Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

Bytomskie rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na wsparcie w swoim środowisku zamieszkania. Odpowiedzią na zdiagnozowane problemy rodziny są działania podejmowane przez asystentów rodziny, a wśród nich między innymi: konsultacje wychowawcze, działania interwencyjne i zaradcze, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wspieranie aktywności społecznej i zawodowej. Wychodząc naprzeciw uregulowaniom prawnym (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) w 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu z rodzinami pracowało 22 asystentów rodziny, w tym 10 zatrudnionych w ramach projektu Centrum Wsparcia Rodziny - edycja I, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 5 zatrudnionych w ramach projektu Asystent z Rodziną - Razem Silniejsi. W 2018 roku z pomocy asystentów skorzystało 291 rodzin.

Do obowiązków asystenta rodziny należy przede wszystkim:

  • wspieranie rodziny poprzez prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym w zakresie: prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi, dbania o zdrowie członków rodziny, pomoc w gospodarowaniu budżetem domowym, wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny, usamodzielniania się poprzez  uzupełnienie wykształcenia,
  • propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego,
  • prowadzeniu poradnictwa dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym w szczególności poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów oraz udzielania informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe organizacje,
  • działania profilaktyczne nastawione na zapobieganie negatywnym zjawiskom mogącym wystąpić w rodzinie,
  • stała współpraca z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej, środowiskiem lokalnym oraz innymi instytucjami m.in.: poprzez uczestnictwo w pracach Zespołu Interdyscyplinarnych,
  • kierowanie się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania godności i prawa do samostanowienia,
  • przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,
  • sporządzeniu planu pomocy rodzinie w uwzględnieniem metody bezpośredniej pracy z rodziną, zorganizowanie wsparcia środowiskowego poprzez zaproszenie do współpracy reprezentantów służb i instytucji, w zaangażowaniu całej szeroko pojętej rodziny oraz podejmowaniu czynności związanych z realizacją zadań zawartych w planie, przy aktywnym udziale rodziny,
  • monitorowaniu i wspieraniu procesu zmian, wzmacnianiu i pokazywaniu rezultatów własnych osiągnięć, dalsze budowanie postawy aktywnej klienta.

W wyniku współpracy rodzin z asystentami rodziny zaobserwowano u większości rodzin pozytywne zmiany w relacjach rodzic – dziecko, zwiększenie odpowiedzialności za swoją rodzinę, a także poprawę w komunikacji w rodzinie. Pozytywnym rezultatem pracy asystenta jest przejaw aktywności samych podopiecznych, dostrzeganie przez nich potrzeby dokonania zmiany dotychczasowej sytuacji i przyzwyczajeń. Zauważono poprawę wyników w nauce i lepszą frekwencję dzieci w szkole, potwierdzone przez wychowawców oraz pedagogów szkolnych. Część osób odpowiednio zmotywowana przez pracownika, załatwiła zaległe sprawy urzędowe. Rodziny zostały tak pokierowane, by w jak największym stopniu zmniejszyć poczucie lęku i bezradności, a podejmowane przez nie starania poprawy sytuacji rodziny przyniosły widoczne, pozytywne efekty. Treningi domowe przeprowadzone w gospodarstwach domowych, wspólnie z członkami rodzin, przyczyniły się m.in. do poprawy dbałości o porządek i higienę osobistą, a odpowiednio realizowane działania kształtowały umiejętności, nawyki, przyzwyczajenia i postawy, które pozwalają na zachowanie zdrowia. Niejednokrotnie istotne było również wskazanie specjalisty, do którego należy się udać w przypadku problemów zdrowotnych (np. ginekolog, neurolog, stomatolog). Praktycznie we wszystkich rodzinach konieczna była praca nad efektywnym spędzaniem czasu z dziećmi.