Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

 

Program „3+ Liczna Rodzina” ma na celu stworzenie systemu ulg i promocji, na usługi świadczone przez placówki funkcjonujące w mieście.

Jak ubiegać się o przyznanie Karty 3+

KROK 1

Należy pobrać i wypełnić wniosek o przyznanie Karty 3+

KROK 2

Poprawnie wypełniony wniosek o wydanie Karty 3+ (Rodzic winien wypisać dane wszystkich członków rodziny) wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w wybranym punkcie obsługi.

Oryginały lub odpisy dokumentów, które winny być okazane przy składaniu wniosku o wydanie Karty 3+:

  1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka,  – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie  zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

KROK 3

Odbierz kartę

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku każdemu uprawnionemu członkowi rodziny wielodzietnej zostanie wydana Karta „3+ Liczna Rodzina". W przypadku zbiegu uprawnień do otrzymania przez  wnioskodawcę „ Karty Dużej Rodziny oraz Karty „3+Liczna Rodzina”, zostanie wydana jedna karta, uprawniającą do korzystania z obu programów jednocześnie.

Do programu mogą się zgłosić:

  1. bytomskie rodziny wielodzietne, które mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lub 25 lat (gdy dziecko uczy się lub studiuje) i bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. bytomskie rodziny zastępcze;
  3. podopieczni całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w Bytomiu.

Program skierowany jest także do osób samotnie wychowujących troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lub 25 lat (gdy dziecko uczy się lub studiuje), jak również nie jest brany pod uwagę dochód, jaki przypada na rodzinę; każdy może uczestniczyć w programie.