Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu w związku z realizacją Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2022  – finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO ogłasza nabór Uczestników/osób chętnych do skorzystania ze wsparcia świadczonego przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Kto może skorzystać z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:

Plakat zbiorczy Fundusz Celowy - otwierany w nowym oknie

  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
  3. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu przewiduje objąć wsparciem:

  • 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • 2 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • 2 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów w dziale pomocy środowiskowej MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16, I piętro, pokój nr 102 w terminie do 4 maja 2022 r.

Informacje o programie oraz wymaganych dokumentach dostępne pod tym linkiem.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia. W przypadku większej liczby zgłoszeń, wnioski zostaną poddane ocenie pod kątem pierwszeństwa przyznania wsparcia. MOPR zakłada możliwość wizyty pracownika socjalnego celem doprecyzowania potrzeb i możliwości wsparcia.

Logo MRiPS