Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O UMIESZCZENIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Zagadnienia związane z domami pomocy społecznej określone zostały w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Zasady kierowania

Wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej następuje na podstawie:

 1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej. Ponadto niezbędne jest dołączenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność umieszczenia w DPS, a w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo zaświadczenie psychologa lub lekarza psychiatry;
 2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę.

Do wniosku dołącza się:

 1. decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;
 2. decyzję organu emerytalno - rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącenie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 3. oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
 4. zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 5. postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz małoletnich.

Kto wydaje decyzje?

 1. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę mieszkańca domu za jego pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
 2. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa.
 3. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Zasady ponoszenia odpłatności:

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej.

 1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
 1. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z zawartą umową:
 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
 2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 1. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.
  W przypadku odmowy przez osoby zobowiązane zawarcia umowy lub zawarcia umowy oraz niewyrażenia zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, wysokość ich opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej ustala w drodze decyzji organ gminy właściwej.

Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie gminy Bytom.

 1. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, 41-923 Bytom ul. Stolarzowicka 33 tel. (0-32) 280-01-10 dom przeznaczony dla osób w podeszłym wieku kobiet i mężczyzn, miesięczny koszt utrzymania wynosi 5 102,00 zł,
 2. Ewangelicki Dom Opieki "Ostoja Pokoju" Fundacji Diakonii im. Matki Ewy, 41-923 Bytom ul. Matki Ewy 1 tel. (0-32) 286-34-00 dom jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku kobiet i mężczyzn, miesięczny koszt utrzymania wynosi 4 707,00 zł,
 3. Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”, 41-923 Bytom ul. Frenzla 204 tel. (0-32) 280-34-00 dom przeznaczony dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie, miesięczny koszt utrzymania wynosi 7 443,00 zł,
 4. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, 41-902 Bytom ul. Dworcowa 7 tel. (0-32) 281-41-23 dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych kobiet i mężczyzn, miesięczny koszt utrzymania wynosi 5 605,00 zł.

Druki dokumentów w celu ubiegania się o umieszczenie w domu pomocy społecznej znajdują się w zakładce Druki do pobrania:

 • Wniosek
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia
 • Zaświadczenie lekarza psychiatry
 • Zaświadczenie lekarza psychologa
 • Oświadczenie
 • Klauzula informacyjna