Logo UE

 

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

KROK 1

Należy pobrać niezbędne druki (wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, załącznik do wniosku, deklarację o wysokości dochodów), dostępne:

 • w formie papierowej – w poniższym punkcie obsługi:

Jednostka

Adres

Pn

Wt

Śr

Czw

Pt

Punkt Obsługi Klienta

Strzelców Bytomskich 21

8.00-16.30

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-13.30

KROK 2

Z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz z załącznikiem do wniosku należy udać się do zarządcy albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal, którzy wypełniają i potwierdzają wniosek oraz załącznik, w szczególności takie dane, jak:

 • adres zamieszkania,
 • nazwę i siedzibę zarządcy domu,
 • tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 • sposób ogrzewania lokalu i wody,
 • kwotę wydatków na mieszkanie ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

Ważne! Po potwierdzeniu przez zarządcę albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz załącznika do wniosku należy sprawdzić, czy są one prawidłowo wypełnione (np. czy wszystkie rubryki są uzupełnione).

KROK 3

Wnioskodawca winien wypełnić deklarację o wysokości dochodów własnych oraz wszystkich osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe (za ostatnie 3 miesiące poprzedzające dzień, w którym składany jest wniosek).

KROK 4

Poprawnie wypełniony wniosek, wraz z niezbędnymi dokumentami, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta ul. Strzelców Bytomskich 21.

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, które należy złożyć osobiści lub przesłać za pośrednictwem poczty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 16. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Co warunkuje przyznanie dodatku mieszkaniowego?

 1. Średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Za dochód od 1 lipca 2021 roku uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Dochód, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, oznacza:

- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym os osób fizycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1387 z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;

- dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

- inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • świadczenie pieniężne dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny  określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji  wojennych i okresu powojennego,
 • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej  oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych  Republik Radzieckich,
 • ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo postało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach , gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przebywających czasowo za granicą  - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych  lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia  26 czerwca 1974 roku  - Kodeks pracy (Dz. U. Z 2019r. Poz. 1040,1043 i 1495),
 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek  policyjnych użytych poza granicami państwa  w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia katom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji  międzynarodowych i sił wielonarodowych,
 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu  i Służby Więziennej, obliczone za okres w którym osoby te uzyskały dochód,
 • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne,
 • alimenty na rzecz dzieci,
 • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art.. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668,z póżn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2019r. poz. 1468, 1495,2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
 • kwoty diet nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich ,
 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych  położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982r.  – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215),
 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na ternie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla  określone w przepisach  o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 • dochody uzyskane za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczpospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • renty określone w przepisach o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych  oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • świadczenia pieniężne wypłacone w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • pomoc materialna o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r. poz. 1481,1818,2197)  oraz świadczenia, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 103 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8/10 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018r. poz. 690 oraz z 2019r. poz. 730,752,992),
 • świadczenie rodzicielskie,
 • zasiłek macierzyński, którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;
 • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

Od 1 lipca dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego  członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 • jednoosobowym - 40%,
 • wieloosobowym - 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. 

Ważne! W przypadku przekroczenia średniego dochodu na miesiąc o kwotę mniejszą od przysługującego dodatku mieszkaniowego, wnioskodawca otrzymuje dodatek mieszkaniowy pomniejszony o tę kwotę.

 

 1. Kryterium metrażowe zajmowanego lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% (albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%). Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi:

  powiększona o 30% powiększona o 50%
35 m kw - dla 1 osoby 45,50 m kw 52,50 m kw
40 m kw - dla 2 osób 52,00 m kw 60,00 m kw
45 m kw - dla 3 osób 58,50 m kw 67,50 m kw
55 m kw - dla 4 osób 71,50 m kw 82,50 m kw
65 m kw - dla 5 osób 84,50 m kw 97,50 m kw
70 m kw - dla 6 osób
dla każdej kolejnej osoby powierzchnię zwiększa się o 5 m kw

Ważne! Jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim  lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, powierzchnię normatywna zwiększa się o 15 m kw.

 1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych – od 1 lipca tylko zamieszkującym w  tych lokalach,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem,
 • osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny,
 • W związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego,
 • na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród wymienionych powyżej. 

Od 1 lipca 2021 roku dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkolne, w tym w szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Ważne! O przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą się ubiegać osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu, pomimo zaległości czynszowych.

Co to jest ryczałt na zakup opału?

Jeżeli wnioskodawcy przysługuje dodatek mieszkaniowy, a w lokalu mieszkalnym nie ma centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła - wówczas na zakup opału otrzymuje ryczałt, stanowiący część dodatku mieszkaniowego. Ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie starającej się o dodatek bądź przekazywany na konto zarządcy budynku.

Jak jest wypłacany dodatek?

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Wypłaca się go w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

W jakich sytuacjach wstrzymuje się wypłatę dodatku mieszkaniowego?

Osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, a która nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal wstrzymuje się wypłatę dodatku mieszkaniowego w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości powstałych w okresie obowiązywania decyzji. Jeżeli zaległości te nie zostaną uregulowane w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku mieszkaniowego, decyzja o przyznaniu dodatku wygasa z mocy prawa. W przypadku uregulowania zaległości w ustawowym terminie decyzja zostaje uchylona, a wstrzymany dodatek nadpłacony - w tym celu należy dostarczyć do Działu Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów zaświadczenie potwierdzające uregulowanie zaległości. Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.

Ważne! W przypadku wstrzymania dodatku mieszkaniowego, po upływie okresu obowiązywania decyzji, osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego mają pełne prawo złożyć następny wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, pomimo występujących zaległości czynszowych.

Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z załącznikami potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
 2. Deklaracja o wysokości dochodów osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą.
 3. Dokumenty potwierdzające dochody osiągnięte w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień, w którym składany jest wniosek.

Dodatkowe dokumenty - w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

 1. Umowa najmu/podnajmu/użyczenia lokalu mieszkalnego.
 2. Akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym.
 3. Dokument potwierdzający inny tytuł prawny.
 4. Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego lub socjalnego.
 5. Orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia).  
 6. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim, bądź inny dokument potwierdzający ten fakt.

Uwaga! Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i w deklaracji o dochodach przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.


Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

Za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy. Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji. Podstawa prawna: art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).