Logo UE

 

               Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Plakat zbiorczy Fundusz Celowy - otwierany w nowym oknie

Gmina Bytom otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu pn. „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2022  – finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

INFORMACJE O PROGRAMIE

Wartość otrzymanego dofinansowania: 149 022 zł
Całkowita wartość inwestycji: 149 022 zł

CEL PROGRAMU

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

ADRESACI PROGRAMU

Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka.

Osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM ?

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu,
 • członkowie rodziny,
 • opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (jeżeli szkoła nie zapewnia tej usługi),
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.),
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Druki niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

Zainteresowanych mieszkańców Bytomia zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w pokoju 102 lub pod nr tel.: 32 388 67 22.

Logo MRiPS