony.

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.03.2023

Budżet z podziałem na źródła finansowania:

Całkowita wartość projektu: 3 596 978,60 PLN

 • wartość dofinansowania projektu z UE: 3 057 431,81 PLN (85%)
 • wkład własny: 539 546,79 PLN (15%)

Szczegóły, podstawowe założenia, cel i podjęte działania projektu:

Projekt jest skierowany do 167 mieszkańców/-nek Bytomia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych pomocą MOPR. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu integracji społecznej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych. Kluczowym zadaniem jest aktywna integracja (w formie usług o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym i zawodowym) uczestników/-czek przy wsparciu w postaci pracy socjalnej i działań środowiskowych angażujących również otoczenie osób uczestniczących.

Wskaźniki zakładane:

 1. Wskaźniki produktu:
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 167 osób;
 • Liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie: 11 osób z niepełnosprawnością.
 1. Wskaźniki rezultatu:
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 18;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 3;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 19.
 1. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa:
 • w wymiarze społecznym: min. to 34% liczby osób, które zakończą udział w projekcie (w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%);
 • w wymiarze zatrudnieniowym: min. to 25% liczby osób, które zakończą udział w projekcie (w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 12%).

Logo projektu Aktywny Społecznie

Plakat Projektu "Zero ryzyka dla pracownika"

31.05.2022 r. realizacja projektu została zakończona. Podczas ostatnich trzech miesięcy dokonano zakupu i dystrybucji wśród pracowników Ośrodka 75 sztuk lampek biurowych. Zakup dostał dokonany w ramach oszczędności wygenerowanych podczas realizacji projektu, w odpowiedzi na liczne zgłoszenia pracowników, odnośnie przydatności tego sprzętu. 

Wszystkie wskaźniki założone na etapie pisania wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane. Według danych na 31 maja 2022 r., zatrudnienie kontynuuje 308 pracowników Ośrodka, a zgodnie z założeniami miało to być minimum 230 osób. Również w przypadku wskaźnika dotyczącego wsparcia starszych pracowników udało się osiągnąć wartość znacznie wyższą niż zakładano. Planowano udzielić wsparcia łącznie (biorąc pod uwagę zarówno pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, jak i Powiatowego Urzędu Pracy) 42 pracownikom powyżej 50 roku życia, ostatecznie w samym MOPR wsparcie w ramach projektu otrzymało  70 pracowników w wieku 50 +.

Projekt spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem wśród pracowników Ośrodka. Niektóre ze sprzętów (np. lampki biurowe)  zostały uznane przez pracowników za na tyle użyteczne i pomocne, że dwukrotnie dokupowano dodatkowe sztuki, w ramach uzyskanych oszczędności. Bardzo pozytywnie oceniane były również szkolenia, oferowane pracownikom w ramach projektu. Szczególnie szkolenia z zakresu zdrowego kręgosłupa oraz samoobrony spotkały się z bardzo pozytywnymi opiniami uczestników/-czek. Zajęcia z samoobrony spodobały się do tego stopnia, że zdecydowano się przeprowadzić II poziom tego szkolenia w celu poprawy umiejętności obronnych uczestniczek/-ków.

Trzeba również zaznaczyć, iż udało się bardzo efektywnie wykorzystać przyznane dofinansowanie, w końcowym wniosku o płatność rozliczono aż 99,05 % otrzymanych środków. 

Biorąc pod uwagę realizację celów projektowych oraz wielość pozytywnych opinii, które docierały do koordynatora projektu, należy uznać jego realizację za duży sukces.


W okresie od 15 września do 6 października 2021 r. odbyło się szkolenie z zakresu zdrowego kręgosłupa, w którym wzięło udział łącznie 210 pracowników Ośrodka. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy/-czki projektu mieli/-ły możliwość poznania takich zagadnień związanych ze zdrowym kręgosłupem jak m.in.: przyjmowanie właściwej postawy ciała w pracy, dbanie o plecy w codziennym życiu zawodowym czy eliminacja źródeł bólu kręgosłupa. Dodatkowo mogli zapoznać się z zestawem ćwiczeń, które pozwolą im utrzymać właściwa postawę ciała, co będzie miało niewątpliwie pozytywny wpływ na ich zdrowie. 

W ostatnim kwartale dokonano również kolejnych zakupów sprzętu dla pracowników. Zakupiono poduszki sensoryczne, które pomagają utrzymać właściwą postawę ciała, podczas długotrwałego trwania w pozycji siedzącej oraz  podstawki pod monitor, które umożliwiają ustawienie ekranów na właściwej wysokości co ma wpływ zarówno na zdrowie kręgosłupa jak i niepogarszanie się wzroku. 

W związku ze zdiagnozowaniem dodatkowych potrzeb u uczestników/-uczestniczek projektu oraz z uwagi na wygenerowane oszczędności zdecydowano się przedłużyć jego realizację w celu uzyskania możliwości przeprowadzenia dodatkowych szkoleń. Realizacja Projektu została przedłużona do 31 maja 2022 r. 

W pierwszych miesiącach 2022 r. przeprowadzono szkolenia z zakresu:

 1. Techniki samoobrony – poziom II , dzięki któremu uczestnicy, którzy brali udział w pierwszym etapie szkolenia, mieli możliwość pogłębienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.
  W szkoleniu wzięło udział 16 pracowników/czek MOPR. Każda z osób miała możliwość wzięcia udziału  w czterech spotkaniach, trwających łącznie 12 godzin.  
 2. Radzenie sobie w relacjach z trudnym/agresywnym klientem – udział w tym szkoleniu umożliwił pracownikom MOPR poznanie efektywnych metod radzenia sobie w trudnych relacjach z klientami. W szkoleniu wzięło udział 141 pracowników Ośrodka. Każda z osób brała udział w jednym dniu szkoleniowym, trwającym 8 godzin lekcyjnych.   


W grudniu 2020 r. rozpoczęto dystrybucję sprzętu zakupionego w ramach projektu wśród pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Pracownicy spełniający wymogi zawarte we wniosku o dofinansowanie mieli możliwość otrzymania: krzeseł o wysokim standardzie, ergonomicznych podnóżków, ergonomicznych podkładek pod mysz i klawiaturę oraz lampek biurowych. Dystrybucja sprzętu była kontynuowana również podczas pierwszych miesięcy 2021 roku. Obecnie dystrybucja została już zakończona a cały zakupiony w ramach projektu sprzęt trafił do pracowników.

Od marca 2021 r. rozpoczęły się szkolenia dla pracowników MOPR z zakresu przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu. Do końca czerwca 2021 r. w szkoleniu wzięły udział łącznie 144 osoby. Szkolenie było prowadzone przez trenerkę z dużym doświadczeniem w prowadzeniu tego typu treningów. Uczestnicy/czki szkolenia mieli/ały możliwość zapoznania się między innymi z następującymi zagadnieniami:

 • identyfikacja źródeł stresu,
 • techniki kontroli stresu i negatywnych emocji,
 • sposoby radzenia sobie ze stresem,
 • odpowiednie techniki relaksacyjne i redukujące stres,
 • umiejętność zarządzania własną pracą.

Z ankiet wypełniany przez uczestników/czki szkolenia oraz z osobistych rozmów z nimi wynika, że szkolenie spełniło ich oczekiwania a zdobyta wiedza przyczyni się do zredukowania negatywnego czynnika zdrowotnego w postaci stresu wpływającego zarówno na życie prywatne jak i zawodowe.

W czerwcu 2021 r. rozpoczęło się szkolenie z technik samoobrony przeznaczone dla pracowników terenowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pracownicy podzieleni na pięć grup (po około 8 osób każda) rozpoczęli zgłębianie tajników sztuki skutecznej obrony, która może okazać się bardzo przydatna w kontaktach z trudnym i agresywnym klientem. Każda z grup weźmie udział w czterech spotkaniach treningowych, trwających łącznie 12 godzin.


W dniu 6 października 2020 r.  została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „ZERO RYZYKA DLA PRACOWNIKA - wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pomiędzy Województwem Śląskim a Bytomiem – Miastem na prawach powiatu.

Projekt „ZERO RYZYKA DLA PRACOWNIKA - wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu w okresie 01.10.2020 - 31.12.2021 r.  Głównym celem projektu jest  utrzymanie w zatrudnieniu 340 osób pracujących w bytomskich: Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym 306 kobiet narażonych na negatywne czynniki występujące w ich środowisku pracy.

Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie ponadstandardowych rozwiązań obejmujących zarówno działania szkoleniowe, jak i zakup odpowiedniego wyposażenia, ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz poprawę ergonomii stanowisk pracy.

Realizowane wsparcie będzie ściśle powiązane ze zdiagnozowanymi potrzebami ujętymi w „Analizach występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy”, sporządzonymi odrębnie dla każdej z instytucji objętych niniejszym projektem.

Uczestnikami projektu będą osoby zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy rodzinie w Bytomiu oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu na co najmniej ½ etatu. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby po 50 roku życia oraz osoby w najgorszej sytuacji zdrowotnej.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 1. Zakup doposażenia stanowiska pracy, w tym między innymi:
 • zakup krzeseł biurowych o wysokim standardzie,
 • zakup ergonomicznych podnóżków,
 • zakup lampek biurowych.
 1. Działania edukacyjne dla pracowników, w tym między innymi:
 • szkolenie z zakresu samoobrony,
 • szkolenie przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu,
 • szkolenie „Zdrowy kręgosłup”.

Obecnie trwa rekrutacja uczestników/czek do projektu oraz uruchamiane są procedury zakupu sprzętu.

Całkowita wartość projektu to 995 607,50 PLN, w tym:

 • środki unijne – 846 266,37 zł
 • budżet państwa - 29 868,23 zł
 • wkład własny - 119 472,90 zł

Logo projektu Aktywny Społecznie

Plakat RKIS2 - otwierany w nowym oknieOkres realizacji: 01.01.2020 - 31.12.2022

Budżet z podziałem na źródła finansowania:

Całkowita wartość projektu: 2 077 965,19 PLN

Wartość dofinansowania projektu: 1 974 066,93 PLN (95%), w tym:

 • środki unijne – 1 766 270,41 PLN (85%)
 • budżet państwa – 207 796,52 PLN (10%)

Wkład własny: 103 898,26 PLN (5%)

Szczegóły, podstawowe założenia, cel i podjęte działania projektu:

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI).

Projekt jest skierowany do 60 mieszkańców Bytomia (w tym co najmniej 39 kobiet), korzystających z pomocy MOPR i zamieszkujących obszar zdegradowany wyznaczony do rewitalizacji w ramach OSI (Obszaru Strategicznej Interwencji). Rekrutacja jest prowadzona za pośrednictwem pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Celem projektu jest wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie zajęciami w Klubie Integracji Społecznej. Planowane działania skupiają się na aktywizacji społecznej i zawodowej, nabywaniu lub podnoszeniu kwalifikacji, podnoszeniu poziomu motywacji do pracy i umiejętności społecznych umożliwiających podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. W ramach projektu przewiduje się również szeroki wachlarz zindywidualizowanych form wsparcia, ukierunkowany na rozwiązanie problemów życiowych i rodzinnych uczestników/-czek, co pozwoli im ustabilizować swoją sytuację życiową i podjąć aktywność zawodową.

Uczestnicy i uczestniczki projektu mogą skorzystać m.in. z:

 • zajęć z zakresu reintegracji społecznej,
 • wyjazdowego treningu integracyjnego,
 • indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
 • poradnictwa prawnego,
 • zajęć komputerowych,
 • kursów i szkoleń,
 • doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
 • zajęć uspołeczniających,
 • zajęć ze społecznościami lokalnymi.

Kontakt:

Klub Integracji Społecznej, Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 14 (I piętro, lewe skrzydło), tel. 507-726-335, 507-726-345,
Biuro projektu, Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 16 (I piętro, pok. 123), tel. 32 388-67-43.

Czynne:
poniedziałek: od 7.30 do 17.00
wtorek-czwartek: od 7.30 do 15.30
piątek: od 7.30 do 14.00

Wskaźniki zakładane:

 1. Wskaźniki produktu:
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 60 osób;
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 4 osoby.
 1. Wskaźniki rezultatu (mierzone do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie):
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 21;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 2;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 11.
 1. Efektywność społeczna i zatrudnieniowa (mierzona do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie):
 • efektywność społeczna: w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34% liczby osób, które zakończą udział w projekcie, natomiast w odniesieniu do pozostałych osób minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%;
 • efektywność zatrudnieniowa: : w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 12% liczby osób, które zakończą udział w projekcie, natomiast w odniesieniu do pozostałych osób minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 25%;

Logo projektu Aktywny Społecznie

W dniu 29 marca 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Asystent z Rodziną – kontynuacja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Województwem Śląskim a Bytomiem – Miastem na prawach powiatu. 
 
Projekt „Asystent z Rodziną – kontynuacja” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu w okresie 01.03.2019 - 28.02.2021 r. Głównym celem projektu jest poprawa zdolności 100 bytomskich rodzin do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez objęcie ich kompleksowymi usługami wsparcia rodziny. W projekcie wezmą udział rodziny w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, zagrożone odebraniem dzieci oraz starające się o odzyskanie dzieci z pieczy zastępczej. W ramach projektu, MOPR zatrudnia 5 asystentów rodziny. Każdy z 5 asystentów pracuje z niewielką liczbą rodzin (max 6 w tym samym czasie), co przyczynia się do efektywniejszej i bardziej zindywidualizowanej pomocy.
Dodatkowo uczestnikom projektu udzielane są inne rodzaje wsparcia mające na celu zintegrowanie rodzin i poprawę ich sytuacji życiowej, takie jak:
 • treningi wychowawcze dla rodziców w formie stacjonarnej,  
 • zajęcia integracyjne dla rodzin z dziećmi,
 • treningi opiekuńczo-wychowawcze w formie wyjazdowej dla rodziców z dziećmi.
Wskaźniki produktu projektu:
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 100 osób
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 100 osób
 
Wskaźniki rezultatu projektu:
 
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 5
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 5
Wskaźniki rezultatu będą mierzone do czterech tygodni od zakończenia realizacji wskazanych powyżej usług.
 
Projekt „Asystent z Rodziną – kontynuacja” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego.
 
Wartość projektu wynosi 999 996,50. Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie kwocie 929 996,74 zł a wkład własny do projektu wynosi 69 999,76 zł.

Logo projektu Aktywny Społecznie

Plakat RKISI - otwierany w nowym oknie

Okres realizacji: 01.04.2018 - 31.12.2019

Budżet z podziałem na źródła finansowania:

Całkowita wartość projektu: 1 123 472,56 PLN

 • Wartość dofinansowania projektu: 1 067 298,93 PLN (95%), w tym:
  •  środki unijne – 954 951,67 PLN (85%)
  •  budżet państwa – 112 347,26 PLN (10%)
 • Wkład własny: 56 173,63 PLN (5%)

Szczegóły, podstawowe założenia, cel i podjęte działania projektu:

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI).

Projekt jest skierowany do 60 mieszkańców Bytomia (w tym co najmniej 39 kobiet), korzystających
z pomocy MOPR i zamieszkujących obszar zdegradowany wyznaczony do rewitalizacji
w ramach OSI (Obszaru Strategicznej Interwencji). Rekrutacja jest prowadzona za pośrednictwem pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Celem projektu jest wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie zajęciami w Klubie Integracji Społecznej. Planowane działania skupiają się na aktywizacji społecznej i zawodowej, nabywaniu lub podnoszeniu kwalifikacji, podnoszeniu poziomu motywacji do pracy i umiejętności społecznych umożliwiających podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. W ramach projektu przewiduje się również szeroki wachlarz zindywidualizowanych form wsparcia, ukierunkowany na rozwiązanie problemów życiowych
i rodzinnych uczestników/-czek, co pozwoli im ustabilizować swoją sytuację życiową i podjąć aktywność zawodową.

Uczestnicy i uczestniczki projektu mogą skorzystać m.in. z:

 • zajęć grupowych z zakresu reintegracji społecznej,
 • wyjazdowego treningu integracyjnego,
 • indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
 • poradnictwa prawnego,
 • zajęć uspołeczniających,
 • zajęć komputerowych,
 • kursów i szkoleń,
 • doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Kontakt:

Klub Integracji Społecznej, Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 14 (I piętro, lewe skrzydło),

Biuro projektu, Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 16 (I piętro, pok. 123), tel. 32 388-67-43.

Czynne:
poniedziałek: od 7.30 do 17.00
wtorek-czwartek: od 7.30 do 15.30
piątek: od 7.30 do 14.00

Dyżur biura projektu w poniedziałek i czwartek do godz. 18.00:

- poniedziałek: ul. Strzelców Bytomskich 16 (I piętro, pok. 123 i 124), tel. 32 388-67-42 i 32 388-67-20,
- czwartek: ul. Strzelców Bytomskich 16 (I piętro, pok. 124), tel. 32 388-67-20 i  ul. Strzelców Bytomskich 21 (III piętro, pok. 33), tel. 32 33-61-58.

Wskaźniki zakładane:

 1. Wskaźniki produktu:
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 60 osób;
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 4 osoby.
 1. Wskaźniki rezultatu(mierzone do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie):
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 21;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 2;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 11.
 1. Efektywność społeczna i zatrudnieniowa(mierzona do 3 miesięcy od zakończenia udziału
  w projekcie):
 • efektywność społeczna: min. to 34% liczby osób, które zakończą udział w projekcie (w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%);
 • efektywność zatrudnieniowa: min. to 22% liczby osób, które zakończą udział w projekcie (w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 12%).

 

Logo Bytom od nowa

 

Logo projektu Aktywny Społecznie

Plakat CWR - otwierany w nowym oknieOkres realizacji: 01.06.2018 - 31.05.2021 z możliwością wydłużenia

Budżet z podziałem na źródła finansowania:

Całkowita wartość projektu: 6 807 342,26 PLN

 • Wartość dofinansowania projektu z UE: 5 786 240,92 PLN (85%)
 • budżet państwa: 544 587,38 PLN (8%)
 • Wkład własny: 476 513,96 PLN (7%)

Szczegóły, podstawowe założenia, cel i podjęte działania projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych ukierunkowanych na poprawę sytuacji społecznej 256 osób (K i M) zamieszkujących obszar strategicznej interwencji w Bytomiu lub powiązanych z obszarem strategicznej interwencji, korzystających ze wsparcia Centrum Wsparcia Rodziny w okresie od czerwca 2018 r. do maja 2021 r.

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Działania Centrum wpisują się w Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, wspierających rewitalizację społeczną w mieście Bytom.
W ramach projektu świadczone są kompleksowe usługi adresowane do rodzin biologicznych, rodzin zastępczych, wychowanków.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest za pośrednictwem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej.

Zakres oferowanych usług w CWR obejmuje przede wszystkim:

 • wsparcie asystenta rodziny lub koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • treningi/warsztaty/zajęcia/grupy wsparcia doskonalące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców/opiekunów,
 • konsultacje specjalistyczne np.: pedagogiczne, psychologiczne,
 • działania terapeutyczne.


Kontakt:
Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Rycerska 4
czynne:

poniedziałek od 7.30 do 17.00
wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

Biuro projektu, ul. Strzelców Bytomskich 21, pok. 33, III piętro, tel. (32) 388-61-58 i 32 388-67-42
czynne:

poniedziałek od 7.30 do 17.00
wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

Dyżur biura projektu w poniedziałek i czwartek do godz. 18.00
poniedziałek, ul. Strzelców Bytomskich 16, pok. 124,122, tel. 32 388-67-42 i 32 388-67-20
czwartek, ul. Strzelców Bytomskich 21, pok. 33, III piętro, tel. 32 33-61-58 i 32 388-67-20

Wskaźniki zakładane i osiągnięte:

 1. Wskaźniki produktu:
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 200 (K/M),
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – osiągnięcie wskaźnika będzie weryfikowane podczas bieżącego monitoringu,
 • liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – osiągnięcie wskaźnika będzie weryfikowane podczas bieżącego monitoringu,
 • liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – osiągnięcie wskaźnika będzie weryfikowane podczas bieżącego monitoringu,
 • liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne – osiągnięcie wskaźnika będzie weryfikowane podczas bieżącego monitoringu,
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 200 osób (199 K i 1 M),
 1. Wskaźniki rezultatu:
 • liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 76 szt.,
 • liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – osiągnięcie wskaźnika będzie weryfikowane podczas bieżącego monitoringu.

 

Centrum Wsparcia Rodziny edycja I - flaga

Logo Bytom od nowa

Logo projektu Aktywny Społecznie

UWAGA: Okres realizacji projektu został wydłużony o 3 miesiące

Okres realizacji po zmianie: 01.01.2018 - 31.03.2021

Pierwotny okres realizacji: 01.01.2018 - 31.12.2020

Budżet z podziałem na źródła finansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 9 444 299,66 PLN

 • Wartość dofinansowania projektu z UE: 8 027 654,71 PLN (85%)
 • Wkład własny: 1 416 644,95 PLN (15%)

Szczegóły, podstawowe założenia, cel i podjęte działania projektu:

Projekt jest skierowany do 600 (w tym min. 65% kobiet i min. 10% osób z niepełnosprawnościami) mieszkańców/-nek Bytomia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych pomocą MOPR.
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu integracji społecznej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych. Kluczowym zadaniem jest aktywna integracja uczestników/-czek wspierana pracą socjalną i działaniami środowiskowymi angażującymi również otoczenie osób uczestniczących.

Wskaźniki zakładane:

 1. Wskaźniki produktu:
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 600 osób;
 • Liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie: 60 osób z niepełnosprawnością.
 1. Wskaźniki rezultatu (mierzony do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie):
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 210;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 15;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 102.
 1. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa (mierzona do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie):
 • w wymiarze społecznym: min. to 34% liczby osób, które zakończą udział w projekcie (w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%);
 • w wymiarze zatrudnieniowym: min. to 22% liczby osób, które zakończą udział w projekcie (w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 12%).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Logotyp

Okres realizacji: 01.11.2015 – 31.12.2017

Budżet - z podziałem na źródła finansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 8 195 845,00 PLN  w tym:
 • Dofinansowanie/środki unijne: 6 966 468,25 PLN (85%)
 • Wkład własny/budżet jednostki samorządu terytorialnego: 1 229 376,75 PLN (15%)

Szczegóły, podstawowe założenia, cel i podjęte działania projektu:

Projekt jest skierowany do 582 (w tym min. 65% kobiet i min. 10% osób niepełnosprawnych) mieszkańców/-nek Bytomia dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
Celem głównym projektu „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia grupy docelowej. Uczestnictwo w projekcie umożliwia skorzystanie z działań o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym, które zostaną dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników i uczestniczek.

Wskaźniki zakładane i osiągnięte:

 1. Wskaźniki produktu:
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 605 na 582 zakładanych osób - stan na koniec realizacji projektu;
 • Liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie: 74 na 59 zakładanych osób z niepełnosprawnością – stan na koniec realizacji projektu.
 1. Wskaźniki rezultatu (mierzony do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie):
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 73 z 59 (stan na koniec realizacji projektu);
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 15 z 59 (stan na koniec realizacji projektu);
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 128 na założone 59 (stan na koniec realizacji projektu).
 1. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa (mierzona do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie):
 • w wymiarze społecznym: 378 (wymagane min. to 45% liczby osób, które zakończą udział w projekcie: (stan na koniec realizacji projektu),
 • w wymiarze zatrudnieniowym: 84 (wymagane min. to 10% liczby osób, które zakończą udział w projekcie (stan na koniec realizacji projektu).

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Logo projektu

Okres realizacji: od 01. 04.2014 do 31.05.2015 r. – 14 miesięcy

Budżet z  podziałem na źródła finansowania:

 1. wnioskowane dofinansowanie: 559 817,50 zł, wniosek o dofinansowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 2. wkład własny : 17 313, 94 zł
 3. ogółem: 577 131, 44 zł

Szczegółowy opis projektu:

Celem głównym projektu było zwiększenie integracji społeczno- zawodowej kobiet i mężczyzn, w tym osób bezdomnych korzystających z pomocy MOPR w Bytomiu, zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych. Zajęcia prowadzone były w oparciu o program wypracowany podczas wieloletniej realizacji KIS w MOPR. Działania zapewniały kompleksową formę pomocy Urzędu Pracy. Uczestnicy zostali przygotowani do pełnienia ról społecznych i zawodowych poprzez wsparcie doradcze, terapeutyczne ale przede wszystkim edukacyjno- pomocowe takie jak : zajęcia z psychologiem, terapeutą, pracownikiem socjalnym, konsultantem prawnym, pielęgniarką, doradcą zawodowym oraz informatykiem. W ramach KIS realizowano zajęcia przygotowujące uczestników do podjęcia pracy poprzez uczestnictwo w pracach społecznie- użytecznych co umożliwiło wyuczenie postaw pracowniczych przy jednoczesnym wsparciu trenera pracy. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej zapewniające bezpieczeństwo socjalne. Powyższe działania poprzedzone były wnikliwą analizą potrzeb UP oraz lokalnego rynku pracy co umożliwiło właściwą rekrutację uczestników projektu.

Wskaźniki zakładane i osiągnięte:

 • liczba klientów instytucji pomocy społecznej ( K i M ), którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji: K- 9, M- 15, ogółem 24
 • liczba klientów instytucji pomocy społecznej ( K i M ), objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów : K- 16, M- 25, ogółem 40
 • liczba osób bezdomnych ( K i M ) objętych indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności : K-1, M- 23, ogółem 24
 • liczba osób ( K i M ), które zmniejszyły bariery psychologiczno- społeczne, w tym nabyły umiejętności interpersonalne, podniosły samoocenę, poszerzyły kwalifikacje zawodowe, zdobyły wiedzę na temat poszukiwania i aplikowania o pracę, zdobyły i uzupełniły doświadczenia zawodowe poprzez realizację prac społecznie- użytecznych: K- 9, M- 15, ogółem 24
 • liczba osób ( K i M ) objętych świadczeniem z pomocy społecznej : K- 16, M- 24, ogółem 40

 • 030
 • 037
 • 061
 • 087
 • 108
 • 112
 • 117
 • Kis-039
 • logo

Logo projektu

Projekt zrealizowany był w okresie od 1 września 2016r. do 22 grudnia 2016r.

Budżet projektu:

Koszt całkowity wynosił 90 tysięcy złotych z tego 70 tysięcy złotych pozyskał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu z  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, a 20 tysięcy złotych przeznaczono ze środków własnych gminy Bytom.

Opis szczegółowy projektu:

Skierowany był do osób chorych psychicznie i ich rodzin oraz społeczności lokalnej.
Celem głównym projektu była odbudowa więzi rodzinnych oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 23 09 2016r. piknik integracyjny z okazji Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię, 8 10 2016r. wyjazd integracyjny do Krakowa, uwzględniający wizytę studyjną w Zakładzie Aktywności Zawodowej – Pensjonatu i Restauracji „U Pana Cogito”, 25.10.2016r. wyjście na spektakl BesKitu „1725 m n.p.m.” do Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK , 20.11. 2016r. na spektakl „ Zaręczyny” do Teatru Nowego w Zabrzu, warsztaty w ramach grup wsparcia dla rodzin osób chorych psychicznie.(w tym wizyty studyjne w mieszkaniach chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonych przez ZPŚ), otwarcie i doposażenie trzeciego mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kampania promocyjno-informacyjna m. in. plakaty, ulotki, informatory, wizytówki, roll upy, billboardy, artykuły w Dzienniku Zachodnim, szkolenia podnoszące kwalifikacje kadry pracującej z osobami chorymi psychicznie, 21.12.2016r. spotkanie świąteczno - wigilijne w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Bytomiu kończące działania projektowe i stanowiące podsumowanie projektu.

Założenia projektu, które osiągnięto w całości:

 • wypracowanie przez uczestników projektu prawidłowych relacji w rodzinie.
 • nabycie przez członków rodzin osób chorych wiedzy i kompetencji umożliwiających radzenie sobie w życiu codziennym z osobą chorą.
 • zmniejszenie liczby osób chorych psychicznie kierowanych do całodobowych placówek,
 • z uwagi na nabycie odpowiednich umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy, zarówno przez osoby chore jak i ich rodziny, pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku zamieszkania. Osoby chore nie będą wówczas wymagały pomocy instytucjonalnej tj. umieszczenia np. w Domach Pomocy Społecznej
 • uwrażliwienie społeczeństwa na problemy z jakimi borykają się osoby chore i ich rodziny przyczyni się do upodmiotowienia osób chorych
 • nabycie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym
 • poprawa komunikacji interpersonalnej w rodzinach osób cierpiących na zaburzenia psychiczne
 • wewnętrzna integracja członków rodzin osób chorych psychicznie oraz integracja ze społecznością lokalną
 • podniesienie samooceny, pewności siebie uczestników projektu, przywrócenie wiary we własne siły i możliwości
 • podniesienie kwalifikacji kadry pracującej z osobami chorymi psychicznie oraz zwiększenie różnorodności i poprawa jakości świadczonych usług.
 • zwiększenie komfortu pobytu w nowoutworzonym mieszkaniu chronionym

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • logo

Logo projektu

Okres realizacji: kwiecień 2008r. - czerwiec 2015r.

Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu to: 21.035.576,66 zł w tym kwota dofinansowania to 18.573.852,79 zł, wkładu własnego to 2.461.723,87 zł. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis szczegółowy projektu:

Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu był adresowany do niepracujących kobiet i mężczyzn (w wieku aktywności zawodowej) korzystających z pomocy społecznej.
Projekt wykorzystywał instrumenty aktywnej integracji, które stymulowały do działania, umożliwiały wydobycie potencjału tkwiącego w człowieku, pobudzały do aktywności na rynku pracy i zwiększały integrację społeczną osób.
Celem głównym było zwiększenie integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych (oraz ich otoczenia). Założony cel był osiągany poprzez zmniejszenie barier psychologicznych, społecznych i zdrowotnych (przyczyniających się do izolacji społeczno-zawodowej), zdobycie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji.
Uczestnicy mieli do swojej dyspozycji oprócz bieżącego wsparcia pracownika socjalnego, zajęcia w Klubie Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej, spotkania ze specjalistami, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe. Dla rodziców z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi oferowano wsparcie asystentów rodzin. Osoby niepełnosprawne korzystały m.in. z zajęć rehabilitacyjnych i grup samopomocy.
W celu pokonywania występujących problemów społecznych, w Bobrku, Karbiu, Rozbarku i Śródmieściu realizowano programy aktywności lokalnej. Dzięki nim zwiększała się aktywność i integracja lokalnych społeczności, a najbliższe otoczenie, np. podwórka i klatki schodowe zmieniało swoje oblicze.

Wskaźniki:

 • Liczba klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projekcie dotyczącym aktywnej integracji docelowo 2 343 osiągnięte 2437
 • Liczba klientów pomocy  społecznej, objętych kontraktami socjalnymi i/lub jego odmianami w ramach projektu docelowo 2792 osiągnięte 2859
 • Liczba klientów pomocy  społecznej, objętych PAL docelowo 332 osiągnięte 332
 • Liczba osób niepełnosprawnych objętych kontraktami docelowo 237 osiągnięte 252
 • Liczba osób uczestniczących w projekcie ze względu na bezradność opiekuńczo-wychowawczą i w prowadzeniu gospodarstwa domowego docelowo 235 osiągnięte 249
 • Liczba osób, które zwiększyły poziom umiejętności opiekuńczo-wychowawczych docelowo 126 osiągnięte 150
 • Liczba osób, które zmniejszyły bariery psychologiczno-społeczne, w tym nabyły umiejętności interpersonalne i/lub podniosły samoocenę poprzez uczestnictwo w KIS docelowo 438 osiągnięte 463
 • Liczba osób, które zdobyły lub pogłębiły wiedzę na temat  konstruowania dokumentów aplikacyjnych poprzez uczestnictwo w KIS docelowo 633 osiągnięte 672
 • Liczba zawartych kontraktów socjalnych i/lub jego odmian docelowo 2506 osiągnięte 2544
 • Liczba zawartych porozumień w ramach PAL docelowo 332 osiągnięte 332
 • Liczba osób objętych zindywidualizowanym wsparciem  w ramach  projektu, będących w wieku 15-30 lat (w 2014-2015 r.) docelowo 63  osiągnięte 186
 • Liczba osób, wobec których założono realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej w postaci uzupełnienia wykształcenia w 2012-2013 r. docelowo 5 osiągnięte 5
 • Liczba pracowników socjalnych zajmujących się etatowo upowszechnianiem aktywnej integracji finansowanych z UE  docelowo 13 osiągnięte 13 etatówSystemowy Projekt Aktywizacji – SPA w Bytomiu

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • logo
 • spa