Link do nowej strony MOPR


 

Logo UE

Program asystent rodziny na rok 2022


Program Opieka wytchnieniowa
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Herb Bytomia


ŚDS Integracja


Logo MRPIPS


Logo rodzina.gov.pl

rodzina.gov.pl


Logo PFRON


Logo SOW


PUP Bytom


 

Praca-bytom.info


Logo Portalu OPS


Logo Bytom od Nowa


Logo podatki.gov.pl

 
 
 
 
 
 

 
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Kto może otrzymać i od czego zależy przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

Jednorazową zapomogę przyznaje się z tytułu urodzenia się żywego dziecka.
Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny (orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego) lub faktyczny opiekun dziecka (odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego bądź ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka).
Świadczenie przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 1 922,00 zł oraz jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.
Powyższe dokumentuje zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu*
/*nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także tych, które przysposobiły dziecko/

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje, jeżeli:

 1. członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy  o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 2. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenie alimentacyjne, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba, że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

Wysokość świadczenia

Zapomoga przysługuje jednorazowo w kwocie 1.000,00 zł na jedno dziecko.

Jak uzyskać jednorazową zapomogę?

W celu uzyskania przedmiotowego świadczenia konieczne jest złożenie wniosku.
Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12. miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieka prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Wniosek złożony po terminie organ pozostawia bez rozpoznania.

WYMAGANE DOKUMENTY

Składając wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych należy posiadać:

 1. dokument tożsamości ze zdjęciem - do wglądu pracownika przyjmującego wniosek w celu potwierdzenia tożsamości;
 2. dokumenty potwierdzające status wnioskodawcy, zależnie od sytuacji:
 • opiekun prawny dziecka - kserokopia orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego, bądź zaświadczenie z sądu
 • opiekun faktyczny – odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienia dziecka,
 • osoba będąca w separacji - kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego separację
 • osoba rozwiedziona - kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód

WAŻNE! Oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek.

Dzięki informatyzacji część danych niezbędnych do ustalenia sytuacji rodzinnej oraz dochodowej zarówno wnioskodawcy jak i członków rodziny organy pozyskują/weryfikują samodzielnie.

Zatem wnioskodawca nie musi dostarczać dokumentów potwierdzających:

 • informacji o wieku i stanie cywilnym członków rodziny, np. aktów urodzenia dzieci;
 • informacji o wysokości uzyskanych dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, np. zaświadczeń z Urzędu Skarbowego;
 • informacji o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne, np. zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • informacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

Wnioskodawcy będą natomiast zobowiązani składać następujące dokumenty dodatkowe, właściwie do sytuacji członków rodziny:

 1. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny:
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodów nieopodatkowanych, w przypadku jeśli taki dochód był uzyskiwany
 • zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
 • umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 • w przypadku utraty dochodu – dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, umowa zlecenie/dzieło, zaświadczenie od pracodawcy, informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy)
 • w przypadku uzyskania dochodu:
  - w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany np. umowa o pracę/zlecenie/dzieło, zaświadczenie od pracodawcy, informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  - po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie  dochodu, np. umowa o pracę/zlecenie/dzieło, zaświadczenie od pracodawcy o dochodach)
 1. dokumenty wymagane od osób uprawnionych do alimentów lub zobowiązanych do alimentacji na rzecz innych osób:
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd
  – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających okresach
 1. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego m. in.:
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka
 • odpis skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka
 • kartę pobytu  - w przypadku cudzoziemców
 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu /nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także tych, które przysposobiły dziecko/

oraz inne wskazane przez pracownika po ustaleniu sytuacji osoby ubiegającej się o świadczenie.