Logo UE

 

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O POMOC

Do Ośrodka mogą zgłosić się wszystkie osoby przebywające na terenie miasta, będące w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie mogą sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień.
W celu ubiegania się o pomoc należy:

 • zgłosić się do pracownika socjalnego przyjmującego strony w odpowiednim Punkcie Terenowym – w zależności od adresu zamieszkania (szczegółowy wykaz Punktów Terenowych znajduje się w zakładce: Książka Adresowa/Punkty terenowe, z podaniem godzin i dni urzędowania),
 • przedstawić pracownikowi socjalnemu swoją sytuację – rolą pracownika jest udzielenie informacji o wszelkich możliwych formach pomocy,
 • złożyć wniosek o udzielenie pomocy – pracownik socjalny sporządzi protokół oraz ustali termin przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,
 • wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub miejscu czasowego pobytu osoby zainteresowanej,
 • wywiad środowiskowy winien być przeprowadzony w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku, natomiast strona zainteresowana winna umożliwić pracownikowi socjalnemu przeprowadzenie wywiadu,
 • wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przyznania pomocy kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

W trakcie przeprowadzanego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny ustali:

 • sytuację rodzinną – ilość osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, a także dane dotyczące najbliższej rodziny oddzielnie zamieszkałej (rodzice, dorosłe dzieci),
 • sytuację zawodową – pozycję na rynku pracy, fakt zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), miejsce zatrudnienia,
 • sytuację materialną – wszystkie źródła dochodu (np.: wynagrodzenie za pracę, świadczenia emerytalno-rentowe ZUS, KRUS, zasiłki chorobowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, alimenty, zasiłki z PUP, dodatek mieszkaniowy). Brana jest pod uwagę wysokość dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • sytuację mieszkaniową – osoby wspólnie zamieszkujące, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, ilość pomieszczeń, sposób ogrzewania mieszkania, opłaty mieszkaniowe, itp.,
 • sytuację zdrowotną – stan zdrowia wszystkich członków rodziny (przewlekłe lub długotrwałe choroby, niepełnosprawność, uzależnienia).

Dokumenty, których zażądać może pracownik socjalny:

 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka (do wglądu) – w przypadku gdy dziecko nie figuruje w dowodzie osobistym opiekuna prawnego;
 • dokument określający status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
 • orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydane przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie komisji lekarskiej;
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierające informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 • zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
 • dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 • zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 • decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 • decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
 • zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 • zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;
 • oświadczenie o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy;
 • zaświadczenie lub decyzja organów przyznających świadczenia pieniężne;
 • oświadczenie o stanie majątkowym.

W szczególnych sytuacjach może zaistnieć konieczność przedłożenia innych (nie wymienionych wcześniej) dokumentów po to, aby potwierdzić podawane informacje.

 
DOPIERO PO PRZEPROWADZENIU WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO I SKOMPLETOWANIU WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH (WSKAZANYCH PRZEZ PRACOWNIKA SOCJALNEGO) DOKUMENTÓW, MOPR WYDAJE DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ PRZYZNANIA LUB ODMOWY ŚWIADCZENIA.


W każdej decyzji zawarte jest uzasadnienie, a strona ma prawo do odwołania od decyzji w trybie wskazanym w decyzji.