Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

 

Od czego zależy przyznanie dodatku:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego.
Przysługuje w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia na każde dziecko (urodzone przy jednym porodzie lub adoptowane w trakcie tej samej procedury adopcji).

Wysokość dodatku:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w kwocie 1.000,00 zł na dziecko.

Wymagane dokumenty:

Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
/nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także tych, które przysposobiły dziecko/

Jak uzyskać dodatek z tytułu urodzenia dziecka:

W celu uzyskania  prawa do przedmiotowego świadczenia konieczne jest złożenie wniosku.
WAŻNE! We wniosku musi być wpisany PESEL dziecka.


Od czego zależy przyznanie dodatku:

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego oraz są uprawnione do urlopu wychowawczego.

Dodatek przysługuje przez okres nie dłuższy, niż:

 • 24 miesięcy kalendarzowych;
 • 36 miesięcy kalendarzowych jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wnioskodawcy przysługuje jeden dodatek niezależnie od ilości dzieci pozostających pod opieką. Ponadto w przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka również przysługuje jeden dodatek.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawał w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • podjął lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego
 • korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.

Wysokość dodatku:

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400,00 zł miesięcznie niezależnie od ilości dzieci pozostających pod opieką.
Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 • zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Jak uzyskać dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

W celu uzyskania  prawa do przedmiotowego świadczenia konieczne jest złożenie wniosku.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznaje się na okres zasiłkowy (czyli od listopada do końca października), licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek do dnia przysługiwania urlopu wychowawczego lub do dnia w którym upływa 24, 36 lub 72 miesięczny okres jego pobierania.


Od czego zależy przyznanie dodatku:

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego i samotnie wychowują dziecko*, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

*osoba samotnie wychowująca dziecko – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice nie żyją.

Wysokość dodatku:

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się  o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Wymagane dokumenty:

 • odpis skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka – w przypadku gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 • odpis zupełnego aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców –  w przypadku gdy taki wyrok został wydany

Jak uzyskać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

W celu uzyskania  prawa do przedmiotowego świadczenia konieczne jest złożenie wniosku.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przyznaje się na okres zasiłkowy (czyli od listopada do końca października), licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek.


Od czego zależy przyznanie dodatku:

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego.
Przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Wysokość dodatku:

Dodatek z tytułu z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł miesięcznie na dziecko.

Jak uzyskać dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:

W celu uzyskania  prawa do przedmiotowego świadczenia konieczne jest złożenie wniosku.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznaje się na okres zasiłkowy (czyli od listopada do końca października), licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek.


Od czego zależy przyznanie dodatku:

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego - na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania szkolnego.

Wysokość dodatku:

Dodatek z tytułu z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi jednorazowo 100,00 zł na dziecko.

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia
 • oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli osoba uczy się w szkole wyższej

Jak uzyskać dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

W celu uzyskania  prawa do przedmiotowego świadczenia konieczne jest złożenie wniosku.
Wniosek o wypłatę dodatku składa się do zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
Wniosek złożony po terminie organ pozostawia bez rozpoznania.


Od czego zależy przyznanie dodatku:

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego oraz:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Wysokość dodatku:

Dodatek z tytułu z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
 • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Jak uzyskać dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

W celu uzyskania  prawa do przedmiotowego świadczenia konieczne jest złożenie wniosku.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przyznaje w okresie pobierania nauki, licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek.


Od czego zależy przyznanie dodatku:

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego - na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku:

Dodatek z tytułu z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka wynosi:

 • 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 • 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające rehabilitację dziecka niepełnosprawnego - w przypadku dziecka, które nie uczęszcza do przedszkola ani szkoły

Jak uzyskać dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka:

W celu uzyskania  prawa do przedmiotowego świadczenia konieczne jest złożenie wniosku.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przyznaje się na okres zasiłkowy (czyli od listopada do końca października), licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek.

Ważne! Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności  osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo to ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.