Logo UE

 

 

CZYM JEST KARTA DUŻEJ RODZINY?

Karta Dużej Rodziny, zwana dalej Kartą, identyfikuje członka rodziny wielodzietnej uprawnionego do korzystania z systemu zniżek oraz dodatkowych uprawnień w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1348 z późn. zm). Posiadacze Karty mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

JAKIE ZNIŻKI PRZYSŁUGUJĄ POSIADACZOWI KARTY?

Na mocy przepisów posiadacze KDR uzyskali istotne ulgi zagwarantowane ustawowo. Należą z nich:

 •  ulga na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego (rodzicom i małżonkom  będzie przysługiwać 37% zniżki na bilet jednorazowy oraz 49% na bilet miesięczny),
 •  zniżka na opłacie za wystawienie paszportu (rodzice i małżonkowie - zniżka 50%, dzieci - 75%),
 •  bezpłatne wejście na teren wszystkich parków narodowych w Polsce.

Ponadto, Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.

KTO MOŻE UZYSKAĆ KARTĘ?

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Kartę mogą uzyskać następujący członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia poniższe wymagania.
Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 3.  szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 4.  szkole wyższej – do dnia 30 września roku w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem
 5. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA OTRZYMAĆ ELEKTRONICZNĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY?

Od dnia 9 czerwca 2021 roku każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiada Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu)  - będzie mógł wyświetlić  ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny  (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie maja dostepu do aplikacji mObywatel ( np. cudzoziemcy), będą musiały  pozostać przy Kartach tradycyjnych.

ODPŁATNOŚĆ ZA KDR?

1. Pierwsza Karta wydawana jest bezpłatnie.
2. Wydanie Karty podlega opłacie:

 • w przypadku domówienia tradycyjnej formy Karty w wysokości 10,00 zł,
 • w przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie duplikatu karty (w przypadku kradzieży, zgubienia, utracenia) w wysokości 11,00 zł.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

GDZIE SKŁADA SIĘ WNIOSEK?

Wniosek papierowy o wydanie Karty należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w Zespole Pomocy Materialnej dla Uczniów, ul. Strzelców Bytomskich 21.

Wniosek elektroniczny o wydanie Karty należy złożyć poprzez portal Emp@tia w module eWnioski, który jest dostępny pod adresem https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, a w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku  do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Zgodnie z art. 10 ust 8 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wójt sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów.

CZY UZYSKANIE KARTY ZALEŻY OD DOCHODU?

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

OBOWIĄZKI POSIADACZA KARTY

Członek rodziny wielodzietnej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu.
W przypadku stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest zobowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 październik a 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku  w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, informujemy, że w przypadku odbiorcy uprawnionego do stosowania wobec niego limitu energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh posiadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  - powinien złożyć stosowne oświadczenie niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2023 roku.