Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Ogłoszenie informacji o zamówieniu pn.: Zorganizowanie opieki dla dzieci uczestników/uczestniczek projektu pn.: „Kierunek - lepsze jutro”

Ogłoszenie .pdf (751 KB)
Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia .pdf (464 KB)
Załącznik nr 1 - Formularz oferty .doc (852 KB)
Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług .doc (831 KB)
Załącznik nr 3 - Wykaz osób skierowanych .doc (840 KB)
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby .doc (824 KB)
Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowne .pdf (670 KB)

Link do zamówienia w Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/52927

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (684 KB)