Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Logo projektu Aktywny Społecznie

Plakat RKIS2 - otwierany w nowym oknieOkres realizacji: 01.01.2020 - 31.12.2022

Budżet z podziałem na źródła finansowania:

Całkowita wartość projektu: 2 077 965,19 PLN

Wartość dofinansowania projektu: 1 974 066,93 PLN (95%), w tym:

 • środki unijne – 1 766 270,41 PLN (85%)
 • budżet państwa – 207 796,52 PLN (10%)

Wkład własny: 103 898,26 PLN (5%)

Szczegóły, podstawowe założenia, cel i podjęte działania projektu:

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI).

Projekt jest skierowany do 60 mieszkańców Bytomia (w tym co najmniej 39 kobiet), korzystających z pomocy MOPR i zamieszkujących obszar zdegradowany wyznaczony do rewitalizacji w ramach OSI (Obszaru Strategicznej Interwencji). Rekrutacja jest prowadzona za pośrednictwem pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Celem projektu jest wzrost poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie zajęciami w Klubie Integracji Społecznej. Planowane działania skupiają się na aktywizacji społecznej i zawodowej, nabywaniu lub podnoszeniu kwalifikacji, podnoszeniu poziomu motywacji do pracy i umiejętności społecznych umożliwiających podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. W ramach projektu przewiduje się również szeroki wachlarz zindywidualizowanych form wsparcia, ukierunkowany na rozwiązanie problemów życiowych i rodzinnych uczestników/-czek, co pozwoli im ustabilizować swoją sytuację życiową i podjąć aktywność zawodową.

Uczestnicy i uczestniczki projektu mogą skorzystać m.in. z:

 • zajęć z zakresu reintegracji społecznej,
 • wyjazdowego treningu integracyjnego,
 • indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
 • poradnictwa prawnego,
 • zajęć komputerowych,
 • kursów i szkoleń,
 • doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
 • zajęć uspołeczniających,
 • zajęć ze społecznościami lokalnymi.

Kontakt:

Klub Integracji Społecznej, Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 14 (I piętro, lewe skrzydło), tel. 507-726-335, 507-726-345,
Biuro projektu, Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 16 (I piętro, pok. 123), tel. 32 388-67-43.

Czynne:
poniedziałek: od 7.30 do 17.00
wtorek-czwartek: od 7.30 do 15.30
piątek: od 7.30 do 14.00

Wskaźniki zakładane:

 1. Wskaźniki produktu:
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 60 osób;
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 4 osoby.
 1. Wskaźniki rezultatu (mierzone do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie):
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 21;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 2;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 11.
 1. Efektywność społeczna i zatrudnieniowa (mierzona do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie):
 • efektywność społeczna: w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34% liczby osób, które zakończą udział w projekcie, natomiast w odniesieniu do pozostałych osób minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%;
 • efektywność zatrudnieniowa: : w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 12% liczby osób, które zakończą udział w projekcie, natomiast w odniesieniu do pozostałych osób minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 25%;