Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Plakat Opieka Wytchnieniowa 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu ogłasza nabór wniosków do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 (pobyt dzienny) od dnia 22 lutego 2023 r. do 17 marca 2023 r. – w przypadku posiadania wolnych miejsc nabór zostanie przedłużony.

Zgłoszenia można składać m.in. w kancelarii tut. Ośrodka - pokój nr 1 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 16 lub w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej.

Złożenie Karty zgłoszenia do Programu wraz z wymaganymi dokumentami nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie. Nadmienia się, że o zakwalifikowaniu do Programu może decydować kolejność zgłoszeń.

Gmina Bytom otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 96 940,80 zł

Całkowita wartość: 120 700,80 zł

Realizatorem zadania w imieniu Miasta Bytom jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną:

  • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
  • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności.

Gmina Bytom przyznaje usługi opieki wytchnieniowej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, mieszkających na terenie gminy Bytom.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej gmina bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Bytom jako gmina będzie realizować Program w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w limicie nie więcej niż 240 godzin w danym roku kalendarzowym – realizowanej przez gminę.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

Limit, nie więcej niż 240 godzin, dotyczy również:

  1. więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną;
  2. opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych (dotyczy m.in. Programu MRiPS „Opieka wytchnieniowa dla rodzin lub opiekunów osób z niepełno sprawnościami”). 

Limit godzin  dotyczy godzin usług opieki wytchnieniowej świadczonych w ramach wszystkich programów Ministra w zakresie usług opieki wytchnieniowej.

Druki niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności,
  • karta zgłoszeniowa,

Dokumentem nieobowiązkowym jest Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. W przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Osoba niepełnosprawna lub członek rodziny/opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną ma możliwość samodzielnego wyboru:

  1. osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023;
  2. miejsca, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit c Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, z zastrzeżeniem, że wskazane miejsce otrzyma pozytywną opinię gminy.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez rodzinę. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Zainteresowanych mieszkańców Bytomia zapraszamy do kontaktu w sprawie uzyskania informacji o Programie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w pokoju nr 108 (I piętro) lub pod nr tel.: 32 388 67 28, (Pani Agnieszka Szklarz – koordynator Programu).

Dokumenty do pobrania:

Załączniki .zip

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Profile prowadzone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.facebook.com/mripsRP/?locale=pl_PL

https://twitter.com/MRiPS_GOV_PL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

https://www.instagram.com/mrips_gov_pl/