Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Logo projektu

Okres realizacji: od 01. 04.2014 do 31.05.2015 r. – 14 miesięcy

Budżet z  podziałem na źródła finansowania:

 1. wnioskowane dofinansowanie: 559 817,50 zł, wniosek o dofinansowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 2. wkład własny : 17 313, 94 zł
 3. ogółem: 577 131, 44 zł

Szczegółowy opis projektu:

Celem głównym projektu było zwiększenie integracji społeczno- zawodowej kobiet i mężczyzn, w tym osób bezdomnych korzystających z pomocy MOPR w Bytomiu, zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych. Zajęcia prowadzone były w oparciu o program wypracowany podczas wieloletniej realizacji KIS w MOPR. Działania zapewniały kompleksową formę pomocy Urzędu Pracy. Uczestnicy zostali przygotowani do pełnienia ról społecznych i zawodowych poprzez wsparcie doradcze, terapeutyczne ale przede wszystkim edukacyjno- pomocowe takie jak : zajęcia z psychologiem, terapeutą, pracownikiem socjalnym, konsultantem prawnym, pielęgniarką, doradcą zawodowym oraz informatykiem. W ramach KIS realizowano zajęcia przygotowujące uczestników do podjęcia pracy poprzez uczestnictwo w pracach społecznie- użytecznych co umożliwiło wyuczenie postaw pracowniczych przy jednoczesnym wsparciu trenera pracy. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej zapewniające bezpieczeństwo socjalne. Powyższe działania poprzedzone były wnikliwą analizą potrzeb UP oraz lokalnego rynku pracy co umożliwiło właściwą rekrutację uczestników projektu.

Wskaźniki zakładane i osiągnięte:

 • liczba klientów instytucji pomocy społecznej ( K i M ), którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji: K- 9, M- 15, ogółem 24
 • liczba klientów instytucji pomocy społecznej ( K i M ), objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów : K- 16, M- 25, ogółem 40
 • liczba osób bezdomnych ( K i M ) objętych indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności : K-1, M- 23, ogółem 24
 • liczba osób ( K i M ), które zmniejszyły bariery psychologiczno- społeczne, w tym nabyły umiejętności interpersonalne, podniosły samoocenę, poszerzyły kwalifikacje zawodowe, zdobyły wiedzę na temat poszukiwania i aplikowania o pracę, zdobyły i uzupełniły doświadczenia zawodowe poprzez realizację prac społecznie- użytecznych: K- 9, M- 15, ogółem 24
 • liczba osób ( K i M ) objętych świadczeniem z pomocy społecznej : K- 16, M- 24, ogółem 40

 • 030
 • 037
 • 061
 • 087
 • 108
 • 112
 • 117
 • Kis-039
 • logo