Logo UE

 

Instytucjonalna piecza zastępcza zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest sprawowana w formie:

 • placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka typu:

 • socjalizacyjnego,
 • interwencyjnego,
 • specjalistyczno-terapeutycznego,
 • rodzinnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze na terenie Bytomia:

Dom Dziecka Nr 1
ul. Matki Ewy 5, 41-923 Bytom
tel. 32 389 04 46
dyr Anna Sowa

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 4
Bytom, ul. Matki Ewy 5a
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 5
Bytom, ul. Matki Ewy 5 b
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 6
Bytom, ul. Matki Ewy 5 c
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 7
Bytom, ul. Matki Ewy 5 d

Centrum Usług Wspólnych  
ul. Sądowa 5/6, 41-902 Bytom
tel. 32 281 35 59
dyr Teresa Głuch

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 1
Bytom, ul. Moniuszki 16/7
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 2
Bytom, ul. Piekarska 77/3
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 3
Bytom, ul. Sądowa 5/10
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 8
Bytom, ul. Karola Miarki 13/5
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 9
Bytom, ul. Piłsudkiego 6/3

Regionalna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Bytomiu
Bytom, pl. Jana 13
tel. 32 286 72 15
dyr Grzegorz Baranowski

Placówka oświatowa na terenie Bytomia:

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2
ul. Didura 13, 41-902 Bytom
tel. 32 281 18 06