Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

Informujemy, iż wnioski o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego złożone do dnia 31 grudnia 2023 roku pozostawia się bez rozpoznania (podstawa prawna - art. 57 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687), zmieniającym art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.).

Jak ubiegać się o dodatek energetyczny?

KROK 1

Należy pobrać wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, który jest dostępny:

 • w formie papierowej – w poniższych punktach obsługi:

Jednostka

Adres

Pn

Wt

Śr

Czw

Pt

Punkt Obsługi Klienta

Strzelców Bytomskich 21

8.00-16.30

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-13.30

KROK 2

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kserokopię umowy sprzedaży energii elektrycznej (zawartej z osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy),
 • potwierdzenie zapłaty ostatniego rachunku za energię elektryczną (w przypadku liczników przedpłatowych – ostatni dowód zakupu energii).

KROK 3

Poprawnie wypełniony wniosek, wraz z niezbędnymi dokumentami, należy złożyć w wybranym punkcie obsługi jw.
Wnioski rozpatrywane w oparciu o przepisy:
Wnioski rozpatrywane są zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220), obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 402) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Co warunkuje przyznanie dodatku energetycznego ?

 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być tzw. „odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej”, to jest osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
 2. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
 3. Wnioskodawca musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Jaka jest wysokość dodatku energetycznego?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii wysokość dodatku energetycznego  wynosi dla gospodarstwa domowego:

 1. jednoosobowego  - 10,94 zł/m-c;
 2. składającego się z 2 do 4 osób - 15,19 zł/m-c;
 3. składającego się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł/m-c.

Termin wypłaty dodatku energetycznego

Zgodnie z art. 5e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Termin i sposób załatwiania spraw

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, które należy złożyć osobiści lub przesłać za pośrednictwem poczty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 16. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

WAŻNE! Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Dział Dodatków Mieszkaniowych o:

 • zdaniu zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • zamianie zajmowanego mieszkania,
 • sprzedaży lokalu mieszkalnego,
 • zmianie numeru konta bankowego, na który przekazywany jest dodatek energetyczny
 • rozwiązaniu umowy kompleksowej/umowy sprzedaży energii elektrycznej.