Logo MOPRDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez sąd dla osób ubezwłasnowolnionych.

Podstawowe zadania opiekunów prawnych i kuratorów to:

 • sprawowanie pieczy nad majątkiem ubezwłasnowolnionego,
 • reprezentacja w wykonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • biegła znajomość języka polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niepozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • niekaralność za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
 • nieposzlakowana opinia.

Opieki lub kurateli nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono:

 • zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi  lub
 • obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
 • zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokumenty zgłoszeniowe tj. kwestionariusz oświadczenia kandydata na opiekuna prawnego/kuratora (.pdf - 440 KB)

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 16, pok. 130, (poniedziałek od 8.00 do16.30, od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.00, w piątek od 8.00 do 14.00). Informacji udziela Anna Kodrębska tel. 32 388 67 50.

Termin składania ofert - do 31 sierpnia 2018.