Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Program "Rodzina 500 plus"


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
 

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

 


Począwszy od 27 marca 2017 r. Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 6 mający obecnie swoją siedzibę w budynku przy ul. Konstytucji 89 w Karbiu zmieni lokalizację i od powyższej daty będzie znajdować się przy ul. Piecucha 10.
Numer telefonu nie ulega zmianie tj. 32 286 99 53.

Logo MOPRRadość wspólnego przygotowania posiłków oraz o roli komunikacji w rodzinie to temat kolejnych zajęć w ramach cyklu Spotkanie z przygodą organizowanych przez specjalistów pracy z rodziną zaangażowanych w realizację projektu By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej. Zajęcia te odbyły się 30 stycznia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w salach biura projektu By-PAS przy ul. Piłsudskiego 67 w Bytomiu.
Grupa 37 uczestników, w tym 13 rodziców, rozpoczęła spotkanie od zabaw integracyjnych, po czym rodzice wraz z dziećmi przystąpili do wspólnego przygotowania sałatki owocowej i warzywnej. Dzięki tej formie aktywności wszyscy mieli namacalną możliwość zapoznania się wieloma gatunkami egzotycznych owoców, rzadziej używanych w kuchni warzyw oraz technikami ich łączenia w ciekawe zestawienia. Późniejsza konsumpcja efektów wspólnej pracy dla wielu uczestników stanowiła nowe doświadczenie smakowe. Wykorzystanie metody zadaniowej zapewniło niezbędne interakcje, dzięki którym uczestnicy wzmacniali umiejętności komunikacji zarówno ze swoimi dziećmi, jak i resztą grupy, wzbogacali psychiczne i emocjonalne zasoby rodzinne, a także kształtowali poczucie sprawstwa. Systematycznie organizowane Spotkania z przygodą opierają się na różnorodnych formach terapii zajęciowej, poszerzającej umiejętności opiekuńczo-wychowawcze uczestników projektu.

Czytaj więcej: Radość wspólnego...

Logo MOPR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
poszukuje
kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
z terenu Bytomia.

Czytaj więcej: Poszukiwania kandydatów na...

Działania środowiskowe z Fundacją Inicjatywa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu wraz z partnerem - Fundacją „Inicjatywa” z Bytomia od listopada 2015 r. realizuje projekt „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania środowiskowe są jedną z form pracy socjalnej.

Czytaj więcej: Działania środowiskowe z...

Logo MRPiPSMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) prowadzi w chwili obecnej prace projektowe zmierzające do optymalizacji usług elektronicznych, których efekt zostanie udostępniony obywatelom na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia) pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl. Prace te zostały podzielone na dwa etapy i mają w głównej mierze spowodować zwiększenie przyjazności wypełniania wniosków elektronicznych poprzez „podpowiadanie” osobom ubiegającym się o określone świadczenia, jak największej ilości danych. W pierwszym etapie prac zostaną wykonane zmiany w dostępnych na PIU Emp@tia formularzach elektronicznych, związanych z wnioskowaniem o przyznanie: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowego), świadczenia rodzicielskiego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+) oraz Karty Dużej Rodziny. Planowane jest udostępnienie zmian obywatelom od dnia 14 stycznia 2017 r.
W drugim etapie prac planowana jest optymalizacja wszystkich formularzy elektronicznych udostępnionych na PIU Emp@tia oraz wprowadzenie kreatora wniosków, a także wprowadzenie możliwości pozyskiwania, drogą elektroniczną, z innych rejestrów publicznych, danych umożliwiających weryfikację prawa do ww. świadczeń.

Czytaj więcej: Prace projektowe MRPiPS

Logo MOPRW trakcie realizacji przez  tut. Ośrodek w partnerstwie z Fundacją Inicjatywa projektu By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej zaczął funkcjonować ogólnokrajowy program Rodzina 500 plus. W dużej części program objął uczestników i uczestniczki projektu By-PAS lub ich najbliższe otoczenie. Wypłaty środków z tego programu w sposób znaczący wpłynęły zarówno na sytuację finansową uczestników i uczestniczek działań By-PAS, jak też na ich dotychczasowe funkcjonowanie społeczne. Analiza zachowań, postaw i oczekiwań uczestniczek i uczestników projektu związanych z aktywizacją wskazuje na znaczny wpływ otoczenia społecznego na podejmowane decyzje życiowe. Z uwagi na konieczność zapobiegania niekorzystnym zjawiskom, pracownicy socjalni, widząc potrzebę szerokiej edukacji uczestników i uczestniczek projektu By-PAS korzystających z programu oraz ich najbliższego otoczenia, na przełomie listopada i grudnia w trzech lokalizacjach na terenie miasta, tj. Miechowicach, Karbiu i Śródmieściu, zorganizowali cykl zajęć edukacyjnych. Ich celem było podniesienie wiedzy na temat prawidłowego wykorzystania środków finansowych, kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań, wzmacnianych poprzez wpływ środowiska lokalnego. W spotkaniach wzięły udział 93 osoby, w tym uczestnicy projektu By-PAS korzystający z programu 500+ oraz osoby z ich środowisk.

Logo MOPRW bieżącym roku na realizację programu Prace Społecznie Użyteczne gmina Bytom przeznaczyła ponad 500 tys. zł. Program skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bez prawa do zasiłku, które są klientami MOPR-u. Uczestnicy programu wykonują swoje obowiązki w jednostkach budżetowych i organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i charytatywną.
Pierwszą edycję programu rozpoczęto w 2008 roku – od tego czasu cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem zarówno osób, które chcą wrócić na rynek pracy, jak i pracodawców, którzy do programu przystąpili.

Czytaj więcej: Realizacja programu Prace...