Logo UE

 

22 1560 1049 0000 9030 0005 3314  wpłaty za usługi opiekuńcze,  pielęgnacyjne; odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, mieszkaniach chronionych; koszty upomnienia; wszystkie nienależnie pobrane świadczenia

52 1560 1049 0000 9030 0005 3356  wpłaty za usługi specjalistyczne

60 1560 0013 0383 0201 0000 0001  wpłaty za wydanie zaświadczenia

40 1560 0013 2008 2964 3000 0048  wpłaty dot. Kart Dużej Rodziny

13 1560 0013 2008 2964 3000 0049  wpłaty dot. Kart Parkingowych i Legitymacji

UWAGA! Wpłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł) i duplikatu legitymacji (15 zł) należy dokonać dopiero po weryfikacji uprawnień do ich posiadania u pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu pod numerem tel. 32 388-67-10 lub 32 388-67-04

WAŻNE !  W tytule wpłat należy wpisać imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata.

Godziny pracy kasy (ul. Strzelców Bytomskich 16, pokój 9):

poniedziałek 10.00 - 15.30, przerwa 12.30 - 13.00

wtorek         10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00

środa           10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00

czwartek      10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00

piątek          10.00 - 12.30, przerwa 11.00 - 11.30

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O KORZYSTANIU BĄDŹ NIE KORZYSTANIU Z POMOCY MOPR dostępny jest na naszej stronie internetowej (zakładka: Druki do pobrania – Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy MOPR) lub w formie papierowej - druki wyłożone przy urnie, wystawionej przy wejściu głównym do budynku przy ulicy Strzelców Bytomskich 16.

Wysyłka korespondencji (decyzja, zaświadczenie, inne pismo) dokonywana będzie częściowo za pośrednictwem operatora pocztowego.

Przesyłanie informacji do części klientów za pośrednictwem gońców (wyłącznie poprzez pozostawienie w odbiorczych skrzynkach adresowych awiza) o możliwości odbioru korespondencji bezpośrednio w Ośrodku, ze wskazaniem godzin odbioru przysyłki, ustalonych z innymi działami merytorycznymi, które będą także miały wyznaczony czas na bezpośredni kontakt w klientem.

Awiza wystawione po 15 maja br. stanowią podstawę do odbioru korespondencji w Ośrodku. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodu tożsamości, a także ważnego pełnomocnictwa (w przypadku odbioru korespondencji osobie trzeciej).


RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje można uzyskać w Dziale Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej
MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Uwaga!

 

 

Informujemy, iż w dniu 24 grudnia (Wigilia), Ośrodek będzie nieczynny.

Jednocześnie zaznaczamy, że zmiany nie dotyczą Noclegowni, Ogrzewalni i Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Informujemy, iż od dnia 29 listopada 2021 r. siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu będzie znajdowała się pod adresem: ul. Łużycka 12, 41-902 Bytom.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega jedynie adres siedziby. Wszystkie pozostałe dane (m.in. numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej) pozostają bez zmian. Od dnia 29.11.2021 r. przyjmowanie Stron będzie odbywało się pod nowym adresem. W przypadku wątpliwości, związanych ze zmianą adresu, prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.

 
 

Życzenia Dyrekcji

Życzenia wojewody śląskiego - skan

 
 

Logo MOPRInformujemy, iż Punkt Obsługi Klienta mieszczący się przy ul. Łużyckiej 12 zmienia lokalizację  i od 29 listopada 2021 r. będzie znajdował się w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (parter).

W punkcie będzie można złożyć wnioski o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny oraz dołączyć dokumenty uzupełniajace.

Strony będą przyjmowane w godzinach:

poniedziałek  8.00 – 16.30
wtorek 8.00 – 15.00
środa 8.00 – 15.00
czwartek 8.00 – 15.00
piątek 8.00 – 13.30

Zmieni się również nr telefonu na: 32 388-95-68

Plakat projektu "Pracujemy!"Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu realizuje projekt socjalny „Ludzie ulicy - streetworking”, dofinansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu,  adresowany do osób bezdomnych przebywających poza placówkami zapewniającymi bezpieczne schronienie. 

Celem projektu jest ograniczenie skali bezdomności „na ulicy” i w miejscach niemieszkalnych oraz przeciwdziałanie sytuacjom zagrażającym życiu i zdrowiu wśród osób bezdomnych pozostających poza systemem pomocy.

Praca z osobami bezdomnymi na ulicy prowadzona jest przy wykorzystaniu patroli, 3 razy w miesiącu przez 3 streetworkerów, w bezpośrednim miejscu przebywania osób bezdomnych. Odbywa się poza godzinami pracy Ośrodka, tj. w godzinach popołudniowych i wieczornych. Projekt realizowany jest od października do grudnia b.r. W miesiącu październiku odbyły się dyżury patroli, podczas których streetworkerzy skontrolowali znane wcześniej miejsca przebywania osób bezdomnych lub wskazane przez osoby anonimowe nowe koczowiska, które z racji obniżonych temperatur były zdecydowanym priorytetem. Główny nacisk patrolu skierowano na centrum miasta, gdzie przebywa najwięcej osób bez stałego miejsca pobytu. W trakcie wyjazdów patroli koordynatorzy motywowali osoby bezdomne do zmian w społecznym funkcjonowaniu. Zachęcali do skorzystania z pomocy różnych instytucji gminy oraz do podjęcia leczenia odwykowego. Wachlarz dostępnej pomocy jest różnorodny, ale to do osób zagrożonych należy decyzja o skorzystaniu ze wsparcia.

Informacje dotyczące miejsc przebywania osób bezdomnych można zgłaszać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznie, w każdą środę, w godzinach 8.00 - 12.00  pod nr telefonu 516 421 607