Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

LOGO EFS

W ramach Projektu By- Pas Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej   pracownicy socjalni w dniach od 27 do 29.06.2017 zorganizowali  działania środowiskowe na rzecz poprawy relacji z otoczeniem pt.„Pomóż sobie, pomagając innym!”.  Celemdziałań  było wzmocnienie więzi społecznych w środowisku uczestników projektu oraz ich otoczenia poprzez budowanie relacji międzypokoleniowych.

Powyższe działania składały się z trzech części.

Czytaj więcej: Działania środowiskowe -...

Zajęcia „Spotkanie z przygodą” prowadzone są podczas tzw. świetlicy rodzicielskiej – miejsca spotkań rodziców, rodziców z dziećmi. To przestrzeń do budowania relacji, wymiany doświadczeń, nawiązywania współpracy rodzicielskiej. Działania opierają się na założeniu, że zabawa to metoda terapeutyczna pozwalająca na nieinwazyjne wprowadzenie ćwiczeń z zakresu komunikacji, budowania relacji w rodzinie, przeżywania pozytywnych emocji, organizowania konstruktywnych form spędzania czasu wolnego.

W dzisiejszych czasach coraz więcej instytucji korzysta z internetu nie tylko do udzielania informacji, ale również do świadczenia różnego rodzaju usług. Osoby, które nie posiadają odpowiednich umiejętności obsługi komputera oraz korzystania z internetu skazane są na duże utrudnienia. Przeciwdziałając zagrożeniu wykluczenia cyfrowego uczestników i uczestniczek projektu zorganizowany został kurs ECDL e-Citizen, w którym udział wzięło 18 osób. Kurs pozwolił zapoznać się z Internetem bez posiadania szerokiej wiedzy informatycznej. Tematyka kursu dotyczyła przede wszystkim załatwiania spraw urzędowych, wyszukiwania informacji, dokonywania zakupów, a także komunikowania się z innymi osobami za pośrednictwem Internetu. Kurs kończył się egzaminem, który pomyślnie zdało 17 uczestników i uczestniczek projektu, uzyskując tym samym certyfikat "ECDL e-Citizen".

W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby, w ramach działań środowiskowych odbyły się, w minionych tygodniach, następujące wydarzenia:

  • Debata na temat przeciwdziałania izolacji dzielnicy Bobrek,
  • Warsztaty z zakresu prawidłowego gospodarowania środkami programu rządowego Rodzina 500 plus,
  • Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. W działaniach tych brali udział uczestnicy.

Debaty poświęcone przeciwdziałaniu izolacji dzielnicy Bobrek prowadzone były w następujących obszarach tematycznych:

I: Czy Bobrek odłączy się od Bytomia?,
II: Jak nas widzą tak NAS piszą oraz
III: BOBRKU! Przebudź się! Działaj!

Spotkania miały na celu przede wszystkim pobudzenie aktywności, wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej (między innymi poprzez przybliżenie historii dzielnicy i uświadomienie jej wyjątkowości), podniesienie poziomu wiedzy na temat kształtowania się opinii społecznej dotyczącej miejsc, które owiane są złą sławą. Debaty miały również przyczynić się do podniesienia poziomu motywacji do wspólnego działania na rzecz zmiany i rozwiazywania lokalnych problemów.
Zajęcia z zakresu prawidłowego gospodarowania środkami programu rządowego Rodzina 500 plus, zostały zrealizowane w trzech edycjach, po jednej w następujących dzielnicach: Miechowice, Karb oraz Śródmieście.
Celem zajęć było podniesienie wiedzy na temat prawidłowego wykorzystania środków finansowych, kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań, wzmacnianych poprzez wpływ środowiska lokalnego.
Na zajęciach poruszane były m.in. następujące tematy:

  • Prawidłowe gospodarowanie środkami z Programu Rodzina 500 plus;
  • Zagrożenia związane z odbieraniem dzieci do pieczy zastępczej w przypadku zaniedbań i skrajnych nieprawidłowości w gospodarowaniu zasobami;
  • Korzyści z aktywności zawodowej oraz konieczność włączenia partnerów w opiekę nad dziećmi.

Działania środowiskowe z zakresu profilaktyki uzależnień miały na celu uświadomienie problemu alkoholowego i podniesienie motywacji do przeciwdziałania problemowi.

Uczestnicy i uczestniczki projektu wzięli udział w kursach, dzięki którym uzyskali nowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Do udziale w „Kursie kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym” przystąpiło 9 osób. Dzięki systematycznemu uczestnictwu w zajęciach, 8 osób, w tym 4 kobiety i 4 mężczyzn uzyskało wiedzę umożliwiającą ukończenie szkolenia i zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu zewnętrznego przed komisją UDT.
Kurs prawa jazdy kat. B rozpoczęło łącznie 18 osób. Do tej pory egzamin teoretyczny zdało 7 osób, z czego 3 osoby zdały również egzamin praktyczny i tym samym uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wrzesień i październik był czasem poświęconym intensywnej pracy nad motywacją do zmiany sytuacji życiowej. Ponad 30 uczestników i uczestniczek projektu wzięło udział w stacjonarno-wyjazdowym „Treningu motywacji do zmiany”. Zajęcia umożliwiły rozpoznanie osobistego potencjału społecznego i zawodowego, wzmocniły automotywację do podejmowania nowych działań i inicjatyw, a także wpłynęły na wzrost umiejętności świadomego kierowania swoim życiem.