ZASADY USTALANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Wyciąg zapisów z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .pdf (67 KB)

Uchwała Rady Mejskiej w Bytomiu w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej .pdf (314 KB)

Oświadczenie rodzica biologicznego o jego sytuacji życiowej .pdf (369 KB)

Klauzula RODO .pdf (246 KB)