Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Logo projektu

Okres realizacji - 19 miesięcy (czerwiec 2015 – grudzień 2016)

Budżet projektu:

Projekt partnerski, budżet MOPR: 52 500 zł, w tym:

  • 40 000 zł - dotacja MPiPS
  • 12 500 zł - wkład własny

Opis projektu (założenia i cel):

Zadanie publiczne w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” pod nazwą „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.” realizowane było przez jednostki organizacyjne miasta Bytomia, tj.: Centrum Integracji Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (prowadzący Klub Integracji Społecznej) i Powiatowy Urząd Pracy. Ponadto, w części dotyczącej realizacji prac społecznie użytecznych (uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie) , robót publicznych (uczestników Klubu Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej) oraz zatrudnienia na otwartym rynku pracy (uczestników Klubu Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej) zawarto  stosowne porozumienia/umowy z innymi podmiotami.
Rekrutację do projektu  przeprowadzili pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
Z osobami realizującymi projekt zostały zawarte kontrakty socjalne zobowiązujące do uczestnictwa w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej, mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz pozyskanie doświadczenia zawodowego poszczególnych uczestników projektu.
Projekt realizowany był w dwóch etapach. W pierwszym etapie realizowanym w 2015 roku  uczestniczki/uczestnicy brali udział w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych przez Klub Integracji Społecznej  w ramach kontraktu socjalnego, następnie wytypowane osoby – najbardziej zmotywowane- zostały skierowane na kurs zawodowy. Wszyscy uczestnicy projektu zostali  przeszkoleni w zakresie bhp.
W 2016 r. Zrealizowano prace społecznie  użyteczne, skierowano przez Powiatowy Urząd Pracy uczestników do robót publicznych i do pracy na otwartym rynku pracy.
Uczestnicy zadania mieli możliwość  podwyższenia kwalifikacji zawodowych i zdobycia doświadczenia zawodowego, co ma wpływ na zwiększenie szans na otwartym rynku pracy

Wskaźniki zakładane i osiągnięte:

Zrealizowano wykonywanie prac społecznie użytecznych przez 12 osób.
Zaplanowano zatrudnienie w 2016 r. min. 6 osób w ramach zatrudnienia subsydiowanego w formie robót publicznych - działanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Powiatowy Urząd Pracy wydał 11skierowań do zatrudnienia w ramach robót publicznych, zatrudnionych w tej formie zatrudnienia subsydiowanego zostało 5 osób. Ponadto założono zatrudnienie 2 osób na otwartym rynku pracy – w wyniku działań podjętych przez Powiatowy Urząd Pracy na otwartym runku pracy zatrudnione zostały 3 osoby.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • logo