Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że od 18 listopada 2019 roku do 4 grudnia 2019 roku można składać dowody potwierdzające poniesione przez wnioskodawcę wydatki w ramach przyznanego stypendium szkolnego (faktury, rachunki). Dokumenty winny być wystawione na wnioskodawcę – rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia. Dowody poniesionych wydatków będą przyjmowane w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów przy ul. Łużyckiej 12 w następujących godzinach:
 
Poniedziałek 8.00 – 16.30
Wtorek 8.00 – 15.00
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00  - 13.30
 
Katalog wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym stanowiących podstawę refundacji  poniesionych wydatków znajduje się na stronie w zakładce Stypendia i zasiłki szkolne.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.


Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia możliwość uzyskania przez osoby bezdomne schronienia w noclegowni lub ogrzewalni funkcjonujących na terenie Miasta Bytomia przy ul. Kosynierów 26.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 przy ul. Huty Julia 10 w Bytomiu tel. 32/281-14-42 (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).
Po godzinach pracy punktu osoby bezdomne mogą udać się bezpośrednio do noclegowni lub ogrzewalni – gdzie uzyskają możliwość schronienia.
Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach:
od 01 października do 31 marca od 18.00 – 8.00, a od 01 kwietnia do 30 września od 19.00 do 7.00.
Ogrzewalnia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:
od 01 października do 30 kwietnia – od 18.00 do 8.00, od 01 maja do 30 września – od 19.00 do 7.00.

W przypadku dużego spadku temperatur ww. placówki działają całodobowo.

Z uwagi na spadek temperatur w okresie zimowym prosimy o reagowanie w przypadku powzięcia wiadomości o osobie przebywającej na terenie Miasta Bytomia, wymagającej udzielenia pomocy w formie schronienia oraz niezwłoczny kontakt telefoniczny na wskazany powyżej numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 lub pod numery: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

Drogowskaz dla rodzin - logoMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu 2019 roku był pomysłodawcą oraz koordynatorem kolejnego projektu edukacyjnego skierowanego do mieszkańców Bytomia. Środki na realizację przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2019.

Czytaj więcej: Drogowskaz dla rodzin

Życzenia Boże Narodzenie 2019

Uwaga!

Logo MOPR

 
Informujemy, że w Wigilię tj. 24 grudnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będzie NIECZYNNY.
Jednocześnie informujemy, że całodobowo działa Noclegownia, Ogrzewalnia i Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Ponadto dyżur pełnią pracownicy projektu "Prawo ochronnym parasolem dziecka".

MOPR w Bytomiu aktywizuje, integruje, wzmacnia więzi społeczne i międzypokoleniowe. To jedno z zadań aktywnej pracy socjalnej realizowanej w licznych projektach społecznych Ośrodka. Działania środowiskowe w lokalnej społeczności stały się nieodłączną częścią naszej pracy. Uczestników i uczestniczki projektów motywujemy do zmian, kierujemy na szkolenia czy treningi. Dbamy też o dobre relacje w ich rodzinach, otoczeniu sąsiedzkim, i szerzej - w społeczności całego miasta. Integrację społeczną realizujemy przez działania o różnym zasięgu. Część odbywa się w zaciszu sal szkoleniowych lub w indywidualnej pracy socjalnej. Część angażuje rodziny i najbliższe otoczenie uczestników, a raz na jakiś czas zapraszamy do udziału jak największe grono mieszkańców Bytomia. Ostatnio – do Beceku na „Piosenka jest dobra na wszystko” zaprosiliśmy przedstawicieli różnych pokoleń. W ramach projektu AS Aktywny Społecznie na zakończenie inicjatywy międzypokoleniowej przybyła liczna grupa i wypełniła największą salę widowiskową. Było artystycznie, emocjonalnie, wzruszająco, uroczyście. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy z nami uczestniczyli w tym wydarzeniu i, dla przypomnienia, zamieszczamy krótką relację.
Projekt AS Aktywny Społecznie jest realizowany w MOPR od stycznia 2018 roku i potrwa do końca 2020 r. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Po premierze 'Na tropie'5 grudnia odbyła się premiera przedstawienia "Na tropie", w którym wystąpili uczestnicy projektu AS Aktywny Społecznie wraz dziećmi.

Spektakl miał charakter bajki interaktywnej, w której mali widzowie pomagali dwóm inspektorkom odgadnąć, kto wprowadza zamęt do bajkowego świata.
Na scenie w towarzystwie Jasia i Małgosi, Śpiącej Królewny, Wróżki Stefie oraz Czerwonego Kapturka, pojawiały się dzieci, które wraz z Królową Śniegu prezentowały lodowe choreografie taneczne.
Nie zabrakło również prawdziwego św. Mikołaja z workiem kolorowych łakoci dla każdego dziecka.

Czytaj więcej: Po premierze przedstawienia...