Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

KROK 1

Należy pobrać niezbędne druki (wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, załącznik do wniosku, deklarację o wysokości dochodów), dostępne:

 • w formie papierowej – w poniższym punkcie obsługi:

Jednostka

Adres

Pn

Wt

Śr

Czw

Pt

Punkt Obsługi Klienta

Strzelców Bytomskich 21

8.00-16.30

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-13.30

KROK 2

Z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz z załącznikiem do wniosku należy udać się do zarządcy albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal, którzy wypełniają i potwierdzają wniosek oraz załącznik, w szczególności takie dane, jak:

 • adres zamieszkania,
 • nazwę i siedzibę zarządcy domu,
 • tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 • sposób ogrzewania lokalu i wody,
 • kwotę wydatków na mieszkanie ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

Ważne! Po potwierdzeniu przez zarządcę albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz załącznika do wniosku należy sprawdzić, czy są one prawidłowo wypełnione (np. czy wszystkie rubryki są uzupełnione).

KROK 3

Wnioskodawca winien wypełnić deklarację o wysokości dochodów własnych oraz wszystkich osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe (za ostatnie 3 miesiące poprzedzające dzień, w którym składany jest wniosek).

KROK 4

Poprawnie wypełniony wniosek, wraz z niezbędnymi dokumentami, należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta ul. Strzelców Bytomskich 21.

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, które należy złożyć osobiści lub przesłać za pośrednictwem poczty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 16. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Co warunkuje przyznanie dodatku mieszkaniowego?

 1. Średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Za dochód od 1 lipca 2021 roku uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Dochód, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, oznacza:

- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym os osób fizycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1387 z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;

- dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

- inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • świadczenie pieniężne dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny  określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji  wojennych i okresu powojennego,
 • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej  oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych  Republik Radzieckich,
 • ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo postało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach , gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przebywających czasowo za granicą  - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych  lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia  26 czerwca 1974 roku  - Kodeks pracy (Dz. U. Z 2019r. Poz. 1040,1043 i 1495),
 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek  policyjnych użytych poza granicami państwa  w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia katom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji  międzynarodowych i sił wielonarodowych,
 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu  i Służby Więziennej, obliczone za okres w którym osoby te uzyskały dochód,
 • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne,
 • alimenty na rzecz dzieci,
 • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art.. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668,z póżn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2019r. poz. 1468, 1495,2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
 • kwoty diet nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich ,
 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych  położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982r.  – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215),
 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na ternie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla  określone w przepisach  o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 • dochody uzyskane za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczpospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • renty określone w przepisach o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych  oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • świadczenia pieniężne wypłacone w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • pomoc materialna o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r. poz. 1481,1818,2197)  oraz świadczenia, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 103 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8/10 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018r. poz. 690 oraz z 2019r. poz. 730,752,992),
 • świadczenie rodzicielskie,
 • zasiłek macierzyński, którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;
 • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

Od 1 lipca dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego  członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 • jednoosobowym - 40% tj. kwota 2 538,46 zł netto,
 • wieloosobowym - 30% tj. kwota 1 903,85 zł netto.

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. 

Ważne! W przypadku przekroczenia średniego dochodu na miesiąc o kwotę mniejszą od przysługującego dodatku mieszkaniowego, wnioskodawca otrzymuje dodatek mieszkaniowy pomniejszony o tę kwotę.

 

 1. Kryterium metrażowe zajmowanego lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% (albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%). Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi:

  powiększona o 30% powiększona o 50%
35 m kw - dla 1 osoby 45,50 m kw 52,50 m kw
40 m kw - dla 2 osób 52,00 m kw 60,00 m kw
45 m kw - dla 3 osób 58,50 m kw 67,50 m kw
55 m kw - dla 4 osób 71,50 m kw 82,50 m kw
65 m kw - dla 5 osób 84,50 m kw 97,50 m kw
70 m kw - dla 6 osób
dla każdej kolejnej osoby powierzchnię zwiększa się o 5 m kw

Ważne! Jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim  lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, powierzchnię normatywna zwiększa się o 15 m kw.

 1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych – od 1 lipca tylko zamieszkującym w  tych lokalach,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem,
 • osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny,
 • W związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego,
 • na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród wymienionych powyżej. 

Od 1 lipca 2021 roku dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkolne, w tym w szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Ważne! O przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą się ubiegać osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu, pomimo zaległości czynszowych.

Co to jest ryczałt na zakup opału?

Jeżeli wnioskodawcy przysługuje dodatek mieszkaniowy, a w lokalu mieszkalnym nie ma centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła - wówczas na zakup opału otrzymuje ryczałt, stanowiący część dodatku mieszkaniowego. Ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie starającej się o dodatek bądź przekazywany na konto zarządcy budynku.

Jak jest wypłacany dodatek?

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Wypłaca się go w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

W jakich sytuacjach wstrzymuje się wypłatę dodatku mieszkaniowego?

Osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, a która nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal wstrzymuje się wypłatę dodatku mieszkaniowego w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości powstałych w okresie obowiązywania decyzji. Jeżeli zaległości te nie zostaną uregulowane w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku mieszkaniowego, decyzja o przyznaniu dodatku wygasa z mocy prawa. W przypadku uregulowania zaległości w ustawowym terminie decyzja zostaje uchylona, a wstrzymany dodatek nadpłacony - w tym celu należy dostarczyć do Działu Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów zaświadczenie potwierdzające uregulowanie zaległości. Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.

Ważne! W przypadku wstrzymania dodatku mieszkaniowego, po upływie okresu obowiązywania decyzji, osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego mają pełne prawo złożyć następny wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, pomimo występujących zaległości czynszowych.

Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z załącznikami potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
 2. Deklaracja o wysokości dochodów osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą.
 3. Dokumenty potwierdzające dochody osiągnięte w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień, w którym składany jest wniosek.

Dodatkowe dokumenty - w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

 1. Umowa najmu/podnajmu/użyczenia lokalu mieszkalnego.
 2. Akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym.
 3. Dokument potwierdzający inny tytuł prawny.
 4. Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego lub socjalnego.
 5. Orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia).  
 6. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim, bądź inny dokument potwierdzający ten fakt.

Uwaga! Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i w deklaracji o dochodach przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.


Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

Za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy. Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji. Podstawa prawna: art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).