Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

KROK 1

Należy pobrać niezbędne druki (wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, załącznik do wniosku, deklarację o wysokości dochodów), dostępne:

 • w formie papierowej – w poniższym punkcie obsługi:

Jednostka

Adres

Pn

Wt

Śr

Czw

Pt

Punkt Obsługi Klienta

Łużycka 12

7.30-16.30

7.30-15.00

7.30-15.00

7.30-15.00

7.30-13.30

KROK 2

Z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz z załącznikiem do wniosku należy udać się do zarządcy (bądź właściciela) budynku. Zarządca (bądź właściciel) winien właściwie wypełnić i potwierdzić wniosek oraz załącznik, w szczególności takie dane, jak:

 • adres zamieszkania,
 • nazwę i siedzibę zarządcy domu,
 • tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 • sposób ogrzewania lokalu i wody,
 • kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek).

Ważne! Po potwierdzeniu przez zarządcę (bądź właściciela) wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz załącznika do wniosku należy sprawdzić, czy są one prawidłowo wypełnione (np. czy wszystkie rubryki są uzupełnione).

KROK 3

Wnioskodawca winien wypełnić deklarację o wysokości dochodów własnych oraz wszystkich osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe (za ostatnie 3 miesiące poprzedzające dzień, w którym składany jest wniosek).

KROK 4

Poprawnie wypełniony wniosek, wraz z niezbędnymi dokumentami, należy złożyć w wybranym punkcie obsługi jw.

Wnioski rozpatrywane w oparciu o przepisy:

 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2133),
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. nr 156, poz.1817 z późn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589)
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, które należy złożyć osobiści lub przesłać za pośrednictwem poczty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 16. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Co warunkuje przyznanie dodatku mieszkaniowego?

 1. Średni dochód na miesiąc.

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie dochody brutto osób, które wspólnie stale zamieszkują i gospodarują w lokalu, na który został złożony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ważne! Muszą to być dochody brutto (czyli z podatkiem) faktycznie wypłacone w okresie  3 ostatnich miesięcy poprzedzających dzień, w którym składany jest wniosek.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm. 4 ), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. lilii 924), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).".
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
Średni dochód na miesiąc oblicza się, dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez  liczbę osób w gospodarstwie domowym. O dodatek można się ubiegać, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

 • wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego (2.100 zł),
 • wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) - dla gospodarstwa wieloosobowego (1.500 zł).

Ważne! W przypadku przekroczenia średniego dochodu na miesiąc o kwotę mniejszą od przysługującego dodatku mieszkaniowego, wnioskodawca otrzymuje dodatek mieszkaniowy pomniejszony o tę kwotę.

 1. Kryterium metrażowe zajmowanego lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% (albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%). Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi:

  powiększona o 30% powiększona o 50%
35 m kw - dla 1 osoby 45,50 m kw 52,50 m kw
40 m kw - dla 2 osób 52,00 m kw 60,00 m kw
45 m kw - dla 3 osób 58,50 m kw 67,50 m kw
55 m kw - dla 4 osób 71,50 m kw 82,50 m kw
65 m kw - dla 5 osób 84,50 m kw 97,50 m kw
70 m kw - dla 6 osób
dla każdej kolejnej osoby powierzchnię zwiększa się o 5 m kw

(Przykład: dla 1 osoby kryterium metrażowe wynosi 35 m kw + 30% z 35 m kw = 45,50 m kw)

 1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem,
 • osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Ważne! O przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą się ubiegać osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu, pomimo zaległości czynszowych.

 1. Dodatkowe warunki.

W wypadku najmu albo podnajmu części lokalu mieszkalnego za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe najemcy albo podnajemcy uważa się powierzchnię zajmowanych pokoi, wynikającą z umowy najmu lub podnajmu, oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych znajdujących się w tym lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego najemcy albo podnajemcy do liczby osób zajmujących cały lokal. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych wchodzących w skład tego lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego wynajmującego do liczby osób zajmujących cały lokal.

Ważne! Jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, powierzchnię normatywną zwiększa się o 15 m kw.

Co to jest ryczałt na zakup opału?

Jeżeli wnioskodawcy przysługuje dodatek mieszkaniowy, a w lokalu mieszkalnym nie ma centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła - wówczas na zakup opału otrzymuje ryczałt, stanowiący część dodatku mieszkaniowego. Ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie starającej się o dodatek bądź przekazywany na konto zarządcy budynku.

Ważne! W celu wyliczenia ryczałtu na zakup opału, wnioskodawca winien przedłożyć rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

Jak jest wypłacany dodatek?

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Wypłaca się go w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek mieszkaniowy wypłacany  jest bezpośrednio osobie starającej się o dodatek.

W jakich sytuacjach wstrzymuje się wypłatę dodatku mieszkaniowego?

Osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, a która nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal wstrzymuje się wypłatę dodatku mieszkaniowego w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości powstałych w okresie obowiązywania decyzji. Jeżeli zaległości te nie zostaną uregulowane w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku mieszkaniowego, decyzja o przyznaniu dodatku wygasa z mocy prawa. W przypadku uregulowania zaległości w ustawowym terminie decyzja zostaje uchylona, a wstrzymany dodatek nadpłacony - w tym celu należy dostarczyć do Działu Dodatków Mieszkaniowych zaświadczenie potwierdzające uregulowanie zaległości, potwierdzone przez Zarządcę budynku. Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.

Ważne! W przypadku wstrzymania dodatku mieszkaniowego, po upływie okresu obowiązywania decyzji, osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego mają pełne prawo złożyć następny wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, pomimo występujących zaległości czynszowych.

Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z załącznikami potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
 2. Deklaracja o wysokości dochodów osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą.
 3. Dokumenty potwierdzające dochody osiągnięte w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień, w którym składany jest wniosek.

Dodatkowe dokumenty - w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

 1. Umowa najmu/podnajmu/użyczenia lokalu mieszkalnego.
 2. Akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym.
 3. Dokument potwierdzający inny tytuł prawny.
 4. Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego lub socjalnego.
 5. Zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu – dotyczy właściciela domu jednorodzinnego.
 6. Orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia).  
 7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim, bądź inny dokument potwierdzający ten fakt.

Uwaga! Rodzaje dochodów, które powinny być uwzględnione przez wnioskodawcę przy wypełnianiu DEKLARACJI O DOCHODACH oraz dokumenty, na podstawie których wypełniono deklarację, wnioskodawca jest zobowiązany przechowywać przez okres trzech lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Rodzaje dokumentów potwierdzających osiągnięty dochód – w zależności od źródła dochodu:

 • Osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło: zaświadczenie o dochodach wypełnione przez pracodawcę; zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów z umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych: zaświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez biuro rachunkowe, kserokopię książki przychodów i rozchodów (za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek) oraz potwierdzenie wysokości opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej: oświadczenie o uzyskanych dochodach zapisane w deklaracji o wysokości dochodów.
 • Osoby prowadzące gospodarstwo rolne: zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego, wyliczony na hektar przeliczeniowy.
 • Osoby uczące się: zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych; zaświadczenie o kontynuacji nauki na studiach wyższych oraz o wysokości pobieranych stypendiów bądź ich braku wydane przez dziekanat uczelni.
 • Emeryci/renciści: dowody wypłat emerytury/renty i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa bądź zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach, uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki.
 • Osoby otrzymujące alimenty, które nie otrzymują świadczeń alimentacyjnych: wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny, zaświadczenie komornika potwierdzające całkowitą lub częściową bezskuteczność egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu bądź w przypadku, gdy alimenty są przekazywane za pośrednictwem urzędu pocztowego lub banku - dokumenty potwierdzające faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów.

Ważne! Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Dział Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów o:

 • zdaniu zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • zamianie zajmowanego mieszkania,
 • sprzedaży lokalu mieszkalnego,
 • zmianie zarządcy budynku,
 • zmianie numeru konta bankowego, na który przekazywany jest ryczałt na zakup opału,
 • otrzymaniu nowego tytułu prawnego (w przypadku tytułów prawnych zawartych na czas określony).

Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

Za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy. Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji. Podstawa prawna: art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).