Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Logo projektu Aktywny Społecznie

W dniu 29 marca 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Asystent z Rodziną – kontynuacja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Województwem Śląskim a Bytomiem – Miastem na prawach powiatu. 
 
Projekt „Asystent z Rodziną – kontynuacja” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu w okresie 01.03.2019 - 28.02.2021 r. Głównym celem projektu jest poprawa zdolności 100 bytomskich rodzin do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez objęcie ich kompleksowymi usługami wsparcia rodziny. W projekcie wezmą udział rodziny w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, zagrożone odebraniem dzieci oraz starające się o odzyskanie dzieci z pieczy zastępczej. W ramach projektu, MOPR zatrudnia 5 asystentów rodziny. Każdy z 5 asystentów pracuje z niewielką liczbą rodzin (max 6 w tym samym czasie), co przyczynia się do efektywniejszej i bardziej zindywidualizowanej pomocy.
Dodatkowo uczestnikom projektu udzielane są inne rodzaje wsparcia mające na celu zintegrowanie rodzin i poprawę ich sytuacji życiowej, takie jak:
  • treningi wychowawcze dla rodziców w formie stacjonarnej,  
  • zajęcia integracyjne dla rodzin z dziećmi,
  • treningi opiekuńczo-wychowawcze w formie wyjazdowej dla rodziców z dziećmi.
Wskaźniki produktu projektu:
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 100 osób
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 100 osób
 
Wskaźniki rezultatu projektu:
 
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 5
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 5
Wskaźniki rezultatu będą mierzone do czterech tygodni od zakończenia realizacji wskazanych powyżej usług.
 
Projekt „Asystent z Rodziną – kontynuacja” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego.
 
Wartość projektu wynosi 999 996,50. Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie kwocie 929 996,74 zł a wkład własny do projektu wynosi 69 999,76 zł.