Logo UE

 

Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Koalicja PPR) zawiązana 7 listopada 2012 r. to formalna platforma skupiająca Przewodniczących  Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z terenu województwa śląskiego.  Koalicja ma na celu wymianę doświadczeń i lobbing na rzecz poprawy systemu przeciwdziałania przemocy na terenie województwa/kraju. Gminy wchodzące w skład Koalicji są wiodące na Śląsku we wdrażaniu rozwiązań interdyscyplinarnych i od lat aktywnie działają w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Głównym celem Koalicji jest prowadzenie merytorycznego dialogu z podmiotami odpowiedzialnymi za opracowywanie i wdrażanie kompleksowego i skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Koalicja ma być także platformą wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi i regionalnymi oraz  z ekspertami w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.