Logo UE

 

22 1560 1049 0000 9030 0005 3314  wpłaty za usługi opiekuńcze,  pielęgnacyjne; odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, mieszkaniach chronionych; koszty upomnienia; wszystkie nienależnie pobrane świadczenia

52 1560 1049 0000 9030 0005 3356  wpłaty za usługi specjalistyczne

60 1560 0013 0383 0201 0000 0001  wpłaty za wydanie zaświadczenia

40 1560 0013 2008 2964 3000 0048  wpłaty dot. Kart Dużej Rodziny

13 1560 0013 2008 2964 3000 0049  wpłaty dot. Kart Parkingowych i Legitymacji

UWAGA! Wpłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł) i duplikatu legitymacji (15 zł) należy dokonać dopiero po weryfikacji uprawnień do ich posiadania u pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu pod numerem tel. 32 388-67-10 lub 32 388-67-04

WAŻNE !  W tytule wpłat należy wpisać imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata.

Godziny pracy kasy (ul. Strzelców Bytomskich 16, pokój 9):

poniedziałek 10.00 - 15.30, przerwa 12.30 - 13.00

wtorek         10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00

środa           10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00

czwartek      10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00

piątek          10.00 - 12.30, przerwa 11.00 - 11.30

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O KORZYSTANIU BĄDŹ NIE KORZYSTANIU Z POMOCY MOPR dostępny jest na naszej stronie internetowej (zakładka: Druki do pobrania – Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy MOPR) lub w formie papierowej - druki wyłożone przy urnie, wystawionej przy wejściu głównym do budynku przy ulicy Strzelców Bytomskich 16.

Wysyłka korespondencji (decyzja, zaświadczenie, inne pismo) dokonywana będzie częściowo za pośrednictwem operatora pocztowego.

Przesyłanie informacji do części klientów za pośrednictwem gońców (wyłącznie poprzez pozostawienie w odbiorczych skrzynkach adresowych awiza) o możliwości odbioru korespondencji bezpośrednio w Ośrodku, ze wskazaniem godzin odbioru przysyłki, ustalonych z innymi działami merytorycznymi, które będą także miały wyznaczony czas na bezpośredni kontakt w klientem.

Awiza wystawione po 15 maja br. stanowią podstawę do odbioru korespondencji w Ośrodku. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodu tożsamości, a także ważnego pełnomocnictwa (w przypadku odbioru korespondencji osobie trzeciej).


RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje można uzyskać w Dziale Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej
MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Uwaga
Zawiadamiamy, iż w dniu 7 stycznia 2022 r. tj. piątek Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu będzie nieczynny.

Jednocześnie informujemy, że powyższe nie dotyczy Noclegowni, Ogrzewalni i Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Za niedogodności przepraszamy.

Logo UwagaInformujemy, że zgodnie z  ustawą  z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2022 r. nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500 PLUS) będą realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Logo MOPR

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. w wyniku zmian organizacyjnych doszło do połączenia następujących Terenowych Punktów Pomocy Środowiskowej:

- TPPŚ nr 1 z TPPŚ nr 2 – będzie funkcjonował jako Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 1 z siedzibą przy pl. Akademickim 9

- TPPŚ nr 4 z TPPŚ nr 9 – będzie funkcjonował jako Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 2 z siedzibą przy ul. Łagiewnickiej 15 (budynek PUP)

- TPPŚ nr 3 z TPPŚ nr 10 – będzie funkcjonował jako Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 3 z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 67.

Zmianie ulega również numeracja TPPŚ nr 8, który będzie Terenowym Punktem Pomocy Środowiskowej nr 4 z siedzibą przy ul. Stolarzowickiej 35.

Rejony ulic podległych pod poszczególne Terenowe Punkty pozostają bez zmian.

Aktualne zestawienie punktów terenowych MOPR Bytom znajduje się pod linkiem Kontakt -> Wykaz lokalizacji terenowych

Logo MOPRW ramach projektu "Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu oraz organizowania działań społeczności lokalnej podjęto inicjatywę w zakresie polepszenia standardu życia mieszkańców dzielnicy na przykładzie konkretnego budynku w Bytomiu-Bobrku. 

Mieszkańcy, we współpracy z administracją „Bytomskich Mieszkań”, pragną poprawić estetykę i funkcjonalność budynku poprzez czynny udział w przeprowadzanym właśnie remoncie. W ramach inwestycji przy ul. Stalmacha wykonana została już nowa instalacja elektryczna, przewidziano też renowację schodów na klatce schodowej.

Mieszkańcy zaangażują się przy pracach wykończeniowych: gipsowaniu i murowaniu ścian wewnętrznych oraz malowaniu schodów. Ich udział w remont ma charakter społeczny. Prace będą wykonywane kosztem ich czasu prywatnego. Współpraca mieszkańców, którzy upiększają swoją przestrzeń publiczną może zachęcić innych do podobnych działań, ukazuje bowiem możliwość przekształcania otoczenia poprzez wolę i chęć działania.

Materiały i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia remontu, takie jak: farby, gładź, pędzle, wałki, zostały zakupione ze środków projektu.

Życzenia Świąteczne