Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

Logo MOPRLogo MOPR28-10-2016

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
Zmiany dotyczą Beneficjentów pomocy w ramach Modułu II tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Ze zmianami można zapoznać się na stronie PFRON pod adresem:
http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3397,Uwaga-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Kierunki-dzialan-obowiazujacym-w-2016-r.html


13-09-2016

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że do dnia 10 października 2016 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu pilotażowego „Aktywny Samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierające naukę w szkole wyższej, policealnej, kolegium lub mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu dostępne są na stronie internetowej PFRON.

Wnioski dostępne są na stronie MOPR - www.mopr.bytom.pl oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Strzelców Bytomskich 16, na parterze, w pokoju nr 3.


21-03-2016

W związku z otrzymanym pismem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuję, że PFRON wyraził zgodę na przedłużenie terminu przyjmowania wniosków w Module II w pierwszym cyklu rozpatrywania wniosków z 30 marca 2016 r. na 15 kwietnia 2016 r.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - wnioski będą przyjmowane w 2-ch cyklach:
1 - od 9 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2015/2016)
2 - od 12 września  2016 r.  do 10 października 2016 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2016/2017).

Zaktualizowany harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

09.03.2016

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)

15.04.2016

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)

31.05.2016

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 15.04.2016 r.

12.09.2016

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
(2-gi cykl 2016)

10.10.2016

Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach
programu (2-gi cykl 2016)

31.01.2017

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji
programu w 2016 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu
do wniosków złożonych w 2016 r.)

30.06.2017

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację
programu w 2016 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania
zawarte pomiędzy Realizatorem programu
a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.


W związku z przyjęciem przez Zarząd PFRON uchwały nr 3/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. dot. kierunków działania oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że wnioski będą wydawane i przyjmowane, w Dziale Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych - pokój nr 3, w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30 - 15:30 przerwa (11:30 – 12:00), tel. 32 388-67-03.

Program będzie realizowany w następujących obszarach:

Moduł I – Wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia do dnia 30  sierpnia 2016 r.
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - wnioski będą przyjmowane w 2-ch cyklach:

1 - od 9 marca 2016 r. do 30 marca 2016 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2015/2016)
2 - od 12 września  2016 r.  do 10 października 2016 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2016/2017).

Wnioski w sprawie w/w programu dostępne będą na naszej stronie internetowej w zakładce "Druki do pobrania".

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu dostępne są na stronie internetowej PFRON pod tym adresem.

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

09.03.2016

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)

30.03.2016

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)

31.05.2016

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2016 r.

12.09.2016

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
(2-gi cykl 2016)

10.10.2016

Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach
programu (2-gi cykl 2016)

31.01.2017

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji
programu w 2016 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu
do wniosków złożonych w 2016 r.)

30.06.2017

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację
programu w 2016 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania
zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny
zostać rozliczone.

ZARZĄDZENIA:

Zarządzenie nr 29 Dyrektora MOPR z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd .pdf (3,35MB)

Zarządzenie nr 20 Dyrektora MOPR z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia "w sprawie terminów przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd" .pdf (626KB)

Zarządzenie nr 13 Dyrektora MOPR z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie terminów przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd .pdf (42KB)