Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że od 18 listopada 2019 roku do 4 grudnia 2019 roku można składać dowody potwierdzające poniesione przez wnioskodawcę wydatki w ramach przyznanego stypendium szkolnego (faktury, rachunki). Dokumenty winny być wystawione na wnioskodawcę – rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia. Dowody poniesionych wydatków będą przyjmowane w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów przy ul. Łużyckiej 12 w następujących godzinach:
 
Poniedziałek 8.00 – 16.30
Wtorek 8.00 – 15.00
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00  - 13.30
 
Katalog wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym stanowiących podstawę refundacji  poniesionych wydatków znajduje się na stronie w zakładce Stypendia i zasiłki szkolne.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.


Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia możliwość uzyskania przez osoby bezdomne schronienia w noclegowni lub ogrzewalni funkcjonujących na terenie Miasta Bytomia przy ul. Kosynierów 26.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 przy ul. Huty Julia 10 w Bytomiu tel. 32/281-14-42 (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).
Po godzinach pracy punktu osoby bezdomne mogą udać się bezpośrednio do noclegowni lub ogrzewalni – gdzie uzyskają możliwość schronienia.
Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach:
od 01 października do 31 marca od 18.00 – 8.00, a od 01 kwietnia do 30 września od 19.00 do 7.00.
Ogrzewalnia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:
od 01 października do 30 kwietnia – od 18.00 do 8.00, od 01 maja do 30 września – od 19.00 do 7.00.

W przypadku dużego spadku temperatur ww. placówki działają całodobowo.

Z uwagi na spadek temperatur w okresie zimowym prosimy o reagowanie w przypadku powzięcia wiadomości o osobie przebywającej na terenie Miasta Bytomia, wymagającej udzielenia pomocy w formie schronienia oraz niezwłoczny kontakt telefoniczny na wskazany powyżej numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 lub pod numery: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

Zajęcia AS Aktywny SpołecznieNiejednokrotnie w życiu dzieje się tak, że trzeba zrobić trzy kroki do tyłu, żeby móc z nową energią i nastawieniem zbliżyć się do postawionego przez siebie celu. Ważne aby na swojej drodze spotkać ludzi, którzy pociągną nas do przodu, pomogą odnaleźć w nas motywację, rozwinąć talenty, wreszcie wykorzystać nasz potencjał.

Uczestnicy projektu AS Aktywny Społecznie wraz ze swoimi najbliższymi, przyjaciółmi, sąsiadami mają szanse na zmianę swojego dotychczasowego życia. Działania środowiskowe prowadzone przez pełne pomysłów animatorki dają szerokie spektrum działania dla każdego kto zechce spróbować.

Dla chcących zadbać o swoje zdrowie i sylwetkę zorganizowano cykliczne spacery z kijkami Nordic Walking, które odbywają się w okresie wiosenno-letnim. Osoby pragnące intensywniejszej pracy nad formą mogą korzystać z zajęć fitness w pobliskim sportowym klubie, a od czerwca na świeżym powietrzu.

Działania obejmują również szereg warsztatów kreatywnych, które są kierowane do osób o dużej wyobraźni i jeszcze większej cierpliwości. Regularne zajęcia w kilku miejscach Bytomia przyciągają osoby, które lubią eksperymentować przy takich technikach manualnych jak decoupage, soutache, papierowa wiklina i wiele innych.

Do współpracy na czas projektu zostały zaproszone takie placówki, jak Miejska Biblioteka Publiczna, Młodzieżowy Dom Kultury, czy też Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”.

Miejska Biblioteka Publiczna dała się poznać jako miejsce ciekawych wykładów, spotkań z inspirującymi osobami. Przykładowo, za uczestnikami pierwsze spotkanie z dietetyczką, kolejne konsultacje już w maju. W okresie jesiennym odbyło się spotkanie z bytomskim strażakiem, który dawał wskazówki w jaki sposób unikać sytuacji niebezpiecznych w okresie grzewczym. Aby rozbudzić ciekawość mieszkańców Bytomia, a tym samym pogłębić wiedzę na temat swojej „małej ojczyzny”, odbyła się seria wykładów poruszająca tematykę dzielnic Bytomia, ich historii, ciekawostek oraz właścicieli.

Czas na kulturę to cykl wyjść kulturalnych, które stanowią ogromny krok do lepszego rozumienia świata, zachwycenia się jego pięknem, uruchomienia wyobraźni, poszerzenia horyzontów myślowych. Zarówno sztuka teatralna, jak również znakomity film polskiej reżyserki dały możliwość uczestniczkom projektu obcowania z kulturą, dyskutowania o niej.

Wśród szerokiego wachlarza działań, znalazły się również zajęcia dla dzieci. W Projektowym Punkcie przy ul. Piłsudskiego odbywają się cotygodniowe warsztaty taneczne dla najmłodszych. Dwie grupy (dzieci przedszkolne oraz szkolne) w pocie czoła przez kilka miesięcy opracowują pod okiem animatorki układy taneczne, których zwieńczeniem jest występ przed swoimi rodzinami w Młodzieżowym Domu Kultury w Bytomiu. W grudniu miała miejsce pierwsza impreza mikołajkowa, gdy poza pokazem tanecznym odbyło się interaktywne przedstawienie, w którym brali udział uczestnicy projektu. Kolejny pokaz nowych umiejętności odbędzie się już w maju w ramach Dnia Matki oraz Dnia Dziecka.

Czas relaksu i odpoczynku  można wykorzystać inaczej niż tylko siedząc przed komputerem. Ferie zimowe pokazały, że dzieci są wulkanem energii, który jeśli eksploduje we właściwym czasie, przyniesie efekt zaskakujący nawet rodziców. Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej w Miechowicach oraz przeróżne warsztaty typu druk 3D, czy zajęcia fotograficzne to działania zachęcające do wspólnego twórczego działania zarówno rodziców jak i dzieci.

Wyjście z domu osób bezrobotnych, chęć zmiany i działania bardzo często staje się początkiem wspaniałych relacji, nowych przyjaźni. Współpraca z mieszkankami z Domu „Wędrowiec”, emerytami z Domu Kombatanta jak również z dziećmi z Domu Dziecka otwierają serca i oczy każdego, kto zdecyduje się spróbować. Zderzenie z ograniczeniami innych wynikającymi z choroby, wieku czy też braku prawdziwej rodziny pozwala z dystansem spojrzeć na swoje dotychczasowe życie i wykorzystać drzemiącą w nas energię na pomoc innym.

Opisane działania środowiskowe realizujemy w ramach projektu AS Aktywny Społecznie. Kierujemy je do naszych uczestników i ich otoczenia, więc każdego zainteresowanego zapraszamy do kontaktu i współpracy. Aktualnie przygotowujemy się do drugiego etapu rekrutacji uczestników i uczestniczek projektu, których wyłonimy spośród osób korzystających z pomocy MOPR. Realizacja projektu potrwa do końca 2020 roku. Jest to działanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji w zakładce „Realizowane projekty”.


Aktywne poranki

Aktywne poranki - plakat

Nordic walking

Nordic walking - plakat

Warsztaty kreatywne

Warsztaty kreatywne - plakat

Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne - plakat


Fotorelacja:

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9