Logo UE

 

22 1560 1049 0000 9030 0005 3314  wpłaty za usługi opiekuńcze,  pielęgnacyjne; odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, mieszkaniach chronionych; koszty upomnienia; wszystkie nienależnie pobrane świadczenia

52 1560 1049 0000 9030 0005 3356  wpłaty za usługi specjalistyczne

60 1560 0013 0383 0201 0000 0001  wpłaty za wydanie zaświadczenia

40 1560 0013 2008 2964 3000 0048  wpłaty dot. Kart Dużej Rodziny

13 1560 0013 2008 2964 3000 0049  wpłaty dot. Kart Parkingowych i Legitymacji

UWAGA! Wpłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł) i duplikatu legitymacji (15 zł) należy dokonać dopiero po weryfikacji uprawnień do ich posiadania u pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu pod numerem tel. 32 388-67-10 lub 32 388-67-04

WAŻNE !  W tytule wpłat należy wpisać imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata.

Godziny pracy kasy (ul. Strzelców Bytomskich 16, pokój 9):

poniedziałek 10.00 - 15.30, przerwa 12.30 - 13.00

wtorek         10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00

środa           10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00

czwartek      10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00

piątek          10.00 - 12.30, przerwa 11.00 - 11.30

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O KORZYSTANIU BĄDŹ NIE KORZYSTANIU Z POMOCY MOPR dostępny jest na naszej stronie internetowej (zakładka: Druki do pobrania – Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy MOPR) lub w formie papierowej - druki wyłożone przy urnie, wystawionej przy wejściu głównym do budynku przy ulicy Strzelców Bytomskich 16.

Wysyłka korespondencji (decyzja, zaświadczenie, inne pismo) dokonywana będzie częściowo za pośrednictwem operatora pocztowego.

Przesyłanie informacji do części klientów za pośrednictwem gońców (wyłącznie poprzez pozostawienie w odbiorczych skrzynkach adresowych awiza) o możliwości odbioru korespondencji bezpośrednio w Ośrodku, ze wskazaniem godzin odbioru przysyłki, ustalonych z innymi działami merytorycznymi, które będą także miały wyznaczony czas na bezpośredni kontakt w klientem.

Awiza wystawione po 15 maja br. stanowią podstawę do odbioru korespondencji w Ośrodku. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodu tożsamości, a także ważnego pełnomocnictwa (w przypadku odbioru korespondencji osobie trzeciej).


RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje można uzyskać w Dziale Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej
MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Logo MRPiPSLogo PCK

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach - Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu, ul. Moniuszki 13 rozpoczął realizację na terenie miasta Bytomia zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021. Dystrybucja żywności rozpoczęła się w dniu 21 lutego 2022r. dla 4000 beneficjentów. Magazyn Żywności zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12a. Żywność będzie wydawana od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00. Tygodniowy harmonogram wydawania żywności dla mieszkańców obsługiwanych przez poszczególne Terenowe Punkty Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przedstawia się następująco:

Czytaj więcej: Rozpoczęła się realizacja...

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwemW związku z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W bieżącym roku w sposób szczególny na przeciwdziałanie zjawisku przemocy wobec małoletnich.

Czytaj więcej: Tydzień pomocy osobom...

Logo Prawo ochronnym parasolem dzieckaW styczniu 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bytomiu rozpoczął realizację kolejnej edycji programu partnerskiego pod nazwą Prawo ochronnym parasolem dziecka – przyjazne patrole.  Poprzednie edycje realizowane były w latach 2011 – 2021.
 
Kiedy dorośli tracą kontrolę nad imprezami i konieczna staje się interwencja policji, do mundurowych dołączają pracownicy socjalni. Razem tworzą przyjazny partol i pomagają dzieciom przetrwać dramatyczne chwile. W Bytomiu ruszyła kolejna edycja programu „Prawo ochronnym parasolem dziecka”. Zaplanowano, że w tym roku przyjazny patrol będzie dyżurował przez 132 dni.
 
Program Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiej Komendy Policji realizowany jest w Bytomiu nieprzerwanie od 2011 roku. Policjanci, którzy są wzywani na interwencje domowe sprawdzają, czy są tam obecne dzieci. Jeśli tak – na miejsce udaje się przyjazny patrol – to osoby pracujące na co dzień w charakterze pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
 
Chodzi o to, żeby po pierwsze – zminimalizować traumatyczne przeżycia dzieci podczas domowej awantury, po drugie – otoczyć je opieką najbliższych członków rodziny. Przede wszystkim staramy się w trakcie interwencji zapewnić dziecku opiekę. Szukamy członków jego najbliższej rodziny. Dzięki temu nie trafia ono do placówki opiekuńczo – wychowawczej. To zdecydowanie lepsze rozwiązanie dla dziecka. Dotarcie do babci, dziadka czyciotki wymaga jednak czasu, którego często brakuje policji podczas standardowych interwencji. Dlatego nasze wspólne działania sąznacznie efektywniejsze.

Czytaj więcej: Przyjazne patrole ruszyły w...

Ponad 370 tys. zł przeznaczy w tym roku Bytom na program Prace Społecznie Użyteczne. Program realizowany jest w od 2008 roku i cieszy się sporym zainteresowaniem zarówno pracodawców, jak i osób poszukujących pracy.

Daje on szanse zarówno ludziom, którzy są od wielu lat bezrobotni, jak i pracodawcom, którzy przed podpisaniem umowy często woleliby sprawdzić kandydata, nawet na stanowiskach niewymagających dużych kwalifikacji.

Czytaj więcej: Prace Społecznie Użyteczne...

Korpus Wsparcia Seniorów logoMiasto Bytom - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zamierza przystąpić do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II

Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej poprzez poprawę bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania. Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych realizowana będzie poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” jako dofinansowanie zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Realizacja Modułu II ma także na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkającymi z bliskimi, którzy nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, a którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie i uzyskaniem tzw. „opaski bezpieczeństwa” proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16 pokój 102 w godzinach pracy Ośrodka osobiście lub telefonicznie pod nr. telefonu 32 388 67 22 do dnia 15 lutego 2022 r.

PlakatDzień dobry, nazywam się Małgosia od urodzenia choruje na rdzeniowy zanik mięśni i nie mogę chodzić. Jest to choroba postępująca i nie wyleczalna. Pochodzę z niewielkiej wsi. Moja mama jest schorowana, choruje na cukrzycę oraz stawy. Nie mam możliwości wydrukowania ulotek ponieważ nie posiadam drukarki, ani zawiezienia ich do Państwowych urzędów aby osoby które będą się rozliczać w tym roku mogły przekazać na mnie swój 1% podatku. Piszę więc do Państwa z ogromną prośbą o wydrukowanie mojej ulotki i umieszczanie jej w widocznym miejscu. Mój stan zdrowia coraz bardziej się pogarsza a choroba mnie osłabia, niezbedna jest dla mnie rehabilitacja która wiąże się z ogromnymi kosztami a dzięki niej można znacznie spowolnić postęp choroby, potrzebuję również sprzęt medyczny ssak, tlen gdyż mam problemy z oddychaniem i od 13 lat mam rurkę tracheostomijną w tchawicy, jak i również leki i nutri drinki czyli przetworzone żywienie medyczne. Będę ogromnie wdzięczna za pomoc. Dziękuję z góry i pozdrawiam ciepło.

Pozdrawiam serdecznie Małgosia J.
numer KRS 0000186434
Cel: Małgorzata Jażdżewska 149/J