Logo UE

 

22 1560 1049 0000 9030 0005 3314  wpłaty za usługi opiekuńcze,  pielęgnacyjne; odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, mieszkaniach chronionych; koszty upomnienia; wszystkie nienależnie pobrane świadczenia

52 1560 1049 0000 9030 0005 3356  wpłaty za usługi specjalistyczne

60 1560 0013 0383 0201 0000 0001  wpłaty za wydanie zaświadczenia

40 1560 0013 2008 2964 3000 0048  wpłaty dot. Kart Dużej Rodziny

13 1560 0013 2008 2964 3000 0049  wpłaty dot. Kart Parkingowych i Legitymacji

UWAGA! Wpłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł) i duplikatu legitymacji (15 zł) należy dokonać dopiero po weryfikacji uprawnień do ich posiadania u pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu pod numerem tel. 32 388-67-10 lub 32 388-67-04

WAŻNE !  W tytule wpłat należy wpisać imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata.

Godziny pracy kasy (ul. Strzelców Bytomskich 16, pokój 9):

poniedziałek 10.00 - 15.30, przerwa 12.30 - 13.00

wtorek         10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00

środa           10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00

czwartek      10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00

piątek          10.00 - 12.30, przerwa 11.00 - 11.30

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O KORZYSTANIU BĄDŹ NIE KORZYSTANIU Z POMOCY MOPR dostępny jest na naszej stronie internetowej (zakładka: Druki do pobrania – Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy MOPR) lub w formie papierowej - druki wyłożone przy urnie, wystawionej przy wejściu głównym do budynku przy ulicy Strzelców Bytomskich 16.

Wysyłka korespondencji (decyzja, zaświadczenie, inne pismo) dokonywana będzie częściowo za pośrednictwem operatora pocztowego.

Przesyłanie informacji do części klientów za pośrednictwem gońców (wyłącznie poprzez pozostawienie w odbiorczych skrzynkach adresowych awiza) o możliwości odbioru korespondencji bezpośrednio w Ośrodku, ze wskazaniem godzin odbioru przysyłki, ustalonych z innymi działami merytorycznymi, które będą także miały wyznaczony czas na bezpośredni kontakt w klientem.

Awiza wystawione po 15 maja br. stanowią podstawę do odbioru korespondencji w Ośrodku. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodu tożsamości, a także ważnego pełnomocnictwa (w przypadku odbioru korespondencji osobie trzeciej).


RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje można uzyskać w Dziale Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej
MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Plakat projektu "Pracujemy!"Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 13/10/2021 rozpoczęło, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy Otwarty, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, realizację projektu „Pracujemy!", który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie zawodowe osób już pracujących. Projekt „Pracujemy!” skierowany jest do grupy:

  • 1000 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia.
  • 1000 osób niepełnosprawnych pracujących, którzy dzięki uczestnictwu w działaniach projektowych znacznie poprawią swoją sytuację na rynku.

Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne. Ścieżkę wsparcia, jakim zostanie objęty uczestnik projektu, określi stworzony przez Trenera Pracy - Indywidualny Plan Działania.

Serdecznie zapraszamy Państwa beneficjentów do udziału w Projekcie „Pracujemy!”

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia EKON.

 

Od 16 listopada br. uruchamiamy 3 punkty konsultacyjne, które powstały aby wyjść naprzeciw problemom mieszkańców Bytomia, potrzebującym pomocy psychologicznej

Plakat informujący o uruchomieniu 3 punktów

Pomoc bezdomnym

Logo MOPRDział Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że:

  • w okresie od 8 listopada 2021 roku do 3 grudnia  2021 roku można składać dowody potwierdzające poniesione przez wnioskodawcę wydatki w ramach przyznanego stypendium szkolnego (faktury, rachunki),
  • dokumenty winny być wystawione na wnioskodawcę – rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia,
  • katalog wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym stanowiących podstawę refundacji  poniesionych wydatków znajduje się pod adresem www.mopr.bytom.pl -> Stypendia i zasiłki szkolne,
  • dokumenty należy złożyć w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i  Pomocy Materialnej dla Uczniów w Bytomiu
  • w okresie od 8 listopada do 26 listopada przy ul. Łużycka 12
  • w okresie od 29 listopada do 3 grudnia przy ul. Strzelców Bytomskich 21

Poniedziałek 8.00 - 16.30
Wtorek 8.00 - 15.00
Środa 8.00 - 15.00
Czwartek 8.00 - 15.00
Piątek 8.00 - 13.30

Ponadto informuje, że bezpośrednia obsługa klienta jest prowadzona w obowiązującym reżimie sanitarnym, z zachowaniem niezbędnego dystansu fizycznego. Klient zobowiązany jest do zaopatrzenia się w środki ochrony osobistej, tj. maseczkę ochronną zasłaniającą nos i usta.

Logo AshokaLogo Fundacji To TutajLogo WzmocniONELogo Magovox

Z przyjemnością informujemy, że wspólnie z bytomską Fundacją ToTutaj-Oficyna rozpoczęliśmy, w celu diagnozy i przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego w zawodach służebnych, pilotaż projektu pn. FENIKS, kierowanego do grupy pracowników socjalnych, realizowanego w ramach programu WzmocniONE Fundacji Ashoka, finansowanego przez Spółkę Magovox.

Pilotaż obejmuje cykl profesjonalnych warsztatów, zawierających elementy arteterapii, których zadaniem jest wzmocnienie naszych pracowników w wykonywaniu powierzonych im zadań, w tym pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, pod nazwą: Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II.

Wśród wielu innych działań zaplanowano zaktywizowanie społeczności lokalnej, polegające między innymi na wykonaniu remontu klatki schodowej domu, w którym mieszkają zarówno uczestnicy projektu jak i osoby, które nie uczestniczą w projekcie a są mieszkańcami wytypowanego do przeprowadzenia prac domu.

Zaplanowane prace remontowe zostaną poprzedzone wymianą instalacji elektrycznej, którą zobowiązały się wykonać Bytomskie Mieszkania.

Materiały niezbędne do wykonania remontu zostaną sfinansowane ze środków projektu „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II”.

Dzięki współpracy oraz wspólnemu nakładowi pracy osoby, która są zaangażowane
w powyżej opisane działania – mieszkańcy dzielnicy – będą miały bezpośredni wpływ na to, jak będzie wyglądać miejsce, gdzie mieszkają i odpoczywają, gdzie żyją!