Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

Z dniem 1 stycznia  2017 r. rusza, także w Bytomiu, realizacja ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Od tego dnia można składać wnioski o:

 1. objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny,
 2. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4000 zł.

Ad. I. Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny

Druki wniosku o objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny będą dostępne od 1 stycznia 2017 r. w  Dziale Wsparcia Rodziny – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Strzelców Bytomskich 21 oraz w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej.

Wniosek jest również dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce 'Druki do pobrania' i pod tym odnośnikiem.

Kto może złożyć wniosek?

 1. Kobieta  posiadająca dokument  potwierdzający ciążę;
 2. Rodzina kobiety posiadającej dokument  potwierdzający ciążę;
 3. Rodzina dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne  upośledzenie  albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym  okresie rozwoju  dziecka lub w czasie porodu.

Co rozumiemy przez rodzinę?

Rodzina  w świetle ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oznacza odpowiednio:

 • małżonków,
 • rodziców dziecka w fazie prenatalnej,
 • rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.

Na czym polega koordynacja?

Koordynacja udzielana przez  asystenta rodziny polega na:

 1. opracowywaniu  wspólnie z:
 1. kobietą  posiadającą dokument  potwierdzający ciążę;
 2. rodziną kobiety posiadającej dokument  potwierdzający ciążę;
 3. rodziną dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne  upośledzenie  albo nieuleczalną  chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym  okresie rozwoju  dziecka lub w czasie porodu

        katalogu możliwego do uzyskania wsparcia;

 1. występowaniu na wniosek osób objętych koordynacją  przez asystenta rodziny, w imieniu osób którym udzielono poradnictwa do różnych podmiotów. Powyższe dzieje się na podstawie pisemnego upoważnienia.

Co obejmuje poradnictwo udzielane podczas koordynacji?

Poradnictwo obejmuje:

 1. przezwyciężanie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
 2. wsparcie psychologiczne;
 3. pomoc  prawną, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
 4. dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Przydatne numery telefonów:

MOPR ul. Strzelców Bytomskich 21 – 32 388 61 58


Ad. II. Jednorazowe świadczenie pieniężne

W jakiej sytuacji przysługuje świadczenie?

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kto może starać się o świadczenie?

Prawo do jednorazowego świadczenia ustala sie na wniosek:

 • matki lub ojca dziecka
 • opiekuna prawnego
 • opiekuna faktycznego.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Jakie dokumenty dołącza się do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć :

 • zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
 • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka).

Skąd pobrać wniosek?

Druki wniosków są do pobrania w punktach informacyjnych przy ul. Łużyckiej 12 oraz Strzelców Bytomskich 21 (parter, pokój nr 4)
Druk jest również dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce 'Druki do pobrania' i pod tym odnośnikiem.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane są w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Łużyckiej 12, tel. 032 438 65 01 w godzinach :

 • poniedziałki i środy od 8.00 do 17.30
 • wtorki, czwartki, piątki od 8.00 15.00

Sprawy związane z przyznawaniem jednorazowego świadczenia prowadzi Dział Świadczeń Rodzinnych mieszczący się przy ul. Strzelców Bytomskich 21, tel. 032 388 86 16.