Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

LOGO EFS

W dniu 15 marca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Asystent z Rodziną – razem silniejsi!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Województwem Śląskim a Bytomiem – Miastem na prawach powiatu.  
Projekt „Asystent z Rodziną – razem silniejsi!” będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Bytomiu w okresie 01.03.2017 - 31.12.2018 r.
Głównym celem projektu jest poprawa zdolności 60 rodzin z terenu Bytomia do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez objęcie ich członków (90 osób, w tym 60 osób dorosłych (48 K i 12 M) oraz 30 dzieci (15 K i 15 M) kompleksowymi usługami wsparcia rodziny.
Projekt zakłada, że każdy asystent będzie miał pod swoją opieką jednocześnie nie więcej niż cztery rodziny, dzięki czemu będzie mógł poświęcić każdej z nich zdecydowanie więcej czasu niż ma to miejsce podczas standardowej usługi asystenckiej. Zapewni to indywidualizację wsparcia oraz podniesienie efektywności pomocy.
Dodatkowo uczestnikom projektu zostaną zaproponowane formy wsparcia, mające na celu zintegrowanie rodzin oraz poprawę ich sytuacji życiowej, takie jak:

 • treningi wychowawcze dla rodziców w formie stacjonarnej,  
 • praca środowiskowa w formie animacji podwórkowej dla dzieci i młodzieży,
 • zajęcia integracyjne dla rodzin z dziećmi,
 • treningi opiekuńczo-wychowawcze w formie wyjazdowej dla rodziców z dziećmi,
 • usługa coachingu dla uczestników.

W marcu 2017 r. w projekcie zostanie przeprowadzona rekrutacja na stanowiska asystentów rodziny oraz rekrutacja pierwszej tury uczestników projektu.
Od pierwszego kwietnia 2017 r. planowane jest rozpoczęcie wsparcia asystentów dla rodzin zrekrutowanych do udziału w projekcie.   
Projekt „Asystent z Rodziną – razem silniejsi!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne iż zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego.
Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie kwocie 872 805,00 zł a wkład własny do projektu wynosi 65 695 zł.

Efekty realizacji projektu:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 90
 2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 16, w tym:
 • 5 asystentów rodziny
 • 2 specjalistów prowadzących treningi z zakresu Akademii Dobrego Wychowania
 • 3 animatorów prowadzących pracę podwórkową
 • 2 specjalistów prowadzących zajęcia integracyjne dla rodzin
 • 1 coach