Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

 

CZYM JEST KARTA DUŻEJ RODZINY?

Karta Dużej Rodziny, zwana dalej Kartą, identyfikuje członka rodziny wielodzietnej uprawnionego do korzystania z systemu zniżek oraz dodatkowych uprawnień w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1348 z późn. zm). Posiadacze Karty mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

JAKIE ZNIŻKI PRZYSŁUGUJĄ POSIADACZOWI KARTY?

Na mocy przepisów posiadacze KDR uzyskali istotne ulgi zagwarantowane ustawowo. Należą z nich:

 •  ulga na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego (rodzicom i małżonkom  będzie przysługiwać 37% zniżki na bilet jednorazowy oraz 49% na bilet miesięczny),
 •  zniżka na opłacie za wystawienie paszportu (rodzice i małżonkowie - zniżka 50%, dzieci - 75%),
 •  bezpłatne wejście na teren wszystkich parków narodowych w Polsce.

Ponadto, Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.

KTO MOŻE UZYSKAĆ KARTĘ?

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Kartę mogą uzyskać następujący członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia poniższe wymagania.
Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 3.  szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 4.  szkole wyższej – do dnia 30 września roku w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem
 5. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA OTRZYMAĆ ELEKTRONICZNĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY?

Od dnia 9 czerwca 2021 roku każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiada Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu)  - będzie mógł wyświetlić  ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny  (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie maja dostepu do aplikacji mObywatel ( np. cudzoziemcy), będą musiały  pozostać przy Kartach tradycyjnych.

ODPŁATNOŚĆ ZA KDR?

1. Pierwsza Karta wydawana jest bezpłatnie.
2. Wydanie Karty podlega opłacie:

 • w przypadku domówienia tradycyjnej formy Karty w wysokości 10,00 zł,
 • w przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie duplikatu karty (w przypadku kradzieży, zgubienia, utracenia) w wysokości 13,00 zł (obowiązuje od 1 marca 2023 r.)

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

GDZIE SKŁADA SIĘ WNIOSEK?

Wniosek papierowy o wydanie Karty należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w Zespole Pomocy Materialnej dla Uczniów, ul. Strzelców Bytomskich 21.

Wniosek elektroniczny o wydanie Karty należy złożyć poprzez portal Emp@tia w module eWnioski, który jest dostępny pod adresem https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, a w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku  do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Zgodnie z art. 10 ust 8 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wójt sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów.

CZY UZYSKANIE KARTY ZALEŻY OD DOCHODU?

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

OBOWIĄZKI POSIADACZA KARTY

Członek rodziny wielodzietnej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu.
W przypadku stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest zobowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 październik a 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku  w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, informujemy, że w przypadku odbiorcy uprawnionego do stosowania wobec niego limitu energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh posiadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  - powinien złożyć stosowne oświadczenie niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2023 roku.