Logo UE

 

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O UMIESZCZENIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Zagadnienia związane z domami pomocy społecznej określone zostały w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Zasady kierowania

Wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej następuje na podstawie:

 1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej. Ponadto niezbędne jest dołączenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność umieszczenia w DPS, a w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo zaświadczenie psychologa lub lekarza psychiatry;
 2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę.

Do wniosku dołącza się:

 1. decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;
 2. decyzję organu emerytalno - rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącenie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 3. oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
 4. zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 5. postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz małoletnich.

Kto wydaje decyzje?

 1. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę mieszkańca domu za jego pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
 2. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa.
 3. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Zasady ponoszenia odpłatności:

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej.

 1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
 1. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z zawartą umową:
 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
 2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 1. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.
  W przypadku odmowy przez osoby zobowiązane zawarcia umowy lub zawarcia umowy oraz niewyrażenia zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, wysokość ich opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej ustala w drodze decyzji organ gminy właściwej.

Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie gminy Bytom.

 1. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, 41-923 Bytom ul. Stolarzowicka 33 tel. (0-32) 280-01-10 dom przeznaczony dla osób w podeszłym wieku kobiet i mężczyzn, miesięczny koszt utrzymania wynosi 4 121,00 zł,
 2. Ewangelicki Dom Opieki "Ostoja Pokoju" Fundacji Diakonii im. Matki Ewy, 41-923 Bytom ul. Matki Ewy 1 tel. (0-32) 286-34-00 dom jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku kobiet i mężczyzn, miesięczny koszt utrzymania wynosi 3 700,00 zł,
 3. Dom Pomocy Społecznej „Pomocna Dłoń”, 41-935 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 450 tel. (0-32) 285-93-78 dom przeznaczony dla osób w podeszłym wieku kobiet i mężczyzn, miesięczny koszt utrzymania wynosi 3 989,00 zł,
 4. Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”, 41-923 Bytom ul. Frenzla 204 tel. (0-32) 280-34-00 dom przeznaczony dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie, miesięczny koszt utrzymania wynosi 5 686,00 zł,
 5. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, 41-902 Bytom ul. Dworcowa 7 tel. (0-32) 281-41-23 dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych kobiet i mężczyzn, miesięczny koszt utrzymania wynosi 3 990,00 zł.

Druki dokumentów w celu ubiegania się o umieszczenie w domu pomocy społecznej znajdują się w zakładce Druki do pobrania:

 • Wniosek
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia
 • Zaświadczenie lekarza psychiatry
 • Zaświadczenie lekarza psychologa
 • Oświadczenie
 • Klauzula informacyjna