Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 15h ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Mając na uwadze powyższe regulacje, jak również stosując się do wytycznych zawartych w stanowisku Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2020 r. (link) informujemy, że tutejszy Ośrodek podjął działania zmierzające do przedłużenia z urzędu prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, tj. świadczeń rodzinnych (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


Celem uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy przedłożyć w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności następujące dokumenty:

 1. W przypadku gdy wniosek składany jest po raz pierwszy
 1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności,
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza prowadzącego - UWAGA! WAŻNE 30 DNI OD DATY WYSTAWIENIA PRZEZ LEKARZA,
 3. Kserokopia poprzedniego orzeczenia Zespołu lub innego organu orzekającego,
 4. Posiadana dokumentacja medyczna, np.: kserokopie wypisów ze szpitala, kserokopie historii choroby z poradni prowadzących (potwierdzone za zgodność z oryginałem), wyniki badań diagnostycznych, aktualne opinie psychologiczne (ważne 2 lata), orzeczenie o konieczności kształcenia indywidualnego lub specjalnego oraz inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności,
 5. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.
 1. W przypadku gdy wniosek składany jest ponownie
 1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności,
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza prowadzącego - UWAGA! WAŻNE 30 DNI OD DATY WYSTAWIENIA PRZEZ LEKARZA,
 3. Kserokopia poprzedniego orzeczenia Zespołu lub innego organu orzekającego,
 4. Posiadana dokumentacja medyczna za okres między ostatnim ostatecznym orzeczeniem, a dniem złożenia aktualnego wniosku, np.: kserokopie wypisów ze szpitala, kserokopie historii choroby z poradni prowadzących (potwierdzone za zgodność z oryginałem), wyniki badań diagnostycznych, aktualne opinie psychologiczne (ważne 2 lata), orzeczenie o konieczności kształcenia indywidualnego lub specjalnego oraz inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności,
 5. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.
 1. W przypadku gdy wniosek składany jest z powodu zmiany zdrowia
 1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności,
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza prowadzącego - UWAGA! WAŻNE 30 DNI OD DATY WYSTAWIENIA PRZEZ LEKARZA,
 3. Kserokopia ważnego orzeczenia Zespołu lub innego organu orzekającego,
 4. Posiadana dokumentacja medyczna potwierdzająca zmianę stanu zdrowia, np.: kserokopie wypisów ze szpitala, kserokopie historii choroby z poradni prowadzących (potwierdzone za zgodność z oryginałem), wyniki badań diagnostycznych, aktualne opinie psychologiczne (ważne 2 lata), orzeczenie o konieczności kształcenia indywidualnego lub specjalnego oraz inne dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności,
 5. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.

W przypadku wniosku dla osoby przed 16 rokiem życia dodatkowo:

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka, np.: dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna.

WAŻNE: Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia, dołączając kserokopię poprzedniego orzeczenia.

Wnioski w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności są przyjmowane w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12, tel. 32 388 67 04, w poniedziałek w godz. 8.30-17.00, od wtorku do czwartku w godz. 8.00-14.00 (przerwa 11.30-12.00). W piątek stron się nie przyjmuje.


PROCEDURA POSTĘPOWANIA

Zagadnienia ogólne

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w   Bytomiu, zwany dalej „Zespołem”, orzeka  w sprawach dotyczących osób, będących mieszkańcami Gminy Bytom i Miasta Piekary Śląskie.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności współpracuje z przedstawicielami administracji rządowej, Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielami administracji samorządowej, miejskimi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a także innymi organami orzecznictwa rentowego.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu przyjmuje wnioski wraz z dokumentacją medyczną w siedzibie Zespołu, przy ul. Łużyckiej 12 w Bytomiu, w poniedziałek w godz. 8.30-17.00, od wtorku do czwartku w godz. 8.00-14.00 (przerwa 11.30-12.00). W piątek stron się nie przyjmuje.
Wnioski można pobrać osobiście lub ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu w sekcji Druki do pobrania -> Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Podstawa prawna działania Zespołu

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z 2011 Nr 123, poz. 776, z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Z  2002 roku, Nr 17, poz 162 ),
 3. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Z 2015, poz. 1110 ).
 4. Kodeks postępowania administracyjnego

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Wydawanie orzeczeń

Zespół wydaje orzeczenia:

 • o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do 16 r.ż);
 • o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej 16 r.ż);
 • o wskazaniach do ulg i uprawnień (dotyczy osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Inne

Zespół wydaje :

 • karty parkingowe
 • legitymacje osób niepełnosprawnych

Tryb postępowania

Osoba ubiegająca się o orzeczenie składa w oryginale wniosek w sprawie wydania orzeczenia, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz uwierzytelnioną dokumentację medyczną. Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku.
Członkami zespołu orzekającego są: lekarz, psycholog, doradca zawodowy, pedagog, pracownik socjalny. Zespół orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym.
W przypadku wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wniosek rozpatruje jednoosobowo lekarz, po dokonaniu bezpośredniego badania osoby zainteresowanej.

Od orzeczeń wydanych przez Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego orzeczenia, za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał.

Wnioski w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności mogą być składane dla różnych celów np. do szkolenia, zatrudnienia, korzystania z systemu pomocy społecznej, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, korzystania z ulg i przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym.

Osobie zainteresowanej przed wydaniem orzeczenia wyznacza się termin posiedzenia.
O tym, w jakim dniu i godzinie powinna się zgłosić, zostaje powiadomiona na piśmie (listem  za potwierdzeniem odbioru), co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia.
Osobisty udział osoby zainteresowanej wydaniem orzeczenia na posiedzeniu jest obowiązkowy. Nieobecność na posiedzeniu, która nie zostanie usprawiedliwiona ważnymi przyczynami skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
Możliwe jest odstąpienie od konieczności osobistego udziału zainteresowanej strony w posiedzeniu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy osoba z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, nie jest zdolna odbyć podróży do siedziby Zespołu - fakt ten musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Jeżeli lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna przedstawioną dokumentacje medyczną za wystarczającą do wydania oceny, wówczas sprawa może być rozpatrywana bez badania, na podstawie złożonej dokumentacji medycznej. Jednakże, jeżeli lekarz przewodniczący uzna, że dokumentacja medyczna nie jest wystarczająca do wydania oceny, wtedy badanie przeprowadza się w miejscu pobytu osoby zainteresowanej. Po rozpoznaniu sprawy w dniu posiedzenia, Zespół w ciągu 14 dni dostarcza osobie zainteresowanej na piśmie decyzję składu orzekającego. Osoba zainteresowana może odebrać decyzję osobiście lub otrzymać ją korespondencyjnie - listem za potwierdzeniem odbioru.

Orzeczenie zawierające określony stopień i symbol niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznania z tego tytułu ulg i uprawnień oraz dofinansowań ze środków PFRON.

Od 1. września 2017r.:

 1. Organem wystawiającym legitymację staje się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 2. Powiatowy Zespół wydaje legitymacje wyłącznie na podstawie ostatniego, posiadanego przez wnioskodawcę, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień (czyli takiego, od którego nie  wniesiono odwołania albo co do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania i wreszcie wyroku sądu, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia). Brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do wystawiania legitymacji na podstawie orzeczeń organów rentownych (ZUS, KRUS, MON i MSWiA).
 3. Powiatowy Zespół będzie jedynie przyjmował wniosek o wystawienie legitymacji oraz go rozpatrywał, a także ostatecznie przekazywał legitymację wnioskodawcy, ale nie będzie fizycznie wystawiał legitymacji (produkcja blankietów oraz ich personalizacja będzie odbywała się w podmiocie zewnętrznym).
 4. Jeżeli osoba niepełnosprawna posiada ważną legitymację, do czasu przekazania jej legitymacji wg nowego wzoru, może posługiwać się tą legitymacją. Natomiast jeżeli nie posiada ważnej legitymacji to do czasu przekazania jej legitymacji wg nowego wzoru może posługiwać się posiadanym orzeczeniem.
 5. Legitymacje wydaje się na okres ważności orzeczenia, nie dłużej niż na okres:
 • 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność;
 • 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wydanych na stałe, które nie ukończyły 60 roku życia.
  W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia.
 1. Stopień niepełnosprawności wpisuje się na legitymacji tylko i wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej.*
 2. Symbol przyczyny  niepełnosprawności wpisuje się na legitymacji tylko i wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej.*
 3. Legitymacje wydane przed dniem 1 września 2017 br. zachowują ważność na czas w nich określony.
 4. W przypadku zgubienia legitymacji wydanej po 1 września br. będzie pobierana opłata 15 zł za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej.

* Brak wyrażenia zgody na umieszczenie stopnia niepełnosprawności bądź symbolu przyczyny niepełnosprawności na legitymacji osoby niepełnosprawnej może skutkować brakiem ulg i uprawnień bądź ich ograniczeniem.

Kartę parkingową wydaje przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności:

 1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 3. placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową osobie niepełnosprawnej wydaje przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, wyłącznie na podstawie prawomocnego wydanego przez zespół

 1. orzeczenia o niepełnosprawności,
 2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 3. orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Czas oczekiwania na wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej wynosi do 30 dni.
Wniosek o wydanie karty parkingowej osoba niepełnosprawna składa osobiście, podpisując się w obecności pracownika przyjmującego wniosek.
Orzeczenie, legitymację lub kartę parkingową można odebrać osobiście okazując dowód osobisty lub upoważnić pisemnie inną osobę do odbioru. Osoba upoważniona okazuje swój dowód osobisty.

Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, np.: wymagającej badań, konsultacji specjalistycznych lub zorganizowania składu orzekającego, nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania (art.35 KPA)


Jak dotrzeć do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności