Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

Instytucjonalna piecza zastępcza zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest sprawowana w formie:

 • placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka typu:

 • socjalizacyjnego,
 • interwencyjnego,
 • specjalistyczno-terapeutycznego,
 • rodzinnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze na terenie Bytomia:

Dom Dziecka Nr 1
ul. Matki Ewy 5, 41-923 Bytom
tel. 32 389 04 46
dyr Anna Sowa

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 4
Bytom, ul. Matki Ewy 5a
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 5
Bytom, ul. Matki Ewy 5 b
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 6
Bytom, ul. Matki Ewy 5 c
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 7
Bytom, ul. Matki Ewy 5 d

Centrum Usług Wspólnych  
ul. Sądowa 5/6, 41-902 Bytom
tel. 32 281 35 59
dyr Teresa Głuch

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 1
Bytom, ul. Moniuszki 16/7
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 2
Bytom, ul. Piekarska 77/3
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 3
Bytom, ul. Sądowa 5/10
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 8
Bytom, ul. Karola Miarki 13/5
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 9
Bytom, ul. Piłsudkiego 6/3

Regionalna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Bytomiu
Bytom, pl. Jana 13
tel. 32 286 72 15
dyr Grzegorz Baranowski

Placówka oświatowa na terenie Bytomia:

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2
ul. Didura 13, 41-902 Bytom
tel. 32 281 18 06