Logo UE

 

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Jak ubiegać się o stypendium szkolne ?

KROK 1

Należy pobrać niezbędne druki (wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, oświadczenie o wysokości dochodów rodziny, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy) dostępne:

 • w formie papierowej – w poniższych punktach obsługi:

  Jednostka

  Adres

  Pn

  Wt

  Śr

  Czw

  Pt

  Punkt Obsługi Klienta

  Strzelców Bytomskich 21

  8.00-16.30

  8.00-15.00

  8.00-15.00

  8.00-15.00

  8.00-13.30

KROK 2

Poprawnie wypełniony wniosek należy złożyć w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 21 w terminie od 16 sierpnia do 15 września danego roku szkolnego, a w  przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszechnym dniu lutego – do dnia 15 lutego  danego roku szkolnego, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego.

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie przyznania stypendium szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, które należy złożyć osobiści lub przesłać za pośrednictwem poczty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 16. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Co to jest stypendium szkolne?

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Jakie jest kryterium uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego?

Kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego odpowiada kryterium dochodowemu na osobę w rodzinie wynikającym z ustawy o pomocy społecznej wynosi 600 zł netto na członka rodziny.

Formy udzielenia stypendium szkolnego:

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach spośród następujących:

 1. Pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych w szkole, w tym zajęciach wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania lub udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w kursach językowych, informatyczno-komputerowych, w tym zajęciach prowadzonych w systemie e-learningowym, zajęciach logopedycznych, korekcyjno-rekompensacyjnych.
 2. Pomoc rzeczowa  o charakterze edukacyjnym, w tym:  zakup podręczników, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, książek typu encyklopedie, słowniki, atlasy, wyposażenia szkolnego typu tornister, plecak lub przybory szkolne.
 3. Pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w szczególności: przejazdów środkami komunikacji publicznej do i z miejsca pobierania nauki, zakwaterowania w internacie, bursie na stancji, posiłków w stołówce – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

Na jaki okres przyznaje się stypendium szkolne?

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż dziesięć miesięcy w danym roku szkolnym w przypadku uczniów szkół publicznych i niepublicznych,  a w przypadku  słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Katalog wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym

W ramach stypendium szkolnego refundacji podlegają w szczególności zakupy następujących artykułów i usług:

 • Podręczniki szkolne, ćwiczenia, lektury szkolne i inne pomoce dydaktyczne: słowniki, atlasy, encyklopedie, vademecum.
 • Tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz multimedialne programy edukacyjne – jeśli SĄ to wydatki związane z zajęciami szkolnymi obligatoryjnie wymagane przez szkołę.
 • Artykuły szkolne (piśmiennicze, papierowe, biurowe) tj. kalkulator, piórnik (max 1 sztuka na semestr), przybory geometryczne. Zeszyty, teczki, bloki rysunkowe, gumki, temperówki, taśma klejąca, plastelina, modelina, korektor, długopisy, pióra, ołówki, kreski, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi oraz inne materiały związane ze specyfiką szkoły.
 • Plecak szkolny, tornister, torba sportowa maksymalnie 1 sztuka na rok szkolny z każdego asortymenty (do kwoty 200,00 zł), przybory szkolne, artykuły piśmienne i papiernicze.
 • Strój sportowy oraz obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego, tj.: odzież sportowa - bluza sportowa, spodnie dresowe, dres (będzie rozbijany na bluzę sportową i spodnie dresowe), spodenki sportowe, koszulki sportowe (T-shirt), getry/legginsy – maksymalnie po 2 sztuki na semestr z każdego asortymentu (do kwoty 200 zł za sztukę).
 • Obuwie sportowe typu: tenisówki, halówki, trampki lub adidasy – maksymalnie po 2 pary na semestr. Maksymalna kwota refundacji za parę to 200,00 zł. Strój sportowy może być uwzględniony tylko w przypadku, gdy uczeń realizuje zajęcia wychowania fizycznego (wymagane zaświadczenie ze szkoły dot. szkół ponadpodstawowych). Refundacja kosztów poniesionych przez rodzica na zakup artykułów odzieżowych ( tj. odzieży i obuwia sportowego, klapek , czepków i okularów pływackich) oraz obuwia na zmianę nie może przekroczyć równowartości 40% kwoty poznanego świadczenia tzn. stypendium szkolnego. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów szkół sportowych i klas sportowych oraz uczniów – zawodników szkolnych klubów sportowych (wymagane zaświadczenie uczestnictwa).
 • Czepek, klapki, okulary pływackie – maksymalnie po 1 sztuce (klapki – 1 para) na semestr.
 • Ubiór ochronny na praktyki zawodowe – na podstawie zaświadczenia/oświadczenia ze szkoły.
 • Mundurek szkolny i strój galowy na akademie szkolne.
 • Zwrot kosztów za korzystanie z domowego Internetu (od września do czerwca danego roku szkolnego) – kopia umowy zawarta w miejscu zamieszkania ucznia, miesięczna faktura VAT i dowód zapłaty za dany miesiąc.
 • Komputer albo laptop albo tablet – raz na 1 rok szkolny.
 • Oprogramowanie systemowe – raz na 1 rok szkolny.
 • Części do komputera: monitor, drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne, dysk zewnętrzny – raz na 1 rok szkolny.
 • Akcesoria do komputera: mysz, klawiatura, głośniki – zestaw, mikrofon (cena jednostkowa artykułu nie powinna przekroczyć kwoty 200,00 zł).
 • Akcesoria: programy edukacyjne, tusz do drukarki  – 1 komplet (kolor+czarny) na semestr, papier do drukarki, pendrive, płyty CD.
 • Opłaty za wycieczki szkolne: wyjście do kina, teatru, zielone szkoły, wycieczki jednodniowe, wyjście na basen itp. Potwierdzony stosownym oświadczeniem/zaświadczeniem ze szkoły po odbytym wyjeździe.
 • Biurko szkolne, krzesło do biurka, lampkina biurko – maksymalnie 1 sztuka na rok szkolny.
 • Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania – bilety miesięczne, opłaty za wyżywienie oraz zakwaterowanie winternacie, bursie, na stancji za okres, w którym realizowana jest nauka.
 • Koszty związane z zajęciami poszerzającymi wiedzę, zdolności i rozwijającymi zainteresowania wykraczające poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, np. języka obcego, szkółki plastyczne, muzyczne, taneczne, pływackie, modelarstwo, zajęcia sportowe i inne wraz z zakupem niezbędnego sprzętu do udziału w w/w zajęciach, pn. instrumenty muzyczne (max 1 szt. na semestr), zakup sprzętu sportowego np. piłki, rakiety do tenisa stołowego, rakiety do badmintona (max. 1 szt. na semestr), strój na basen/kąpielówki, czepek kąpielowy, okulary pływackie, klapki, ręcznik, worek lub torba na strój , kimono dla ucznia trenującego sporty walki (max. 1 szt. na semestr), mundurki harcerskie, farby, pędzle, sztaluga,  art. plastyczne itp.

Uwagi

Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku winny być wystawione na wnioskodawcę (rodzica lub pełnoletniego ucznia). Do realizacji stypendium szkolnego przedkłada się faktury i rachunki za:

 • Zakup podręczników, przyborów szkolnych.
 • Abonament internetowy – za miesiące, w których było przyznane stypendium (faktura + potwierdzenie zapłaty).
 • Bilety za dojazdy do szkoły poza Bytom dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - za miesiące pobierania nauki, w których było przyznane stypendium.
 • Odzież sportową – max. po 2 sztuki na semestr z danego rodzaju: koszulka (t-shirt), spodenki, spodnie dresowe, bluza dresowa.
 • Obuwie sportowe max. 2 pary na semestr. Maksymalna cena za parę 200, 00 zł.
 • Tornistry, plecaki, torby sportowe max. po 1 szt na rok szkolny z każdego asortymentu.
 • W przypadku faktur gdzie formą zapłaty jest przelew należy dołączyć dokument przelewu.

W przypadku uczniów szkół sportowych zakupy obuwia i odzieży sportowej rozpatrywane będą indywidualnie.

W przypadku uczestnictwa ucznia w organizowanych przez szkołę wyjściach, wyjazdach np. do instytucji kultury czy na tzw. zieloną szkołę bądź udziału w wycieczkach, formą udokumentowania kosztu wyjazdu jest przedłożenie dowodu zapłaty potwierdzonego przez szkołę.

Refundacji nie podlegają:

 • Zakupy codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiające uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. kurtka, buty)
 • Zakupy artykułów używanych od osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej.
 • Wydatki za usługi montażowe, serwisowe oraz podobne.
 • Wydatki na ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, komitet rodzicielski
 • Indywidualne korzystanie z usług o charakterze rekreacyjnym, wyjazdy rekreacyjne, sprzęt rekreacyjny.
 • Sprzęt rehabilitacyjny, np. wkładki ortopedyczne.
 • Dziennik elektroniczny – opłaty za dostęp i korzystanie.

ZASIŁEK SZKOLNY

Jak ubiegać się o zasiłek szkolny?

KROK 1

Należy pobrać wniosek o zasiłek szkolny, który jest dostępny:

KROK 2

Poprawnie wypełniony wniosek o zasiłek szkolny  wraz z opisem skutków zdarzenia losowego oraz dokumentem potwierdzającym dane zdarzenie, należy złożyć w wybranym punkcie obsługi jw.

Kiedy można ubiegać się o zasiłek szkolny?

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Komu przysługuje zasiłek szkolny?

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego –  np. pożar, powódź, zgon członka rodziny.

W jakiej formie przyznaje się zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Jaka jest wysokość zasiłku szkolnego?

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620,00 złotych.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 roku poz. 1481) 
 2. Uchwała nr L/619/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom. 
 3. Uchwała nr XXIV/352/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr L/619/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom.
 4. Uchwała nr XXXVI/484/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom.
 5. Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 roku poz. 1507 z późn. zm.)