Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Logo 500 PlusJAK UZYSKAĆ DODATEK WYCHOWAWCZY?

W celu uzyskania dodatku wychowawczego konieczne jest złożenie wniosku (osobiście lub przez Internet).

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej wniosek składa się jeden raz.

Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy i przysługuje
nie wcześniej niż od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej oraz nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

Kolejna decyzja ustalająca prawo do dodatku wychowawczego zostanie wydana z urzędu o ile nie zmieni się sytuacja mająca wpływ na prawo do dodatku wychowawczego. Decyzja wydana zostanie na kolejnych 12 miesięcy.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest:

  • rodzina zastępcza;
  • rodzina pomocowa;
  • rodzinny dom dziecka.

KWOTA DODATKU WYCHOWAWCZEGO

Dodatek wychowawczy przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku gdy dodatek wychowawczy przysługuje za niepełny miesiąc ustala się go proporcjonalnie do liczby dni pobytu  dziecka w rodzinie w danym miesiącu kalendarzowym.

CZY OBOWIĄZUJE KRYTERIUM DOCHODOWE ?

W przypadku przyznawania dodatku wychowawczego kryterium dochodowe nie obowiązuje.

DODATEK WYCHOWAWCZY NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

  • dziecko nie przebywa w rodzinie zastępczej, rodzinie pomocowej lub rodzinnym domu dziecka,
  • dziecko przebywające w rodzinie zastępczej, rodzinie pomocowej, rodzinnym domu dziecka osiągnęło 18 rok życia,
  • w przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący dom dziecka nie ponosi kosztów utrzymania  dziecka w związku z  jego pobytem w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym.

DOKUMENTY WYMAGANE OD WSZYSTKICH WNIOSKODAWCÓW

Składając wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego należy posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem - do wglądu pracownika przyjmującego wniosek.

UWAGA! DODATEK WYCHOWAWCZY PRZYSŁUGUJE NA KAŻDE DZIECKO DO 18 ROKU ŻYCIA UMIESZCZONE W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.