Logo UE

 

 

Od czego zależy przyznanie dodatku:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego.
Przysługuje w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia na każde dziecko (urodzone przy jednym porodzie lub adoptowane w trakcie tej samej procedury adopcji).

Wysokość dodatku:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w kwocie 1.000,00 zł na dziecko.

Wymagane dokumenty:

Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
/nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także tych, które przysposobiły dziecko/

Jak uzyskać dodatek z tytułu urodzenia dziecka:

W celu uzyskania  prawa do przedmiotowego świadczenia konieczne jest złożenie wniosku.
WAŻNE! We wniosku musi być wpisany PESEL dziecka.


Od czego zależy przyznanie dodatku:

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego oraz są uprawnione do urlopu wychowawczego.

Dodatek przysługuje przez okres nie dłuższy, niż:

 • 24 miesięcy kalendarzowych;
 • 36 miesięcy kalendarzowych jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wnioskodawcy przysługuje jeden dodatek niezależnie od ilości dzieci pozostających pod opieką. Ponadto w przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka również przysługuje jeden dodatek.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawał w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • podjął lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego
 • korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.

Wysokość dodatku:

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400,00 zł miesięcznie niezależnie od ilości dzieci pozostających pod opieką.
Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 • zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Jak uzyskać dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

W celu uzyskania  prawa do przedmiotowego świadczenia konieczne jest złożenie wniosku.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznaje się na okres zasiłkowy (czyli od listopada do końca października), licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek do dnia przysługiwania urlopu wychowawczego lub do dnia w którym upływa 24, 36 lub 72 miesięczny okres jego pobierania.


Od czego zależy przyznanie dodatku:

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego i samotnie wychowują dziecko*, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

*osoba samotnie wychowująca dziecko – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice nie żyją.

Wysokość dodatku:

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się  o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Wymagane dokumenty:

 • odpis skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka – w przypadku gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 • odpis zupełnego aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców –  w przypadku gdy taki wyrok został wydany

Jak uzyskać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

W celu uzyskania  prawa do przedmiotowego świadczenia konieczne jest złożenie wniosku.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przyznaje się na okres zasiłkowy (czyli od listopada do końca października), licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek.


Od czego zależy przyznanie dodatku:

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego.
Przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Wysokość dodatku:

Dodatek z tytułu z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł miesięcznie na dziecko.

Jak uzyskać dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:

W celu uzyskania  prawa do przedmiotowego świadczenia konieczne jest złożenie wniosku.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznaje się na okres zasiłkowy (czyli od listopada do końca października), licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek.


Od czego zależy przyznanie dodatku:

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego - na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania szkolnego.

Wysokość dodatku:

Dodatek z tytułu z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi jednorazowo 100,00 zł na dziecko.

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia
 • oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli osoba uczy się w szkole wyższej

Jak uzyskać dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

W celu uzyskania  prawa do przedmiotowego świadczenia konieczne jest złożenie wniosku.
Wniosek o wypłatę dodatku składa się do zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
Wniosek złożony po terminie organ pozostawia bez rozpoznania.


Od czego zależy przyznanie dodatku:

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego oraz:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Wysokość dodatku:

Dodatek z tytułu z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
 • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Jak uzyskać dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

W celu uzyskania  prawa do przedmiotowego świadczenia konieczne jest złożenie wniosku.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przyznaje w okresie pobierania nauki, licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek.


Od czego zależy przyznanie dodatku:

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego - na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku:

Dodatek z tytułu z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka wynosi:

 • 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 • 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające rehabilitację dziecka niepełnosprawnego - w przypadku dziecka, które nie uczęszcza do przedszkola ani szkoły

Jak uzyskać dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka:

W celu uzyskania  prawa do przedmiotowego świadczenia konieczne jest złożenie wniosku.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przyznaje się na okres zasiłkowy (czyli od listopada do końca października), licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek.

Ważne! Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności  osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo to ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.