Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
 

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

Działania środowiskowe z Fundacją Inicjatywa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu wraz z partnerem - Fundacją „Inicjatywa” z Bytomia od listopada 2015 r. realizuje projekt „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania środowiskowe są jedną z form pracy socjalnej.

Czytaj więcej: Działania środowiskowe z...

Logo MRPiPSMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) prowadzi w chwili obecnej prace projektowe zmierzające do optymalizacji usług elektronicznych, których efekt zostanie udostępniony obywatelom na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia) pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl. Prace te zostały podzielone na dwa etapy i mają w głównej mierze spowodować zwiększenie przyjazności wypełniania wniosków elektronicznych poprzez „podpowiadanie” osobom ubiegającym się o określone świadczenia, jak największej ilości danych. W pierwszym etapie prac zostaną wykonane zmiany w dostępnych na PIU Emp@tia formularzach elektronicznych, związanych z wnioskowaniem o przyznanie: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowego), świadczenia rodzicielskiego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+) oraz Karty Dużej Rodziny. Planowane jest udostępnienie zmian obywatelom od dnia 14 stycznia 2017 r.
W drugim etapie prac planowana jest optymalizacja wszystkich formularzy elektronicznych udostępnionych na PIU Emp@tia oraz wprowadzenie kreatora wniosków, a także wprowadzenie możliwości pozyskiwania, drogą elektroniczną, z innych rejestrów publicznych, danych umożliwiających weryfikację prawa do ww. świadczeń.

Czytaj więcej: Prace projektowe MRPiPS

Logo MOPRW trakcie realizacji przez  tut. Ośrodek w partnerstwie z Fundacją Inicjatywa projektu By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej zaczął funkcjonować ogólnokrajowy program Rodzina 500 plus. W dużej części program objął uczestników i uczestniczki projektu By-PAS lub ich najbliższe otoczenie. Wypłaty środków z tego programu w sposób znaczący wpłynęły zarówno na sytuację finansową uczestników i uczestniczek działań By-PAS, jak też na ich dotychczasowe funkcjonowanie społeczne. Analiza zachowań, postaw i oczekiwań uczestniczek i uczestników projektu związanych z aktywizacją wskazuje na znaczny wpływ otoczenia społecznego na podejmowane decyzje życiowe. Z uwagi na konieczność zapobiegania niekorzystnym zjawiskom, pracownicy socjalni, widząc potrzebę szerokiej edukacji uczestników i uczestniczek projektu By-PAS korzystających z programu oraz ich najbliższego otoczenia, na przełomie listopada i grudnia w trzech lokalizacjach na terenie miasta, tj. Miechowicach, Karbiu i Śródmieściu, zorganizowali cykl zajęć edukacyjnych. Ich celem było podniesienie wiedzy na temat prawidłowego wykorzystania środków finansowych, kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań, wzmacnianych poprzez wpływ środowiska lokalnego. W spotkaniach wzięły udział 93 osoby, w tym uczestnicy projektu By-PAS korzystający z programu 500+ oraz osoby z ich środowisk.

Logo MOPRW bieżącym roku na realizację programu Prace Społecznie Użyteczne gmina Bytom przeznaczyła ponad 500 tys. zł. Program skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bez prawa do zasiłku, które są klientami MOPR-u. Uczestnicy programu wykonują swoje obowiązki w jednostkach budżetowych i organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i charytatywną.
Pierwszą edycję programu rozpoczęto w 2008 roku – od tego czasu cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem zarówno osób, które chcą wrócić na rynek pracy, jak i pracodawców, którzy do programu przystąpili.

Czytaj więcej: Realizacja programu Prace...

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2017 roku zmieniły się godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
Ośrodek pracuje w godzinach:

poniedziałek od 7.30 do 17.00
wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania zainteresowanych
dostępne są w Informatorze znajdującym się zakładce Kontakt -> Informator

Życzenia świąteczne 2016