Logo UE

 

Logo MOPRLogo PFRON


09-08-2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu przypomina, że II nabór wniosków o dofinansowanie Modułu II tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym programu pilotażowego Aktywny Samorząd rozpoczyna się 4 września 2017 r. i trwa do 10 października 2017 r.
Wnioski o powyższe dofinansowanie są dostępne na naszej stronie w górnym menu Druki do pobrania -> zakładka "Program Aktywny Samorząd 2017"

PRZYPOMINAMY:

Warunki uczestnictwa:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • w ramach modułu II, osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać pomoc finansową wyłącznie wtedy, gdy spełniają łącznie następujące warunki:
 1. uczestnicząc w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” lub w programie pn. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” - posiadali znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. w trakcie uczestnictwa w programie, o którym mowa w pkt 1, orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności uzyskały nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku nauki, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – pierwszego semestru nauki.
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi
 • brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu

Minimalny udział własny osoby niepełnosprawnej:

 • 15% wartości czesnego –w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65% wartości czesnego -w przypadku zatrudnionych beneficjentów w programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków). (wkład nie może pochodzić ze środków PFRON)

Maksymalna kwota dofinansowania dla każdego półrocza / semestru objętego dofinansowaniem:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
 • w przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł -w przypadkach, które określi realizator programu (przykładowo, gdy: wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się szczególność ci z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
 • 500 zł -w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł –w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł –w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce. Wysokość dodatku można sprawdzić w załączonej tabeli .pdf (1,03MB).

Sprawy związane z pilotażowym programem Aktywny Samorząd prowadzone są w ramach Działu Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych mieszczącego się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Strzelców Bytomskich 16, pokój nr 3, telefon kontaktowy 32 388-67-03.


05-07-2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że istnieje możliwość  BEZPŁATNEJ wymiany programu Window Eyes (9 wersja WE) na najnowszą wersję programu JAWS.

Informacja firmy "Altix" na temat wymiany oprogramowani .pdf (919KB)


13-02-2017

W związku z przyjęciem przez Zarząd PFRON uchwały nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. dot. kierunków działania oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że wnioski będą wydawane i przyjmowane w Dziale Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych - pokój nr 3; w dniach: poniedziałek w godz. 14:00 - 17:00, od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 12:00; telefon kontaktowy 32 388-67-03.

Program będzie realizowany w następujących obszarach:

Moduł I – Wnioski będą przyjmowane od 3 kwietnia do dnia 30  sierpnia 2017 r.
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - wnioski będą przyjmowane w 2-ch cyklach:

 1. - od 6 marca do 30 marca 2017 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2016/2017)
 2. - od 4 września  do 10 października 2017 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2017/2018).

Wnioski w sprawie w/w programu dostępne będą na stronie MOPR.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu dostępne są na stronie internetowej PFRON pod tym adresem.


ZARZĄDZENIA:

Zarządzenie nr 24 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd .pdf (205KB) - Załącznik do zarządzenia .pdf (4,30MB)

Zarządzenie nr 6 Dyrektora MOPR Bytom z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie terminów przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd .pdf (215KB)