Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

Od 4 stycznia 2022 r.  do 31 października 2022 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.  

1. Kryterium dochodowe. 

Świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają: 

  • 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym,  
  • 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.  

* dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).  

2. Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:  

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,  
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,  
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,  
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.  

* podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).  

Strona składająca wniosek  prowadzi jednoosobowe gospodarstwo  domowe. Jej dochód  wynosi 2300,00zł netto. Kryterium dochodowe przy jednoosobowym gospodarstwie wynosi 2100,00 zł netto. W tym przypadku dochód strony przekracza kwotę kryterium do dodatku osłonowego o 200,00 zł.

W opisanej sytuacji dodatek osłonowy przysługiwałby  w wysokości 400,00 zł  - jednoosobowe gospodarstwo domowe,  kwota nie jest podwyższona, ponieważ nie występuje żadne ze źródeł ogrzewania wskazane we wniosku.

W powyższym przykładzie dodatek osłonowy przysługiwać będzie w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego wskazanego w ustawie, tj. 400,00 zł, a kwotą, która przekroczyła dochód kwalifikujący do świadczenia, tj. 200,00 zł.

400,00 zł – 200,00 zł = 200,00 zł wysokość przyznanego dodatku osłonowego.

3. Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?  

Wnioski można składać: 

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego,  
  • tradycyjnie (papierowo) wnioski będą przyjmowane w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 ( pokój nr 8) od poniedziałku do piątku w godzinach: 

poniedziałek: 8.00-16.30
wtorek-czwartek: 8.00-15.00
piątek: 8.00-13.30 

Wnioski są dostępne w punkcie obsługi klienta Działu Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pokój nr 8) oraz na naszej stronie internetowej w zakładce “Druki do pobrania”.
Uwaga: Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnienie wniosku oraz o wpisanie adresu poczty elektronicznej na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Instrukcja poprawnego wypełnienia wniosku .pdf (161 KB)

4. Pozostałe informacje. 

Wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100 % dodatku zostanie zrealizowana do  2 grudnia 2022 r. 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania. 

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.  

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. 

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r., poz.2).