Logo UE

 

UWAGA! W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nie przyjmuje się wniosków o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wnioski o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, które zostaną złożone w w/w okresie pozostawia się bez rozpoznania (art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

Jak ubiegać się o dodatek energetyczny?

KROK 1

Należy pobrać wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, który jest dostępny:

 • w formie papierowej – w poniższych punktach obsługi:

Jednostka

Adres

Pn

Wt

Śr

Czw

Pt

Punkt Obsługi Klienta

Strzelców Bytomskich 21

8.00-16.30

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-13.30

KROK 2

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kserokopię umowy sprzedaży energii elektrycznej (zawartej z osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy),
 • potwierdzenie zapłaty ostatniego rachunku za energię elektryczną (w przypadku liczników przedpłatowych – ostatni dowód zakupu energii).

KROK 3

Poprawnie wypełniony wniosek, wraz z niezbędnymi dokumentami, należy złożyć w wybranym punkcie obsługi jw.
Wnioski rozpatrywane w oparciu o przepisy:
Wnioski rozpatrywane są zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220), obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 402) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Co warunkuje przyznanie dodatku energetycznego ?

 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być tzw. „odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej”, to jest osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
 2. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
 3. Wnioskodawca musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Jaka jest wysokość dodatku energetycznego?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii wysokość dodatku energetycznego  wynosi dla gospodarstwa domowego:

 1. jednoosobowego  - 10,94 zł/m-c;
 2. składającego się z 2 do 4 osób - 15,19 zł/m-c;
 3. składającego się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł/m-c.

Termin wypłaty dodatku energetycznego

Zgodnie z art. 5e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Termin i sposób załatwiania spraw

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, które należy złożyć osobiści lub przesłać za pośrednictwem poczty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 16. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

WAŻNE! Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Dział Dodatków Mieszkaniowych o:

 • zdaniu zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • zamianie zajmowanego mieszkania,
 • sprzedaży lokalu mieszkalnego,
 • zmianie numeru konta bankowego, na który przekazywany jest dodatek energetyczny
 • rozwiązaniu umowy kompleksowej/umowy sprzedaży energii elektrycznej.