Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Jak ubiegać się o stypendium szkolne ?

KROK 1

Należy pobrać niezbędne druki (wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, oświadczenie o wysokości dochodów rodziny, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy) dostępne:

 • w formie papierowej – w poniższych punktach obsługi:

  Jednostka

  Adres

  Pn

  Wt

  Śr

  Czw

  Pt

  Punkt Obsługi Klienta

  Strzelców Bytomskich 21

  8.00-16.30

  8.00-15.00

  8.00-15.00

  8.00-15.00

  8.00-13.30

KROK 2

Poprawnie wypełniony wniosek należy złożyć w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 21 w terminie od 16 sierpnia do 15 września danego roku szkolnego, a w  przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszechnym dniu lutego – do dnia 15 lutego  danego roku szkolnego, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego.

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie przyznania stypendium szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, które należy złożyć osobiści lub przesłać za pośrednictwem poczty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 16. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Co to jest stypendium szkolne?

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Jakie jest kryterium uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego?

Kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego odpowiada kryterium dochodowemu na osobę w rodzinie wynikającym z ustawy o pomocy społecznej wynosi 600 zł netto na członka rodziny.

Formy udzielenia stypendium szkolnego:

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach spośród następujących:

 1. Pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych w szkole, w tym zajęciach wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania lub udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w kursach językowych, informatyczno-komputerowych, w tym zajęciach prowadzonych w systemie e-learningowym, zajęciach logopedycznych, korekcyjno-rekompensacyjnych.
 2. Pomoc rzeczowa  o charakterze edukacyjnym, w tym:  zakup podręczników, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, książek typu encyklopedie, słowniki, atlasy, wyposażenia szkolnego typu tornister, plecak lub przybory szkolne.
 3. Pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w szczególności: przejazdów środkami komunikacji publicznej do i z miejsca pobierania nauki, zakwaterowania w internacie, bursie na stancji, posiłków w stołówce – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

Na jaki okres przyznaje się stypendium szkolne?

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż dziesięć miesięcy w danym roku szkolnym w przypadku uczniów szkół publicznych i niepublicznych,  a w przypadku  słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Katalog wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym (obowiązuje od września 2022 r.)

W ramach stypendium szkolnego refundacji podlegają w szczególności zakupy następujących artykułów i usług:

 • Podręczniki szkolne, ćwiczenia, lektury szkolne i inne pomoce dydaktyczne: słowniki, atlasy, encyklopedie, vademecum.
 • Tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz multimedialne programy edukacyjne – jeśli SĄ to wydatki związane z zajęciami szkolnymi obligatoryjnie wymagane przez szkołę.
 • Artykuły szkolne (piśmiennicze, papierowe, biurowe) tj. kalkulator, piórnik (max 1 sztuka na semestr), przybory geometryczne. Zeszyty, teczki, bloki rysunkowe, gumki, temperówki, taśma klejąca, plastelina, modelina, korektor, długopisy, pióra, ołówki, kreski, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi oraz inne materiały związane ze specyfiką szkoły.
 • Plecak szkolny, tornister, torba sportowa maksymalnie 1 sztuka na rok szkolny z każdego asortymenty (do kwoty 200,00 zł), przybory szkolne, artykuły piśmienne i papiernicze.
 • Strój sportowy oraz obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego, tj.: odzież sportowa - bluza sportowa, spodnie dresowe, dres (będzie rozbijany na bluzę sportową i spodnie dresowe), spodenki sportowe, koszulki sportowe (T-shirt), getry/legginsy – maksymalnie po 2 sztuki na semestr z każdego asortymentu (do kwoty 200 zł za sztukę).
 • Obuwie sportowe typu: tenisówki, halówki, trampki lub adidasy – maksymalnie po 2 pary na semestr. Maksymalna kwota refundacji za parę to 200,00 zł. Strój sportowy może być uwzględniony tylko w przypadku, gdy uczeń realizuje zajęcia wychowania fizycznego (wymagane zaświadczenie ze szkoły dot. szkół ponadpodstawowych). Refundacja kosztów poniesionych przez rodzica na zakup artykułów odzieżowych ( tj. odzieży i obuwia sportowego, klapek , czepków i okularów pływackich) oraz obuwia na zmianę nie może przekroczyć równowartości 40% kwoty poznanego świadczenia tzn. stypendium szkolnego. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów szkół sportowych i klas sportowych oraz uczniów – zawodników szkolnych klubów sportowych (wymagane zaświadczenie uczestnictwa).
 • Czepek, klapki, okulary pływackie – maksymalnie po 1 sztuce (klapki – 1 para) na semestr.
 • Ubiór ochronny na praktyki zawodowe – na podstawie zaświadczenia/oświadczenia ze szkoły.
 • Mundurek szkolny i strój galowy na akademie szkolne.
 • Zwrot kosztów za korzystanie z domowego Internetu (od września do czerwca danego roku szkolnego) – kopia umowy zawarta w miejscu zamieszkania ucznia, miesięczna faktura VAT i dowód zapłaty za dany miesiąc.
 • Komputer albo laptop albo tablet – raz na 1 rok szkolny.
 • Oprogramowanie systemowe – raz na 1 rok szkolny.
 • Części do komputera: monitor, drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne, dysk zewnętrzny – raz na 1 rok szkolny.
 • Akcesoria do komputera: mysz, klawiatura, głośniki – zestaw, mikrofon (cena jednostkowa artykułu nie powinna przekroczyć kwoty 200,00 zł).
 • Akcesoria: programy edukacyjne, tusz do drukarki  – 1 komplet (kolor+czarny) na semestr, papier do drukarki, pendrive, płyty CD.
 • Opłaty za wycieczki szkolne: wyjście do kina, teatru, zielone szkoły, wycieczki jednodniowe, wyjście na basen itp. Potwierdzony stosownym oświadczeniem/zaświadczeniem ze szkoły po odbytym wyjeździe.
 • Biurko szkolne, krzesło do biurka, lampkina biurko – maksymalnie 1 sztuka na rok szkolny.
 • Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania – bilety miesięczne, opłaty za wyżywienie oraz zakwaterowanie winternacie, bursie, na stancji za okres, w którym realizowana jest nauka.
 • Koszty związane z zajęciami poszerzającymi wiedzę, zdolności i rozwijającymi zainteresowania wykraczające poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, np. języka obcego, szkółki plastyczne, muzyczne, taneczne, pływackie, modelarstwo, zajęcia sportowe i inne wraz z zakupem niezbędnego sprzętu do udziału w w/w zajęciach, pn. instrumenty muzyczne (max 1 szt. na semestr), zakup sprzętu sportowego np. piłki, rakiety do tenisa stołowego, rakiety do badmintona (max. 1 szt. na semestr), strój na basen/kąpielówki, czepek kąpielowy, okulary pływackie, klapki, ręcznik, worek lub torba na strój , kimono dla ucznia trenującego sporty walki (max. 1 szt. na semestr), mundurki harcerskie, farby, pędzle, sztaluga,  art. plastyczne itp.

Uwagi

Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku winny być wystawione na wnioskodawcę (rodzica lub pełnoletniego ucznia). Do realizacji stypendium szkolnego przedkłada się faktury i rachunki za:

 • Zakup podręczników, przyborów szkolnych.
 • Abonament internetowy – za miesiące, w których było przyznane stypendium (faktura + potwierdzenie zapłaty).
 • Bilety za dojazdy do szkoły poza Bytom dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - za miesiące pobierania nauki, w których było przyznane stypendium.
 • Odzież sportową – max. po 2 sztuki na semestr z danego rodzaju: koszulka (t-shirt), spodenki, spodnie dresowe, bluza dresowa.
 • Obuwie sportowe max. 2 pary na semestr. Maksymalna cena za parę 200, 00 zł.
 • Tornistry, plecaki, torby sportowe max. po 1 szt na rok szkolny z każdego asortymentu.
 • W przypadku faktur gdzie formą zapłaty jest przelew należy dołączyć dokument przelewu.

W przypadku uczniów szkół sportowych zakupy obuwia i odzieży sportowej rozpatrywane będą indywidualnie.

W przypadku uczestnictwa ucznia w organizowanych przez szkołę wyjściach, wyjazdach np. do instytucji kultury czy na tzw. zieloną szkołę bądź udziału w wycieczkach, formą udokumentowania kosztu wyjazdu jest przedłożenie dowodu zapłaty potwierdzonego przez szkołę.

Refundacji nie podlegają:

 • Zakupy codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiające uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. kurtka, buty)
 • Zakupy artykułów używanych od osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej.
 • Wydatki za usługi montażowe, serwisowe oraz podobne.
 • Wydatki na ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, komitet rodzicielski
 • Indywidualne korzystanie z usług o charakterze rekreacyjnym, wyjazdy rekreacyjne, sprzęt rekreacyjny.
 • Sprzęt rehabilitacyjny, np. wkładki ortopedyczne.
 • Dziennik elektroniczny – opłaty za dostęp i korzystanie.

ZASIŁEK SZKOLNY

Jak ubiegać się o zasiłek szkolny?

KROK 1

Należy pobrać wniosek o zasiłek szkolny, który jest dostępny:

KROK 2

Poprawnie wypełniony wniosek o zasiłek szkolny  wraz z opisem skutków zdarzenia losowego oraz dokumentem potwierdzającym dane zdarzenie, należy złożyć w wybranym punkcie obsługi jw.

Kiedy można ubiegać się o zasiłek szkolny?

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Komu przysługuje zasiłek szkolny?

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego –  np. pożar, powódź, zgon członka rodziny.

W jakiej formie przyznaje się zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Jaka jest wysokość zasiłku szkolnego?

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620,00 złotych.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 roku poz. 1481) 
 2. Uchwała nr L/619/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom. 
 3. Uchwała nr XXIV/352/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr L/619/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom.
 4. Uchwała nr XXXVI/484/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom.
 5. Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 roku poz. 1507 z późn. zm.)