Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Logo projektu Aktywny Społecznie

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022

Budżet z podziałem na źródła finansowania:

Całkowita wartość projektu: 3 596 978,60 PLN

 • wartość dofinansowania projektu z UE: 3 057 431,81 PLN (85%)
 • wkład własny: 539 546,79 PLN (15%)

Szczegóły, podstawowe założenia, cel i podjęte działania projektu:

Projekt jest skierowany do 167 mieszkańców/-nek Bytomia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych pomocą MOPR. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu integracji społecznej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych. Kluczowym zadaniem jest aktywna integracja (w formie usług o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym i zawodowym) uczestników/-czek przy wsparciu w postaci pracy socjalnej i działań środowiskowych angażujących również otoczenie osób uczestniczących.

Wskaźniki zakładane:

 1. Wskaźniki produktu:
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 167 osób;
 • Liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie: 11 osób z niepełnosprawnością.
 1. Wskaźniki rezultatu:
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 18;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 3;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 19.
 1. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa:
 • w wymiarze społecznym: min. to 34% liczby osób, które zakończą udział w projekcie (w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%);
 • w wymiarze zatrudnieniowym: min. to 25% liczby osób, które zakończą udział w projekcie (w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 12%).