Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

Klub Integracji Społecznej (KIS)

ul. Powstańców Warszawskich 14
41-902 Bytom, tel. (32) 281 01 85, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
działa w godzinach:
poniedziałek: 7.30-17.00,
wtorek - czwartek: 7.30-15.30,
piątek: 7.30-14.00


Klub Integracji Społecznej został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu.

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu KIS  rozpoczął działalność 1 marca 2009 roku. Celem KIS jest minimalizowanie wśród mieszkańców Bytomia skutków bezrobocia, promowanie aktywności i przedsiębiorczości, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc w wychodzeniu z izolacji społecznej.

Do KIS należy w szczególności:

 • ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego,
 • reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • prowadzenie poradnictwa zawodowego, psychologicznego i prawnego,
 • organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
 • kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 • propagowanie edukacji nieformalnej i samokształcenia,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości, poprzez regularny udział w zajęciach,
 • kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się na rynku pracy,
 • rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udzielanie informacji osobom bezrobotnym i poszukującym pracy o możliwościach zatrudnienia, uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji, przekwalifikowania zawodowego,
 • prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej,
 • kształtowanie i zwiększanie aktywności społecznej,
 • udzielanie wsparcia samoorganizującym się grupom osób o podobnych problemach życiowych,
 • współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej,
 • organizowanie prac społecznie użytecznych.

Udział w zajęciach KIS następuje po zawarciu kontraktu socjalnego. Uczestniczkami i uczestnikami Klubu mogą być mieszkańcy Bytomia – osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym, a w szczególności:

 1. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 2. uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 3. uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 4. chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 5. długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 6. zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 7. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 8. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Uczestnicy KIS mogą brać udział w zajęciach grupowych i indywidualnych mających na celu nabycie umiejętności:

 • poruszania się na rynku pracy, prowadzących do aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy,
 • pisania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny),
 • autoprezentacji, komunikacji społecznej, asertywności, negocjacji,
 • konstruktywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach zarówno w życiu osobistym jak i w życiu zawodowym.

Celem KIS jest przede wszystkim:

 • zapobieganie marginalizacji społecznej osób bezrobotnych i ich rodzin,
 • pobudzenie osób bezrobotnych oraz ich rodzin do aktywności w życiu społeczności lokalnej,
 • aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych oraz podniesienie ich kwalifikacji.

W ramach KIS realizowane są prace społecznie użyteczne oraz inne projekty dofinansowywane ze środków zewnętrznych, w tym m.in. program partnerski realizowany wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bytomiu pod nazwą: Prawo ochronnym parasolem dziecka – przyjazne patrole.


Prace społecznie użyteczne (PSU)

W ramach programu PSU realizowane są następujące zadania:

•    rekrutacja i kierowanie osób do wykonywania prac społecznie użytecznych,
•    naliczanie i wypłata należnych świadczeń z tytułu wykonywania PSU,
•    współpraca z instytucjami i organizacjami  z terenu gminy, do których kierowane są osoby wykonujące PSU,
•    współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych uprawnia:

•    status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku,
•    zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu (PUP) oraz korzystanie ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Bytomiu zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej (świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne).

Osoby bezrobotne wykonujące prace społecznie użyteczne realizują je w wymiarze 40 godzin w miesiącu  (po 10 godzin w tygodniu). Harmonogram wykonywania prac uzgadniany jest  indywidualnie z poszczególnymi pracodawcami. Prace społecznie użyteczne organizowane są w instytucjach i organizacjach na terenie gminy Bytom w miejscu wskazanym przez organizatora.

Świadczenia pieniężne

Osoby, skierowane do prac społecznie użytecznych otrzymują świadczenie pieniężne,
w wysokości 9,50 zł za godzinę. Od świadczenia pieniężnego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenia społeczne, wypadkowe ani zdrowotne. Świadczenie  wypłacane jest przez MOPR (w kasie lub przelewem na konto)  w okresach miesięcznych – z dołu. Od świadczenia nie jest odprowadzana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania prac społecznie użytecznych, dotyczy to również udokumentowanej nieobecności usprawiedliwionej. Wypłata świadczenia następuje  jedynie za godziny faktycznie przepracowane.

Ubezpieczenia i badania lekarskie

Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej) oraz ubezpieczeniem wypadkowym. Wykonywanie prac społecznie użytecznych może maksymalnie trwać 10 godzin na tydzień, zatem rozporządzenie nie przewiduje poddawania osób kierowanych do prac społecznie użytecznych badaniom lekarskim na zasadach dotyczących pracowników w celu ustalenia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tych prac.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 60 z póź. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2447).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 271, z póź. zm.).