Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Logo MOPRLogo PFRON

Dofinansowanie zakupu wózka o napędzie elektrycznym

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzje o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd - Moduł I, Obszar C, Zadanie 1.

Adresatami pomocy są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia) oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Dodatkowym kryterium, upoważniającym do korzystania z tej pomocy, jest wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.  Osoby, które nie uczą się i nie są zatrudnione mogą otrzymać wsparcie po uzyskaniu pozytywnej opinii eksperta PFRON, potwierdzającej rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Jak wynika z informacji przekazanych przez PFRON, w celu usprawnienia realizacji programu osoby niepełnosprawne, które posiadają potwierdzone przez NFZ zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny), nie będą musiały uzyskiwać dodatkowej opinii eksperta PFRON (ale muszą spełniać kryteria programu dotyczące niepełnosprawności, wieku oraz braku możliwości poruszania się z wykorzystaniem wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym). 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000,00 zł, a minimalny udział własny osoby niepełnosprawnej w zakupie wózka wynosi 10% ceny brutto.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa w dniu 31 sierpnia 2019 r. Osoby które nie złożą wniosku o ww. dofinansowanie w określonym przez PFRON terminie mogą ubiegać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu o przywrócenie terminu do złożenia wniosku.

Wnioski można pobrać w  Druki do pobrania / Program Aktywny Samorząd 2019


Pilotażowy program Aktywny samorząd 2019

W związku z przyjęciem przez Zarząd PFRON uchwały nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. dot. Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2019 r., Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że wnioski będą wydawane i przyjmowane w Dziale Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych - pokój nr 3; w dniach: poniedziałek w godz. 14:00 – 17:00, od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 12:00; telefon kontaktowy 32 388-67-03.

Program będzie realizowany w następujących obszarach:

Moduł I
Wnioski będą przyjmowane od 03.06.2019 – 31.08.2019 r.
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - wnioski będą przyjmowane w 2-ch cyklach:

1 – 18.03.2019 – 30.03.2019 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2018/2019)
2 – 23.09.2019 – 10.10.2019 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2019/2020).

Wnioski w sprawie ww. programu dostępne będą na naszej stronie www.mopr.bytom.pl

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu dostępne są na stronie internetowej PFRON.


ZARZĄDZENIA:

Zarządzenie nr 10 Dyrektora MOPR Bytom z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie terminów przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd .pdf (151 KB)

Zarządzenie nr 24 Dyrektora MOPR Bytom z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 10 .pdf (248 KB)

Zarządzenie nr 26 Dyrektora MOPR Bytom z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON w ramach modułu II pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2019r. pdf (811 KB)

Załącznik do zarządzenia nr 26 .pdf (7,21 MB)

Zarządzenie nr 52 Dyrektora MOPR Bytom z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON w ramach modułu I pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2019r. pdf (2,1 MB)

Załącznik do zarządzenia nr 52 .pdf (1,86 MB)

Zarządzenie nr 64 Dyrektora MOPR Bytom z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON w ramach modułu I pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2019r. pdf (1,1 MB)

Załącznik do zarządzenia nr 64 .pdf (11,9 MB)

Zarządzenie nr 65 Dyrektora MOPR Bytom z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON w ramach modułu II pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2019r. pdf (1,11 MB)

Załącznik do zarządzenia nr 65 .pdf (8,51 MB)

Zarządzenie nr 66 Dyrektora MOPR Bytom z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 10 Dyrektora MOPR z dnia 10 lutego 2019 r. w sprawie terminów przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd .pdf (668 KB)