Logo UE

 


Komunikacja Miejska ZTM

Do przejazdów bezpłatnych uprawnione są:

 1. Osoby niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola, szkoły albo do ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument - na podstawie legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) lub legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) lub w przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.
 2. Dzieci i młodzież niepełnosprawne (do 18. roku życia), w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument, na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
 • legitymacji osoby niepełnosprawnej właściwy organ bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia wystawionej przez właściwy organ,
 • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (do czasu wydania legitymacji).

W przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.

Taryfa przewozowa ZTM

Ulgowe przejazdy PKP i PKS

Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna (do ukończenia 24 lat) oraz studenci niepełnosprawni do ukończenia 26 roku oraz jedno z rodziców lub opiekun dzieci  i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością uprawnienie są do ulgi 78%.
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd tam i z powrotem z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny.
Dokumenty które należy okazać

 1. dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
 • legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
 • legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
 • legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt 2;
 1. dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,
 • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,
 • wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002r. Nr 175, poz.1440 z późn. zm.)


 1. Świadczenia opiekuńcze:
 1. zasiłek pielęgnacyjny,
 2. specjalny zasiłek opiekuńczy,
 3. świadczenie pielęgnacyjne.

Ad. a) Zasiłek pielęgnacyjny

przysługuje

 1. dziecku do lat 16-tu, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.

Ad. b) Specjalny zasiłek opiekuńczy

przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
 2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Ad. c) Świadczenie pielęgnacyjne

z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności;
 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1300 zł miesięcznie.

 1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w/wym osobom, do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 89 zł  na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 3. 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 1. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje w wysokości 185 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci.
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

 1. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

 1. 80,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 100,00 zł  na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 1. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 105 zł miesięcznie na dziecko albo
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 63 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku  ( wrzesień-czerwiec).
(opracowano na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz.U  tekst jednolity z 2015 r., poz. 114 ze zm.)

Informacje i wnioski – Dział Świadczeń Rodzinnych MOPR w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (parter), w poniedziałki w godz. 8.00-16.30, od  wtorku do czwartku w godz. 8.00-15.00, piątek 7.30-13.30 tel. 32-3888607.
Składanie wniosków – ul.  Łużycka 12, od poniedziałku do piątku  w godz.7.30-18.00.


 1. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

O dofinansowanie ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (ul. Strzelców Bytomskich 16, pokój 3 i 13 tel. 32 388 67 03 i 32 388 67 13), tj.:

 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (pokój 3),
 2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (pokój 13),
 3. dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (pokój 13),
 4. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (pokój 3).

Program „Aktywny samorząd” np.:

 • zakup protezy i utrzymanie sprawności technicznej protezy.
 1. Ulgi komunikacyjne

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mają zniżek przy zakupie biletów na przejazdy PKP i PKS. Wyjątek stanowi młodzież w wieku od 16 do 24 lat oraz studenci niepełnosprawni do 26 roku życia, którzy zgodnie przepisami mogą korzystać z przejazdów koleją (PKP) ze zniżką 78% w drodze do szkoły, szkoły wyższej, placówki  opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka szkolno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznej, na turnus rehabilitacyjny itp. Konieczne jest posiadanie dokumentu poświadczającego cel podróży, np. zaświadczenia wydanego przez szkołę oraz dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 1. Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych – załącznik:

Wyciąg z ustawy z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,  odliczeń od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.). Należy pamiętać, że odliczenia podatkowe i ich wysokość należą do spraw skomplikowanych, dlatego też przed dokonaniem ewentualnych odliczeń proponujemy zwrócić się o wyjaśnienie do urzędu skarbowego lub działających na rynku biur rachunkowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Skarbowego w  Bytomiu, przy ulicy Wrocławskiej 92.


 1. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

O dofinansowanie ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (ul. Strzelców Bytomskich 16, pokój 3 i 13 tel. 32 388 67 03 i 32 388 67 13), tj.:

 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (pokój 3),
 2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (pokój 13),
 3. dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (pokój 13),
 4. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (pokój 3).

Program „Aktywny samorząd” ”(pokój 3) np.:

 • zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskanie prawa jazdy,
 • zakup protezy i utrzymanie sprawności technicznej protezy,
 • utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej- przedszkole/żłobek,
 • uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym,
 • dofinansowanie sprzętu elektronicznego jego elementów oraz oprogramowania.
 1. Karta parkingowa

Kartę parkingową może uzyskać osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 05-R lub/i 10-N lub/i 04-O lub/i 07-S i spełniająca przesłanki określone w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2020 poz.110 tj.) – punkt 9 orzeczenia. Karta parkingowa uprawnia osobę niepełnosprawną lub kierowcę przewożącego osobę niepełnosprawną, do niestosowania się do niektórych znaków ruchu drogowego.
Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami tj. kopią orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, aktualne zdjęcie osoby niepełnosprawnej o wymiarach 35 mm x 45 mm, dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (potwierdzenie przelewu bankowego lub pocztowego na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu do GETIN BANK S.A. Oddział/Bytom, nr konta 13 1560 0013 2008 2964 3000 0049, z dopiskiem: opłata za kartę parkingową osoby niepełnosprawnej) w wysokości 21 zł  można złożyć w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu przy ulicy Łużyckiej 12, w poniedziałki od 8:30 – 16:30, od wtorku do czwartku od 8:00 – 14:00 (przerwa 11:30-12:00). W piątek stron się nie przyjmuje.

 1. Zasiłek pielęgnacyjny

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyłącznie wówczas, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia. Aktualnie ww. świadczenie wypłacane jest w wysokości 215,84zł.

Informacje i pobranie wniosków – Dział Świadczeń Rodzinnych MOPR w Bytomiu, przy  ul. Strzelców Bytomskich 21 (parter), w poniedziałki w godz. 8.00-16.30, od  wtorku  do czwartku w godz. 8.00-  15.00, piątek 7.30-13.30, tel. 32-3888616. 

Składanie wniosków – ul.  Strzelców Bytomskich 21, poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 – 13:30, tel. 32 438 65 01.

 1. Komunikacja miejska ZTM (tramwajowa i autobusowa)

Do przejazdów bezpłatnych uprawnione są wyłącznie osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku, tj.: oznaczonej symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, wraz z jedną osobą towarzyszącą.

Taryfa przewozowa ZTM

 1. Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych – załącznik:

Wyciąg z ustawy z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,  odliczeń od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.). Należy pamiętać, że odliczenia podatkowe i ich wysokość należą do spraw skomplikowanych, dlatego też przed dokonaniem ewentualnych odliczeń proponujemy zwrócić się o wyjaśnienie do urzędu skarbowego lub działających na rynku biur rachunkowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Skarbowego w  Bytomiu, przy ulicy Wrocławskiej 92.


 1. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

O dofinansowanie ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (ul. Strzelców Bytomskich 16, pokój 3 i 13 tel. 32 388 67 03 i 32 388 67 13), tj.:

 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (pokój 3),
 2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (pokój 13),
 3. dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (pokój 13),
 4. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (pokój 3).

Program „Aktywny samorząd” np.:

 • zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskanie prawa jazdy,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania + szkolenie z nabytego sprzętu,
 • utrzymanie sprawności wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakup skutera elektrycznego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • utrzymanie sprawności wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakup protezy i utrzymanie sprawności technicznej protezy,
 • utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - przedszkole/żłobek,
 • uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym.
 1. Karta parkingowa

Kartę parkingową może uzyskać osoba niepełnosprawna, spełniająca przesłanki określone w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  ( Dz. U. z 2020 poz.110 tj.) – punkt 9 orzeczenia. Karta parkingowa uprawnia osobę niepełnosprawną lub kierowcę przewożącego osobę niepełnosprawną, do niestosowania się do niektórych znaków ruchu drogowego.
Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami tj. kopią orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, aktualne zdjęcie osoby niepełnosprawnej o wymiarach 35 mm x 45 mm, dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (potwierdzenie przelewu bankowego lub pocztowego na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu do GETIN BANK S.A. Oddział/Bytom, nr konta 13 1560 0013 2008 2964 3000 0049, z dopiskiem: opłata za kartę parkingową osoby niepełnosprawnej) w wysokości 21 zł  można złożyć w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu przy ulicy Łużyckiej 12, w poniedziałki od 8:30 – 16:30, od wtorku do czwartku od 8:00 – 14:00 (przerwa 11:30-12:00). W piątek stron się nie przyjmuje.

 1. Zasiłek pielęgnacyjny

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Aktualnie ww. świadczenie wypłacane jest w wysokości 215,84 zł. Informacje i pobranie wniosków – Dział Świadczeń Rodzinnych MOPR w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (parter), w poniedziałki w godz. 8.00-16.30, od  wtorku do czwartku w godz. 8.00-15.00, piątek 7.30-13.30 tel. 32-3888616.

Składanie wniosków – ul.  Strzelców Bytomskich 21, poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 – 13:30, tel. 32438 65 01.

 1. Ulgi komunikacyjne:
 1. Komunikacja miejska ZTM (tramwajowa i autobusowa)

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności uprawnione są do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, wraz z jedną osobą towarzyszącą. Wymaganym dokumentem jest legitymacja osoby niepełnosprawnej, wydana przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Taryfa przewozowa ZTM

 1. Komunikacja Kolejowa PKP i autobusowa PKS

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności uprawnione są do 49 % ulgi - przy przejazdach pociągami osobowymi i przejazdach zwykłymi autobusami PKS oraz do 37 % ulgi - przy przejazdach pociągami pospiesznymi, ekspresowymi, IC i EC.

Opiekun towarzyszący osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności uprawniony jest do 95 % ulgi, zarówno przy przejazdach komunikacją PKP, jak i PKS. 

 1. Ulgi w opłatach radiofonicznych.

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym zwolnione są z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Osoby uprawnione zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie.

 1. Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych – załącznik:

Wyciąg z ustawy z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeń od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.).
Należy pamiętać, że odliczenia podatkowe i ich wysokość należą do spraw skomplikowanych, dlatego też przed dokonaniem ewentualnych odliczeń proponujemy zwrócić się o wyjaśnienie do urzędu skarbowego lub działających na rynku biur rachunkowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Skarbowego w  Bytomiu, przy ulicy Wrocławskiej 92.


Odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne - szczegółowe informacje ministerstwa

Informacje na temat legitymacji .pdf (171 KB)