Logo UE

 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYPŁACANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU

I. Świadczenia z pomocy społecznej

Zasiłek stały przysługuje (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2004r. nr 64 poz. 593 z późn. zm. art. 37.):
a) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku (kobieta 60 rok życia, mężczyzna 65 rok życia) lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (477 zł);
b) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (351 zł).

Zasiłek stały ustala się w wysokości:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie;
- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.
Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2004r. nr 64 poz. 593 z późn. zm. art. 38):
a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (477 zł);
b) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (351zł).

Zasiłek okresowy ustala się w wysokości: - w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
- w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu na podstawie okoliczności sprawy. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2004r. nr 64 poz. 593 z późn. zm. art. 39):
- na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,
- leków i leczenia,
- opału,
- odzieży,
- niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
- drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
- kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.
Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Wysokości zasiłku celowego nie zależy od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
- specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
- zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

II. Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny (zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2003 r. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm. art. 16) przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym dziecka do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności (jeśli nie jest całkowicie ubezwłasnowolnione) w celu kontynuacji wypłaty świadczenia musi ono złożyć wniosek osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej tj. opiekuna prawnego (orzeczenie sądu ustanawiającego opiekuna prawnego).
Brak kryterium dochodowego.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł: a) niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
b) osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie pobierającej dodatek pielęgnacyjny;
- osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie).

Zasiłek przyznaje się na czas orzeczonej niepełnosprawności (jeśli orzeczenie wydano na stałe zasiłek przyznaje się do miesiąca ukończenia 75 lat) lub z tytułu ukończenia 75 roku w przypadku gdy osoba nie nabyła uprawnień do renty i emerytury oraz do dodatku pielęgnacyjnego - na czas nieokreślony, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.

Świadczenie pielęgnacyjne (zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2003 r. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm. art. 17 oraz Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. 2007 r. Nr 11 poz. 74 z późn. zm. art. 6 ust 2.) przyznaje się z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 583 zł (netto).
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł miesięcznie.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.

Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę, jednak nie dłużej niż przez 20 lat.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli przyznał osobie świadczenie pielęgnacyjne, może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki okres za tę osobę powinien opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

III. Świadczenie rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych

Zasiłek rodzinny (zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2003 r. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm. od art.4.1) przysługuje rodzinom, w których dochód netto na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł (w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym). Przyznanie zasiłku rodzinnego jest konieczne do ubiegania się do dodatków do zasiłku rodzinnego.
O przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się (jeśli spełnia kryterium dochodowe oraz ma zasądzone alimenty od rodziców lub rodzice nie żyją) w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia, - nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
a) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
b) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej;
c) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
d) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
e) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
- rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:
- 48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 64 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- 68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

1. Z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo 1000 zł na jedno dziecko (w przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko);

2. Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie (przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
- 24 miesięcy kalendarzowych;
- 36 miesięcy kalendarzowych jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3. Z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 170 zł miesięcznie na dziecko (nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci); 250 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci);

4. Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

5. Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka - 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

6. Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego – 100 zł (jednorazowo);

7. Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego):
- 90 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
- 50 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.