Logo UE

 

22 1560 1049 0000 9030 0005 3314  wpłaty za usługi opiekuńcze,  pielęgnacyjne; odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, mieszkaniach chronionych; koszty upomnienia; wszystkie nienależnie pobrane świadczenia

52 1560 1049 0000 9030 0005 3356  wpłaty za usługi specjalistyczne

60 1560 0013 0383 0201 0000 0001  wpłaty za wydanie zaświadczenia

40 1560 0013 2008 2964 3000 0048  wpłaty dot. Kart Dużej Rodziny

13 1560 0013 2008 2964 3000 0049  wpłaty dot. Kart Parkingowych i Legitymacji

UWAGA! Wpłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł) i duplikatu legitymacji (15 zł) należy dokonać dopiero po weryfikacji uprawnień do ich posiadania u pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu pod numerem tel. 32 388-67-10 lub 32 388-67-04

WAŻNE !  W tytule wpłat należy wpisać imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata.

Godziny pracy kasy (ul. Strzelców Bytomskich 16, pokój 9):

poniedziałek 10.00 - 15.30, przerwa 12.30 - 13.00

wtorek         10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00

środa           10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00

czwartek      10.00 - 14.00, przerwa 11.30 - 12.00

piątek          10.00 - 12.30, przerwa 11.00 - 11.30

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O KORZYSTANIU BĄDŹ NIE KORZYSTANIU Z POMOCY MOPR dostępny jest na naszej stronie internetowej (zakładka: Druki do pobrania – Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy MOPR) lub w formie papierowej - druki wyłożone przy urnie, wystawionej przy wejściu głównym do budynku przy ulicy Strzelców Bytomskich 16.

Wysyłka korespondencji (decyzja, zaświadczenie, inne pismo) dokonywana będzie częściowo za pośrednictwem operatora pocztowego.

Przesyłanie informacji do części klientów za pośrednictwem gońców (wyłącznie poprzez pozostawienie w odbiorczych skrzynkach adresowych awiza) o możliwości odbioru korespondencji bezpośrednio w Ośrodku, ze wskazaniem godzin odbioru przysyłki, ustalonych z innymi działami merytorycznymi, które będą także miały wyznaczony czas na bezpośredni kontakt w klientem.

Awiza wystawione po 15 maja br. stanowią podstawę do odbioru korespondencji w Ośrodku. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodu tożsamości, a także ważnego pełnomocnictwa (w przypadku odbioru korespondencji osobie trzeciej).


RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje można uzyskać w Dziale Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej
MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Logo wypłata świadczenia 300złInformuję, iż osoby, które złożyły wnioski w okresie od 16 marca 2022 r. do 23 marca 2022 r. o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł oraz zaznaczyły formę płatności w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, mogą od 5 kwietnia 2022 r. odebrać środki finansowe za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz powiadomieniem o nadaniu nr PESEL.

 

Logotypy UE

Decyduj o swoim życiu

Informacja Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, który mają trudności w dokonywaniu wyborów i wykonywaniu czynności prawnych, do wzięcia udziału w testowaniu innowacyjnych form wspieranego podejmowania decyzji.

Wspierane podejmowania decyzji polega na pomocy w zrozumieniu sytuacji i dokonaniu wyboru. Pozwala każdej osobie zachować swobodę decydowania i kontrolę nad swoim życiem, a dzięki temu być bardziej niezależną. Wszystkie te korzyści są możliwe bez potrzeby zastępczego decydowania przez kuratora lub opiekuna.

Czytaj więcej: Rekrutacja do pilotażu...

Już w najbliższy czwartek (31.03.) ponownie spotkamy  naszych zabawkowych przyjaciół. Spektakl „ZAMKNIĘTE do odwołania”, to przedstawienie stworzone w ramach projektu „Kierunek – lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kierowany do najmłodszej widowni. Nie zabraknie humoru, muzyki i dobrej zabawy. Serdecznie zapraszamy!

31.03.2022 r. godz. 10:00
Bytomskie Centrum Kultury
Plac Karin Stanek 1
Szczegóły pod numerem – 570 172 479

Plakat spektaklu

Zniesienie maseczkiZmiany wprowadzone od 28 marca 2022 r.:

  1. Zniesienie obowiązku noszenia maseczek - nie dotyczy to jednak podmiotów leczniczych.
    Do 30 kwietnia 2022 roku nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza oraz w aptekach.
    Zgodnie z rekomendacją Ministra zdrowia zalecane jest jednak noszenie maseczek w miejscach dużych skupisk ludzkich.
     
  2. Zniesienie izolacji domowej, kwarantanny granicznej i kwarantanny domowej dla współdomowników.
    Pacjenci, którzy będą identyfikowani jako zakażeni, będą otrzymywali zwolnienia lekarskie i będą podlegali leczeniu i samoizolacji. Jeśli pojawią się ogniska choroby, sanepid nadal będzie mógł nakładać obowiązek izolacji.

Logo PL UAGościsz w swoim domu rodzinę z Ukrainy? Możesz ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 40 zł na dzień, wypłacane za okres maksymalnie 60 dni, czyli 1200 zł miesięcznie. 

Świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną.

Kwota świadczenia wynosi 40 zł dziennie za osobę i może być przyznana na okres maksymalnie do 60 dni. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może być przedłużony.

Czytaj więcej: Dofinansowanie dla osób...

Logo UA PL

Prawo do skorzystania ze świadczeń finansowych wypłacanych przez tut. Ośrodek mają obywatele Ukrainy, którzy legalnie wjechali na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy i posiadają nadany numer PESEL.

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przysługuje na każdą osobę, bez względu na posiadany dochód.

Wnioski o przyznanie świadczenia przyjmowane są przy ul. Strzelców Bytomskich 21, parter - pokój nr 6.

Wzór wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego .pdf (598 KB)