Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Logo projektu Aktywny Społecznie

UWAGA: Okres realizacji projektu został wydłużony o 3 miesiące

Okres realizacji po zmianie: 01.01.2018 - 31.03.2021

Pierwotny okres realizacji: 01.01.2018 - 31.12.2020

Budżet z podziałem na źródła finansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 9 444 299,66 PLN

 • Wartość dofinansowania projektu z UE: 8 027 654,71 PLN (85%)
 • Wkład własny: 1 416 644,95 PLN (15%)

Szczegóły, podstawowe założenia, cel i podjęte działania projektu:

Projekt jest skierowany do 600 (w tym min. 65% kobiet i min. 10% osób z niepełnosprawnościami) mieszkańców/-nek Bytomia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych pomocą MOPR.
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu integracji społecznej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w działaniach integracyjno-aktywizacyjnych. Kluczowym zadaniem jest aktywna integracja uczestników/-czek wspierana pracą socjalną i działaniami środowiskowymi angażującymi również otoczenie osób uczestniczących.

Wskaźniki zakładane:

 1. Wskaźniki produktu:
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 600 osób;
 • Liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie: 60 osób z niepełnosprawnością.
 1. Wskaźniki rezultatu (mierzony do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie):
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 210;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 15;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 102.
 1. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa (mierzona do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie):
 • w wymiarze społecznym: min. to 34% liczby osób, które zakończą udział w projekcie (w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%);
 • w wymiarze zatrudnieniowym: min. to 22% liczby osób, które zakończą udział w projekcie (w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 12%).