Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Podpisanie umowyW piątek, 27 lipca 2012 roku w siedzibie Bytomskiej Spółdzielni Socjalnej została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie - przedstawicielem samorządu i liderem partnerstwa a Bytomską Spółdzielnią Socjalną - podmiotem ekonomii społecznej w naszym mieście.
Bytomski samorząd od kilku lat realizuje założenia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Bytomia na lata 2006 - 2020, w której wskazano ekonomię społeczną jako jeden z kierunków wsparcia lokalnego rynku pracy. Działaniom tym służyły dotychczas takie przedsięwzięcia, jak: utworzenie w strukturach MOPR Klubu Integracji Społecznej (KIS), włączenie klauzul społecznych do procedur zamówień publicznych bytomskiego urzędu, podjęcie współpracy z sektorem pozarządowym w celu utworzenia w Bytomiu pierwszego Centrum Integracji Społecznej (CIS), a także - wsparcie Bytomskiej Spółdzielni Socjalnej w jej inicjatywie. BSS jako beneficjent projektu współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich poszukiwała partnera do realizacji działań promujących ekonomię społeczną oraz wiedzę na ten temat w sektorze publicznym i w biznesie. W związku z tym MOPR zdecydował się reprezentować stronę samorządową, aby umożliwić BSS skuteczną realizację projektu. W marcu tego roku po podpisaniu listu intencyjnego rozpoczęto etap współpracy, którego zwieńczeniem jest podpisana dzisiaj Umowa.

Od stycznia w Klubie Integracji Społecznej kontynuowane są zajęcia szkoleniowo-edukacyjne prowadzone w ramach Systemowego Programu Aktywizacji SPA w Bytomiu dla klientów MOPR. Nowe grupy mają już za sobą pierwsze zajęcia z psychologiem, instruktorem reintegracji zawodowej i informatykiem.

Nowy rok przyniósł jednak ze sobą pewne zmiany w programie zajęć - wydłużony został do sześciu miesięcy okres uczestnictwa w zajęciach. Zmiana ta podyktowana jest zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym i wprowadzeniem definicji absolwenta Klubu Integracji Społecznej. Absolwent KIS - w rozumieniu wspomnianej ustawy oznacza osobę, która uczestniczyła w KIS przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, posiada ważne zaświadczenie potwierdzające zakończenie uczestnictwa w KIS oraz zrealizowała postanowienia kontraktu socjalnego. Absolwenci KIS mogą podjąć wspólną działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej na zasadach określonych w przepisach o spółdzielniach socjalnych.