Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

Logo MOPRLogo PFRON

 

Rusza nabór wniosków dotyczących pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

W dniu 23 września 2019 r. rusza nabór wniosków dotyczących pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd Moduł II dot. semestru 2019/2020 i będzie trwał do 10 października 2019 r.

Planowany jest również nabór elektroniczny wniosków. Elektroniczny nabór wniosków prowadzony będzie poprzez platformę SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON). Wnioski można składać przez stronę: https://sow.pfron.org.pl

W nawiązaniu do informacji o możliwości składania wniosków w formie elektronicznej poprzez platformę SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) poniżej przedstawiamy link do filmu dotyczącego zakładania profilu zaufanego i formalności z nim związanych: https://youtu.be/OnHWBuFV_bY

Niezbędne informacje o systemie i jego użytkowaniu można znaleźć na stronie: https://edukacja.pfron.org.pl  - Kurs dla Wnioskodawców.

Program "Aktywny samorząd" w 2019 roku obejmuje możliwość zwiększenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy w Module II na pokrycie innych kosztów kształcenia  do kwoty 800 zł (kwota zależna od postępów w nauce) w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

W ramach tego programu (moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym), osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 1. opłaty za naukę (czesne),
 2. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia,
 3. dodatku za uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może zostać zwiększony z tytułu:

 1. posiadania Karty Dużej Rodziny,
 2. pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. pobierania nauki jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki
 4. pobierania nauki w przyspieszonym trybie,
 5. szczególnych utrudnień osoby niepełnosprawnej,
 6. posiadania statusu osoby poszkodowanej w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 7. korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 8. złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP.

Dofinansowanie dotyczy kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, warunków dofinansowania/refundacji znajdują się na stronie internetowej: www.pfron.org.pl oraz dodatkowe informacje o programie  można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Strzelców Bytomskich 16,  pokój 3 tel. 32 388 67 03, w poniedziałek 14:00 – 16:30, wtorek – piątek 8:00 – 12:00.


Dofinansowanie zakupu wózka o napędzie elektrycznym

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzje o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd - Moduł I, Obszar C, Zadanie 1.

Adresatami pomocy są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia) oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Dodatkowym kryterium, upoważniającym do korzystania z tej pomocy, jest wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.  Osoby, które nie uczą się i nie są zatrudnione mogą otrzymać wsparcie po uzyskaniu pozytywnej opinii eksperta PFRON, potwierdzającej rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Jak wynika z informacji przekazanych przez PFRON, w celu usprawnienia realizacji programu osoby niepełnosprawne, które posiadają potwierdzone przez NFZ zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny), nie będą musiały uzyskiwać dodatkowej opinii eksperta PFRON (ale muszą spełniać kryteria programu dotyczące niepełnosprawności, wieku oraz braku możliwości poruszania się z wykorzystaniem wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym). 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000,00 zł, a minimalny udział własny osoby niepełnosprawnej w zakupie wózka wynosi 10% ceny brutto.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa w dniu 31 sierpnia 2019 r. Osoby które nie złożą wniosku o ww. dofinansowanie w określonym przez PFRON terminie mogą ubiegać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu o przywrócenie terminu do złożenia wniosku.

Wnioski można pobrać w  Druki do pobrania / Program Aktywny Samorząd 2019


Pilotażowy program Aktywny samorząd 2019

W związku z przyjęciem przez Zarząd PFRON uchwały nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. dot. Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2019 r., Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że wnioski będą wydawane i przyjmowane w Dziale Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych - pokój nr 3; w dniach: poniedziałek w godz. 14:00 – 17:00, od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 12:00; telefon kontaktowy 32 388-67-03.

Program będzie realizowany w następujących obszarach:

Moduł I
Wnioski będą przyjmowane od 03.06.2019 – 31.08.2019 r.
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - wnioski będą przyjmowane w 2-ch cyklach:

1 – 18.03.2019 – 30.03.2019 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2018/2019)
2 – 23.09.2019 – 10.10.2019 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2019/2020).

Wnioski w sprawie ww. programu dostępne będą na naszej stronie www.mopr.bytom.pl

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu dostępne są na stronie internetowej PFRON.


ZARZĄDZENIA:

Zarządzenie nr 10 Dyrektora MOPR Bytom z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie terminów przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd .pdf (151 KB)

Zarządzenie nr 24 Dyrektora MOPR Bytom z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 10 .pdf (248 KB)

Zarządzenie nr 26 Dyrektora MOPR Bytom z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON w ramach modułu II pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2019r. pdf (811 KB)

Załącznik do zarządzenia nr 26 .pdf (7,21 MB)

Zarządzenie nr 52 Dyrektora MOPR Bytom z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON w ramach modułu I pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2019r. pdf (2,1 MB)

Załącznik do zarządzenia nr 52 .pdf (1,86 MB)

Zarządzenie nr 64 Dyrektora MOPR Bytom z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON w ramach modułu I pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2019r. pdf (1,1 MB)

Załącznik do zarządzenia nr 64 .pdf (11,9 MB)

Zarządzenie nr 65 Dyrektora MOPR Bytom z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON w ramach modułu II pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2019r. pdf (1,11 MB)

Załącznik do zarządzenia nr 65 .pdf (8,51 MB)

Zarządzenie nr 66 Dyrektora MOPR Bytom z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 10 Dyrektora MOPR z dnia 10 lutego 2019 r. w sprawie terminów przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd .pdf (668 KB)