Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

Zarządzenie nr 20 Dyrektora MOPR w Bytomiu z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez MOPR w Bytomiu oraz kryteriów obowiązujących w 2017 r.
Załącznik do Zarządzenia nr 20 z 2017r.

Zarządzenie nr 33 Dyrektora MOPR w Bytomiu z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez MOPR w Bytomiu oraz kryteriów obowiązujących w 2018 r. .pdf (6,24 MB)

Zarządzenie nr 39 Dyrektora MOPR w Bytomiu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez MOPR w Bytomiu oraz kryteriów obowiązujących w 2019 r. .pdf (243 kB)
Załącznik do Zarządzenia nr 39 z 2019r. .pdf (7,32 MB)

Zarządzenie nr 63 Dyrektora MOPR w Bytomiu z dnia 1 sierpnia 2019 r. w zmiany zarządzenia nr 39 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez MOPR w Bytomiu oraz kryteriów obowiązujących w 2019 r. .pdf (693 kB)
Załącznik do Zarządzenia nr 63 z 2019r. .pdf (22,8 MB)

Zarządzenie nr 28 Dyrektora MOPR w Bytomiu z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez MOPR oraz kryteriów obowiązujących w 2020 r. .pdf (746 kB)
Załącznik do Zarządzenia nr 28 z 2020r. .pdf (23,25 MB)

Zarządzenie nr 45 Dyrektora MOPR w Bytomiu z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Dyrektora MOPR w Bytomiu z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez MOPR oraz kryteriów obowiązujących w 2020 r. .pdf (241 KB)

Zarządzenie nr 28 Dyrektora MOPR w Bytomiu z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez MOPR oraz kryteriów obowiązujących w 2021 r. .pdf (813 KB)
Załączniki  do zarządzenia nr 28 z 2021r. .pdf (7,25 MB)

Zarządzenie nr 30 Dyrektora MOPR w Bytomiu z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez MOPR oraz kryteriów obowiązujących w 2022 r. .pdf (241 KB)
Załączniki  do zarządzenia nr 30 z 2022r. .pdf (7,75 MB)

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia można sprawdzić tutaj: https://www.pfron.org.pl/.


Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc w procesie rehabilitacji społecznej poprzez dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym; sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

I. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne mające trudności z poruszaniem się mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych utrudniających funkcjonowanie lub dostęp do budynku, w którym mieszkają.
Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się polega na dofinansowaniu zakupu sprzętów, które umożliwią lub znacznie ułatwią osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.
Wysokość dofinansowania wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
Starając się o dofinansowanie należy złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych / w komunikowaniu się / technicznych wraz z koniecznymi załącznikami.

II. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Turnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji, połączonej z formą odpoczynku, której celem jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych. Program turnusu zawiera elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju schorzenia oraz elementy zajęć kulturalno-oświatowych.
Nie należy mylić turnusu rehabilitacyjnego z pobytem w sanatorium uzdrowiskowym, który jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie powinna złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z zawartym wnioskiem lekarza o skierowanie na turnus i niezbędnymi załącznikami. O dofinansowanie do turnusu można się ubiegać raz w roku kalendarzowym.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
a) 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania wynosi:
a) 30 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dla osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 – 24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
b) 27 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
c) 25 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
d) 20 % przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
e) 20 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej
w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności;
f) w przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku przekroczenia w/w dochodu, wysokość dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. Osoba niepełnosprawna może również ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna pod warunkiem wyraźnego uzasadnienia konieczności jego pobytu na turnusie przez lekarza.

III. Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze to między innymi: wózki inwalidzkie, kule, laski, protezy, obuwie ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe, aparaty słuchowe, szkła okularowe, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny. Na zlecenie lekarza Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje całkowicie lub częściowo ich zakup.
Jeśli refundacja NFZ nie pokrywa w całości kosztów zakupu sprzętu, osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pozostałej części ze środków PFRON.
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

  • a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego mieści się w limicie ustalonym przez NFZ;
  • b) do 150 % sumy kwoty limitu i udziału własnego, jeżeli cena przedmiotu lub środka pomocniczego jest wyższa niż limit ustalony przez NFZ.

Starając się o dofinansowanie należy złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osoby niepełnosprawnej oraz niezbędne załączniki.

IV. Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
a) 50 % przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
Starając się o dofinansowanie należy złożyć wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej wraz z niezbędnymi załącznikami.

V. Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą się ubiegać o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 60% wartości zadania nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

VI. Dofinansowywanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  1.  prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
Wniosek o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Istnieje możliwość złożenia wniosku bez konieczności osobistego zgłoszenia się w Ośrodku, w dogodnie wybranej porze. Można złożyć wniosek w formie elektronicznej, z wykorzystaniem systemu SOW (Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON).  Jest to platforma udostępniona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dostęp do systemu jest nieodpłatny. Jednakże pełne korzystanie z tego systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej pod adresami:

Przed złożeniem wniosku warto upewnić się, w którym zadaniu realizowanym przez MOPR mieści się przedmiot, jakiego dotyczyć ma dofinansowanie. Informacje na ten temat oraz inne wyjaśnienia dotyczące ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać pod numerami telefonu:

  • 32 388 67 03 - dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, pilotażowy program „Aktywny samorząd” a także dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych (ostatnie zadanie dotyczy tylko osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej),
  • 32 388 67 13 - dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.