Logo UE

 

 

Program „3+ Liczna Rodzina” ma na celu stworzenie systemu ulg i promocji, na usługi świadczone przez placówki funkcjonujące w mieście.

Jak ubiegać się o przyznanie Karty 3+

KROK 1

Należy pobrać i wypełnić wniosek o przyznanie Karty 3+

KROK 2

Poprawnie wypełniony wniosek o wydanie Karty 3+ (Rodzic winien wypisać dane wszystkich członków rodziny) wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w wybranym punkcie obsługi.

Oryginały lub odpisy dokumentów, które winny być okazane przy składaniu wniosku o wydanie Karty 3+:

  1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka,  – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie  zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

KROK 3

Odbierz kartę

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku każdemu uprawnionemu członkowi rodziny wielodzietnej zostanie wydana Karta „3+ Liczna Rodzina". W przypadku zbiegu uprawnień do otrzymania przez  wnioskodawcę „ Karty Dużej Rodziny oraz Karty „3+Liczna Rodzina”, zostanie wydana jedna karta, uprawniającą do korzystania z obu programów jednocześnie.

Do programu mogą się zgłosić:

  1. bytomskie rodziny wielodzietne, które mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lub 25 lat (gdy dziecko uczy się lub studiuje) i bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. bytomskie rodziny zastępcze;
  3. podopieczni całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w Bytomiu.

Program skierowany jest także do osób samotnie wychowujących troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lub 25 lat (gdy dziecko uczy się lub studiuje), jak również nie jest brany pod uwagę dochód, jaki przypada na rodzinę; każdy może uczestniczyć w programie.