Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

UWAGA!

W związku z przeprowadzanym obecnie remontem TPPŚ nr 9 zostaje on przeniesiony do końca bieżącego roku do TPPŚ nr 4 przy ulicy Powstańców Warszawskich 14.

Od 02.01.2018 TPPŚ nr 9 powraca do swojej siedziby w Bytom - Łagiewniki, ul. Armii Krajowej 54b.


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
 

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

 

Logo MOPRW nawiązaniu do informacji dotyczącej możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej z Fundacji Poland Business Run, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu, zwraca się z prośbą do osób i instytucji będących adresatami pomocy o zapoznanie się z regulaminem i nawiązanie kontaktu z fundacją w celu podjęcia we własnym zakresie decyzji dotyczącej ewentualnego ubiegania się o pomoc w tym podmiocie.

Podziękowania dla Pani Marta SzmelcerOd 2014 r. do 2017 r. Marta Szmelcer pracownik MOPR w Bytomiu uczestniczyła w pracach II kadencji Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organu opiniodawczo-doradczy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Zgodnie z art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do zadań Zespołu należy w szczególności:

 1. inicjowanie i wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
 2. monitorowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy oraz inicjowanie zmian przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 4. wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 5. wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w sprawach zlecania tych zadań do realizacji przez podmioty wymienione w art. 9 ust. 1;
 6. opracowanie standardów pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 7. tworzenie, we współpracy z podmiotami wymienionymi w art. 9 ust. 1, mechanizmów informowania o standardach udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 8. upowszechnianie wyników monitoringu działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Easter Bunny


 

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego nastroju,
serdecznych spotkań z najbliższymi
oraz Wesołego Alleluja
życzy
Rafał Szpak
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Bytomiu

Logo PBRFundacja Poland Business Run zaprasza osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na:

 1. zakup protez
 2. zakup sprzętu rehabilitacyjnego
 3. turnusy rehabilitacyjne
 4. pomoc psychologiczną
 5. pomoc prawną
 6. specjalistyczne konsultacje medyczne

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ruchowo /organizacje pozarządowe opiekujące się osobami niepełnosprawnymi ruchowo. Wszystkie osoby/organizacje zainteresowane pomocą finansową zobligowane są do wypełnienia wniosku pomocowego, który wraz z załącznikami i regulaminem naboru wniosków znajduje się na stronie internetowej www.polandbusinessrun.pl.

Czytaj więcej: Fundacja Poland Business Run...

Logo MOPR„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” - edycja 2017 r.

W dniu 29 marca 2017 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2017 r.
Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 marca 2017 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej 35 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ocena ofert przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie zostało ocenionych 22 oferty.

Czytaj więcej: "Nowe horyzonty aktywnej...

ParasolW styczniu 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bytomiu rozpoczął realizację kolejnej edycji programu partnerskiego pod nazwą Prawo ochronnym parasolem dziecka – przyjazne patrole.  Poprzednie edycje realizowane były w latach 2011 – 2016.

Czytaj więcej: Przyjazne patrole ruszyły w...