Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O POMOC

Do Ośrodka mogą zgłosić się wszystkie osoby przebywające na terenie miasta, będące w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie mogą sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień.
W celu ubiegania się o pomoc należy:

 • zgłosić się do pracownika socjalnego przyjmującego strony w odpowiednim Punkcie Terenowym – w zależności od adresu zamieszkania (szczegółowy wykaz Punktów Terenowych znajduje się w zakładce: Książka Adresowa/Punkty terenowe, z podaniem godzin i dni urzędowania),
 • przedstawić pracownikowi socjalnemu swoją sytuację – rolą pracownika jest udzielenie informacji o wszelkich możliwych formach pomocy,
 • złożyć wniosek o udzielenie pomocy – pracownik socjalny sporządzi protokół oraz ustali termin przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,
 • wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub miejscu czasowego pobytu osoby zainteresowanej,
 • wywiad środowiskowy winien być przeprowadzony w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku, natomiast strona zainteresowana winna umożliwić pracownikowi socjalnemu przeprowadzenie wywiadu,
 • wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przyznania pomocy kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

W trakcie przeprowadzanego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny ustali:

 • sytuację rodzinną – ilość osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, a także dane dotyczące najbliższej rodziny oddzielnie zamieszkałej (rodzice, dorosłe dzieci),
 • sytuację zawodową – pozycję na rynku pracy, fakt zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), miejsce zatrudnienia,
 • sytuację materialną – wszystkie źródła dochodu (np.: wynagrodzenie za pracę, świadczenia emerytalno-rentowe ZUS, KRUS, zasiłki chorobowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, alimenty, zasiłki z PUP, dodatek mieszkaniowy). Brana jest pod uwagę wysokość dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • sytuację mieszkaniową – osoby wspólnie zamieszkujące, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, ilość pomieszczeń, sposób ogrzewania mieszkania, opłaty mieszkaniowe, itp.,
 • sytuację zdrowotną – stan zdrowia wszystkich członków rodziny (przewlekłe lub długotrwałe choroby, niepełnosprawność, uzależnienia).

Dokumenty, których zażądać może pracownik socjalny:

 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka (do wglądu) – w przypadku gdy dziecko nie figuruje w dowodzie osobistym opiekuna prawnego;
 • dokument określający status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
 • orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydane przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie komisji lekarskiej;
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierające informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 • zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
 • dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 • zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 • decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 • decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
 • zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 • zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;
 • oświadczenie o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy;
 • zaświadczenie lub decyzja organów przyznających świadczenia pieniężne;
 • oświadczenie o stanie majątkowym.

W szczególnych sytuacjach może zaistnieć konieczność przedłożenia innych (nie wymienionych wcześniej) dokumentów po to, aby potwierdzić podawane informacje.

 
DOPIERO PO PRZEPROWADZENIU WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO I SKOMPLETOWANIU WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH (WSKAZANYCH PRZEZ PRACOWNIKA SOCJALNEGO) DOKUMENTÓW, MOPR WYDAJE DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ PRZYZNANIA LUB ODMOWY ŚWIADCZENIA.


W każdej decyzji zawarte jest uzasadnienie, a strona ma prawo do odwołania od decyzji w trybie wskazanym w decyzji.